ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Απόφαση 99/2014 Ειρηνοδικείο Πτολεμαϊδας. Διαγραφή χρέους συνταξιούχου ΔΕΗ.Μη απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε δίκες με αίτημα την απαλλαγή από τη ρευστοποίηση ακινήτων, αφού αντιθετικά αυτό θα αποτελούσε ανεπίτρεπτο εµπόδιο στην προσπάθεια του υπερχρεωµένου οφειλέτη να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν 3869/2010. Επιτρεπτή η ρύθμιση οφειλών από σεισμοδάνεια, ως οφειλές από δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες µε πλήρη εγγύηση και επιδότηση από το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς η απαρίθµηση των οφειλών των οποίων δεν επιτρέπεται η ρύθµιση κατ' άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 είναι αποκλειστική και σε αυτά τα εξαιρούµενα από τη ρύθµιση χρέη δεν περιλαµβάνονται τέτοιες οφειλές. Υπαγωγή στη ρύθμιση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Περίοδος χάριτος για έναρξη αποπληρωμής στεγαστικού δανείου. Εις ολόκληρο καταβολές από συνταξιούχο ΔΕΗ.
                         
Αριθμός 99 /2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΈ από τον Ειρηνοδίκη Γεώργιο Κιοσέ και τη Γραμματέα Ελένη Τσακύρη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 24η Φεβρουαρίου 2014 για να δικάσει την από 23-11-2012 και µε αριθμό καταθέσεως 60/26-11- 2012 αίτηση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά τις
διατάξεις του Ν. 3869/2010.
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ……………. του …………. και 2) …………., συζ. ………………., το γένος ………….. και ………….. ……………., κατοίκων αμφοτέρων …………… Πτολεμαΐδας, οι οποίοι παραστάθηκαν µετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Εµµανουήλ Εµµανουηλίδη (Α.Μ.Δ.Σ Έδεσσας 202).
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι, µετά τη νόµιµη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «………………………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Στέφανου Τσίκα και 2) Του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «…………………», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Πελεκούδα.
Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή για όσους λόγος επικαλούνται σε αυτήν η από 23-11-2012 αίτησή τους, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό µε αριθμό κατάθεσης 60/26-11-2012 και προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 7ηæ Οκτωβρίου 2013, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ενεγράφη στο πινάκιο.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόµενη αίτησή τους οι αιτούντες, οι οποίοι είναι σύζυγοι και συνδέονται µεταξύ τους µε το δεσµό της απλής οµοδικίας (βλ. ΕιρΘεσ/νίκης 6546/2011 αδηµ.), επικαλούµενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων και µη χρηµατικών οφειλών τους προς τις καθ' ων η αίτηση πιστώτριες ζητούν, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόµενο της αίτησης, τη ρύθµιση των χρεών τους µε εξαίρεση της κύριας κατοικίας, ιδιοκτησίας της δεύτερης αιτούσας, σύμφωνα µε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που υποβάλλουν και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή τους κατάσταση µε σκοπό τη µερική απαλλαγή τους απ' αυτά.
Με το παραπάνω περιεχόµενο η αίτηση, όπως αυτη παραδεκτώς συµπληρώθηκε µε δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτούντων καταχωρηθείσα στα πρακτικά, αλλά και µε τις νοµίµως κατατεθείσας προτάσεις, αρµοδίως φέρεται κατ' αρθρο 3 του Ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούοιας δικαιοδοσίας (Άρ. 741 επ. του ΚΠολΔ). Κρίνεται, περαιτέρω, παραδεκτή, καθότι 1) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τη διαµεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόµο (βλ. Άρ. 2 Ν. 3869/2010,
όπως αυτό ίσχυε πριν την κατάργησή του µε το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4161/2013), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων, Εµµανουήλ Εµµανουηλίδη, µε την από 23-11-2012 σχετική βεβαίωση, 2) η κρινόµενη αίτηση κατατέθηκε µέσα στην εξάµηνη προθεσµία του 'Αρ. 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτό ίσχυε πριν την κατάργησή του µε το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4161/2013) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού, 3) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθµιση των χρεών του στο Δικαστήριο αστό ή άλλο Ειρηνοδικείο της
χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθµιση των οφειλών του, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε µετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.3869/2010 (βλ την 500 γ/2014 και από 5.6.2014 βεβαιώσεις της Γραµµατείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της Γραµµατείας του Δικαστηρίου αυτού αντίστοιχα). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση µετά: α) την εµπρόθεσµη και νοµότυπη κλήτευση των µετεχουσών στη δίκη πιστωτριών τραπεζών και την επίδοση σε αυτές των εγγράφων του άρθρου 5 παρ, 1 του Ν, 3869 / 2010 (βλ. τις υπ' αριθ. 11058Β'/04-12-2012 και 11057Β'/Ο4-12-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κοζάνης Αβραάμ Πυθ. Παπαδόπουλου), β) την εµπρόθεσµη κατάθεση στη γραµµατεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του Άρ. 4 παρ. 2 (όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση από το άρθρο 12 παρ.1 του Ν. 4161/2013) και 4 του Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε πριν την κατάργηση από το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 4161/2013) (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: 1] κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του και των εισοδημάτων της συζύγου του, 2] κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και 3) σχέδιο διευθέτησης οφειλών που λαµβάνει υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη και γ) την αποτυχία του δικαστικού συµβιβασµού, δοθέντος ότι δεν έγινε αποδεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (βλ. έγγραφες παρατηρήσεις - άρθρο 4 παρ. 5 και 5 του Ν. 3869 / 2010, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 13 του Ν. 4161/2013 - των µετεχουσών στη δίκη πιστωτριών τραπεζών κατατεθείσας εµπροθέσµως στη Γραµµατεία του Δικαστηρίου την 22-01-2013 και 14-01-2013 αντίστοιχα εντός της διµηνιαίας προθεσµίας από την υποβολή της αίτησης). Περαιτέρω, η κρινόµενη αίτηση είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5, 6 παρ. 3,8 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, πλην του αιτήµατος να απαλλαγούν οι αιτούντες από το υπόλοιπο των οφειλών τους, διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει το εν λόγω αίτηµα να απορριφθεί ως απαράδεκτο, Ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν, 3869/2010, το αίτηµα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείµενο µεταγενέστερης αιτήσεως των αιτούντων, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο µετά την κανονική εκτέλεση από αυτού; όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, µε την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή από το υπόλοιπο των οφειλών. Άλλωστε, εν προκειµένω, δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του αρ. 69 του ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµεvα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόµου, περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας τους και των κάθε φύσεως εισοδηµάτων τους, β) κατάσταση των πιστωτών τους και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, επαρκώς προσδιορισµένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτών να µπορεί να αποτελέσει από µόνο του θεµέλιο περιεκτικής ρυθµίσεως των χρεών τους και δ) αίτηµα να ρυθµιστούν οι οφειλές τους µε σκοπό να επέλθει η προβλεπόµενη από το νόµο απαλλαγή τους. Κατά συνέπεια, η αίτηση είναι ορισµένη (βλ. Αθ. Κρητικό, Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων Ν. 3869/ 2010,σ. 64, Δ. Μακρή, κατ' άρθρο ερµηνεία του Ν. 3869 / 2010 και Ε. Κωυπτσίδου, Αρµ. /64 - Ανάτυπο σελ. 1477, Βενιέρη - Κατσά, Εφαρµογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωµένα Φυσικά Πρόσωπα σελ. 120 επ.) και κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται να περιέχεται στην αίτηση για την πληρότητα της, απορριπτόµενου του αντιθέτου ισχυρισµού) των καθ' ων πιστωτριών τραπεζών περί αοριστίας του δικογράφου της αιτήσεως, εφόσον αναφέρονται τα εισοδήµατα των αιτούντων και η προέλευσή τους, καθώς και το συνολικό ύψος των βιοτικών τους αναγκών, µη απαιτουµένης της εξειδίκευσής τους, το πραγµατικό ύψος των οποίων αποτελεί αντικείµενο απόδειξης. Εποµένως, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστικη της βασιµότητα, δεδοµένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης δεν απαιτείται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η προσκοµιδή του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 4223/2013 «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΊΆΞΕΙΣ» και ισχύει από 1-1-2014, απορριπτοµένου του περί του αντιθέτου ισχυρισµού της πρώτης των καθ' ων πιστώτριας τράπεζας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη «είναι απαράδεκτη η συζήτηση εµπράγµατης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον  δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί µέχρι τη συζήτηση της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό, των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού», συνεπώς, προκύπτει ότι η αίτηση του Ν. 3869/2010, ακόµη και όταν µε αυτή υποβάλλεται αίτηµα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση, δεν εµπίπτει στην ως άνω ρύθµιση, σε κάθε δε περίπτωση, η υποχρέωση προσκοµιδής του ανωτέρω πιστοποιητικού για το παραδεκτό της σuζήτησης της αίτησης περι ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων θα αποτελούσε ανεπίτρεπτο εµπόδιο στην προσπάθεια του υπερχρεωµένου οφειλέτη να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν 3869/2010, εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις, και να αποκτήσει εκ νέου την αγοραστική του δύναμη με την επανένταξη του στο οικονομικό και καταναλωτικό περιβάλλον (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν.3869/2010).
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πρώτης των καθ' ων πιστώτριας των αιτούντων που παραστάθηκε στη δίκη αρνήθηκε την ένδικη αίτηση και προέβαλε, τόσο µε δήλωση που καταχωρήθηκε στα ταuτάριθµα µε την παρούσα απόφαση πρακτικά όσο και µε τις προτάσεις, εκτός από τους ισχυρισµούς που άπτονται της ουσίας και θα εξετασθούν στη συνέχεια και τον ισχυρισµό περί εξαίρεσης από τη ρύθµιση του Ν. 3869/2010 της απαιτήσεώς της έναντι της δεύτερης των αιτούντων, διότι δεν εφαρµόζεται ο νόµος αυτός επί της συγκεκριµένης οφειλής, καθότι τελεί υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου ως «σεισµοδάνειο». Ο ισχυρισµός αυτός είναι µη νόµιµος και θα πρέπει να απορριφθεί, διότι, κατά την άποψη του παρόντος Δικαστηρίου, οι οφειλές από δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες µε πλήρη εγγύηση και επιδότηση από το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως είναι και η περίπτωση δανείων προς σεισµοπληκτους, εµπίπτουν στη ρύθµιση του Ν. 3869/2010, καθώς η απαρίθµηση των οφειλών των οποίων δεν επιτρέπεται η ρύθµιση κατ' άρθρο 1 παρ. 2 αυτού είναι αποκλειστική και σε αυτά τα εξαιρούµενα από τη ρύθµιση χρέη δεν περιλαµβάνονται τέτοιες οφειλές (βλ. Ευδοξία Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη, Η απόφαση Διευθέτησης Οφειλών κατά το Ν. 3869/2010, Αρµενόποuλος 2010, σελ. 1482, 1. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρµογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωµένα Φυσικά Πρόσωπα, 2' έκδοση, σελ. 115). Το δεύτερο των µετεχόντων πιστωτών νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία «…………………..», µε τις προτάσεις που κατατέθηκαν νόµιµα, καθώς και µε δήλωση του πληρεξοuσίου δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα ταuτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε τον ισχυρισµό της εξαίρεσης από τη ρύθµιση του Ν. 3869/2010 των απαιτήσεών του έναντι των αιτούντων, διότι δεν εφαρµόζεται ο νόµος αυτός επί των προς αυτό οφειλών, για τις οποίας εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2214/1994 και του άρθρου 25 του Ν. 3867/2010. Ο ισχυρισµός αυτός είναι µη νόµιµος και θα πρέπει να απορριφθεί, διότι, κατά την άποψη του παρόντος Δικαστηρίου, οι διατάξεις του Ν. 3869/2010, αν και είναι γενικότερα; σε σχέση µε αυτές του άρθρου 62 του Ν. 2214/1994 και του άρθρου 25 του Ν. 3867/2010, κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγούµενη διάταξη που ρυθµίζει τον τρόπο αποπληρωµής των δανείων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κανονικά, καθόσον σκοπός των διατάξεων του Ν. 3869/2010 είναι η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την uπερχρέωση µέσω της λήψης παντός είδους δανείων και η αποκατάσταση της παραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία υποσκάπτεται από το βάρος των χρεών τους, έτσι ώστε αποδυνάµωση των (ενοχικών) δικαιωµάτων του …………………………… (και όχι η κατάργησή τους καθόσον µε τις ρυθµίσεις του Ν.3869/2010 τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να ικανοποιηθούν συµµέτρως ή προνοµιακώς στην περίπτωση, που έχουν εµπράγµατη εξασφάλιση σε σχέση µε τους υπόλοιπους πιστωτές του οφειλέτη) να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συµφέροντος, ενώ η προνοµιακή µεταχείριση των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυµάτων έναντι των υπολοίπων πιστωτών (ανωνύµων τραπεζικών εταιριών) µε βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις νόµου δεν είναι ανεκτή δικαιοπολιτικά, διότι ο νοµοθέτης µε το νόµο για τα υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα θέλησε να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του οι χρηµατικές οφειλές από δάνεια προς όλους τους πιστωτές (ιδιώτες και µη), επιπρόσθετα δε, στην περίπτωση, που ήθελε να εξαιρέσει του νόµου αυτού τις οφειλές προς το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυµα που είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, θα το είχε πράξει ρητώς, όπως στην περίπτωση των οφειλών από τέλη προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. β' Ν. 3869/2010), οι οποίες, όπως και οι λοιπές οφειλές της ίδιας ως άνω διάταξης (εξαιρουµενες της ρύθµισης χρεών και απαλλαγής), προέρχονται από την άσκηση δηµόσιας εξουσίας ή από σχέσεις δηµοσίου δικαίου, περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διοικουµένου (οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους ΟΤΑ, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, εισφορές προς οργανισµοός κοινωνικής ασφάλισης) και όχι του ιδιώτη - αντισυµβαλλόµενου (πιστούχου κατά το άρθρο 361 ΑΚ, ενώ η ίδια ως άνω διάταξη νόµου δεν διαλαµβάνει τίποτε για οφειλές από δάνεια που χορηγήθηκαν από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όπως είναι, εν προκειµένω, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (βλ. 1. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρµογή του Ν. 3869/2010 για Τα Υπερχρεωµένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η έκδοση, σελ. 120επ., ΕιρΔράµας 90/2014 αδηµοσίευτη, ΕιρΓυθείου 11/2013, ΕιρΚαλύμνοu 1/2012, ΕιρΠειρ. 68/2012, ΕιρΘεσ. 1239/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΧαλανδρίου 89/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»).

Από την εκτίµηση της ένορκης εξέτασης της µάρτυρος αποδείξεως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που προσκοµίζουν µετ' επικλήσεως οι διάδικοι, τις οµολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισµούς των διαδίκων (άρθρα 261, 352 ΚΠολΔ) και από τα διδάγµατα της κοινής πείρας που λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασµό και µε την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ), κατά την επ' ακροατηρίω προφορική διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικα: Ο πρώτος και η δεύτερη των αιτούντων, ηλικίας 58 και 56 ετών αντίστοιχα, είναι σύζυγοι και γονείς δύο ενηλίκων τέκνων, ηλικίας 31 και 26 ετών αντίστοιχα (βλ. το υπ' αριθ. πρωτ. 41772/06-09-2012 προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήµου Εορδαίας). Ο πρώτος των αιτούντων είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ και η δεύτερη των αιτούντων δεν εργάζεται (βλ. την από 19-02-2014 προσκοµιζόµενη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ΚΠΑ 2 Πτολεμαΐδας), το ένα δε εκ των ενηλίκων τέκνων του, ο …………………………….. , συνοικεί µαζί τους και βρίσκεται σε µερική οικονοµική εξάρτηση, καθόσον τυγχάνει άνεργος (βλ, προσκοµιζόµενο φωτοαντίγραφο της από 20- 02-2014 βεβαιώσεως εγγραφής ως επιδοτούµενου ανέργου του ΟΑΕΔ ΚΠΑ 2 Πτολεμαΐδας), συνεπώς, λόγω της οικονοµικής κρίσης, δεν επιτρέπει σε αυτόν την εύρεση εργασίας άµεσα και την οικονοµική συνεισφορά του στην οικογένεια τους. Μοναδική πηγή εισοδηµάτων αποτελεί η σύνταξη του πρώτου των αιτούντων που ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 1.595,16 ευρώ µηνιαίως (βλ. προσκοµιζόµενα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της κύριας και επικουρικής συντάξεως). Εξαιτίας των µειώσεων που έχουν υποστεί οι µηνιαίες αποδοχές του συνόλου σχεδόν των µισθωτών και συνταξιούχων στην ελληνική επικράτεια, οι αποδοχές του πρώτου των αιτούντων µειώθηκαν κατά µεγάλο ποσοστό, όπως προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της ΔΟΥ Πτολεμαΐδας. Ειδικότερα, για το οικονοµικό έτος 2010, το ατοµικό εισόδηµα του πρώτου των αιτούντων ανήλθε σε 45.147,36 ευρώ, για το οικονοµικό έτος 2011, το συνολικό του εισόδηµα ανήλθε σε 38.556,13 ευρώ, για το οικονοµικό έτος 2012, το συνολικό του εισόδηµα ανήλθε σε 33.245,41 ευρώ και για το.
οικονοµικό έτος 2013, το συνολικό του εισόδηµα ανήλθε σε 27.465,01 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη: Α) Ο πρώτος των αιτούντων έλαβε: 1) από το «……………………………..» µε την από 06-03-2001 δανειακή σύµβαση και µε αριθµό λογαριασµού 1/86316, στεγαστικό δάνειο ποσού 73.367,57 ευρώ, το οποίο συµφωνηθηκε να εξοφληθεί σε 60 εξαµηνιαίες δόσεις µε την παρακράτηση κάθε µήνα από το µισθό - σύνταξη του πρώτου των αιτούντων του ποσού των 418,83 ευρώ και για το οποίο οφείλει µαζί µε τόκους και έξοδα µέχρι 19-02-2014 το ποσό των 56.020,60, σύµφωνα µε την προσκοµιζόµενη επικαιροποιηµένη κατάσταση οφειλών. Στην ως άνω σύµβαση στεγαστικού δανείου συµβλήθηκε ως εκ τρίτου συµβαλλόµενη η δεύτερη των αιτούντων και εγγραφηκε την 12-03-2001 υποθήκη, στον τόµο ΞΑ και µε α/α 286 των βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας, για το συνολικό ποσό των 73.367,57 ευρώ, σε βάρος του ακινήτου κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία των αιτούντων και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαµο φορολογούµενο µε δύο παιδιά όπως η δεύτερη των αιτούντων, που ανέρχεται σε 300.000 ευρώ προσαυξηµένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόµος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση, ήτοι µιας ισόγειας µε υπόγειο µονοκατοικίας, εµβαδού καθαρού µέτρων τετραγωνικών 111,63τ.µ ανεγερθείσας  επι του υπ' αριθ. 6 οικοπέδου, εκτάσεως µέτρων τετραγωνικών 423,15τ.µ, το οποίο βρίσκεται στο συνοικισµό Περδίκα Πτολεµαιδας και Β) η δεύτερη των αιτούντων έλαβε από την πρώτη των καθ' ων πιστώτρια τράπεζα µε την επωνυµία «………………………………. δυνάµει της µε αριθµό 3642/22-11-2000 σύµβασης στεγαστικό δάνειο (σεισµοδάνειο), από το οποίο οφείλει µαζί µε τους τόκους
και έξοδα µέχρι 10/10/20125.869,62 ευρώ και για το οποίο και έχει εγγραφεί την 30-11-2000 υποθηκη στον τόµο ΞΑ και µε α/α 80 των βιβλίων Υποθηκών  του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας σε βάρος του παραπάνω αναφερόµενου ακινητου κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία. Περαιτέρω, ο πρώτος των αιτούντων διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο µε αριθµό κuκλοφορίας ΙΖΖ - 7656, µάρκας HYUNDAI, τόπου
ATOS, 1.098 κυβ. εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006, εκτιµώµενης αξίας περί τα 1.500,00 εuρώ και το οποίο χρησιµοποιεί αποκλειστικά για τις αναγκαίες µετακινήσεις αυτού και της οικογένειάς του (βλ. προσκοµιζόµενο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας). Ενόψει της εµπoρικής αυτής αξίας και της παλαιότητας του, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίµηµα για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζων λαµβανοµένων υπ' όψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αµοιβη εκκαθαριστή, έξοδα δηµοσιεύσεων κλπ). Σηµειωτέον ότι το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΚΖΚ 2873 ΙΧΕ αυτοκινητο, εργοστασίου κατασκευής HYUNDAI, τύπου ACCENT, Ί .300 κυβ. εκ. και έτους πρώτης κυκλοφορίας 2000 έχει τεθεί σε ακινησία (οι πινακίδες του οποίου έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, όπως προκύπτει από την από 27·12-2012 δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου, ενόψει δε της ασήµαντης εμπορικής του αξίας, δεν καθιστά ανειλικρινής την οπό κρίση αίτηση απορριπτοµένης ως ουσιαστικά αβάσιµης της ένστασης των καθ' ων η αίτηση πιστωτών. Ενόψει των ανωτέρω και κυρίως, λόγω των περικοπών που έγιναν στη σύνταξη του πρώτου των αιτούντων στα πλαίσια των µέτρων αντιµετώπισης της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της χώρας, αυτός, όπως και η δεύτερη των αιτούντων, λόγω της µακροχρόνιας ανεργίας της, έχουν περιέλθει σε µόνιµη και διαρκή αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών τους (βλ. την από 09-11-2012 επιστολή - ειδοποίηση της πρώτης των καθ' ων πιστώτριας τράπεζας), αφού η οικονοµική τους κατάσταση δεν αναµένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς µέλλον, η αδυναµία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, ούτε αποδείχθηκε ιδία υπαιτιότητα αυτών. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθµιση του Ν. 3869/2010 και, ειδικότερα, αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 και για τους δύο αιτούντες και αυτή του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόµου για τη δεύτερη των αιτούντων. Έτσι, η ρύθµιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει κατά πρώτο λόγο µε µηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές, από τα εισοδήµατά τους, για χρονικό διάστηµα τριών ετών, αρχης γενοµένης από την πρώτη ηµέρα του πρώτου µήνα µετά τη δηµοσίευση της απόφασης, από τις οποίες καταβολές οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν συµµέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4161/2013). Το συνολικό προς διάθεση από τους αιτούντες προς τους πιστωτές τους ποσό, λαµβανοµένων υπόψη των βασικών πραγµατικών προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών, (βλ. ένορκη κατάθεση µάρτυρα απόδειξης), στις οποίες δεν µπορούν να συνυπολογιστούν αυτές για την κάλuψη των βιοτικών αναγκών της ενήλικης κόρης τους ηλικίας 31 ετών, η οποία είναι ηδη έγγαµη και διαµένει στην Αθήνα µε το σύζυγό της, έχει δε τη δυνατότητα να διατρέφει τον εαυτό της και δεν εµπίπτει, συνεπώς, στην έννοια του προστατευόµενου µέλους της οικογένειας των αιτούντων, ανέρχεται στο ποσό των 295,16 ευρώ το µηνα (1.595,16 ευρώ η µηνιαία σύνταξη του πρώτου των αιτούντων - .1 300,00 ευρώ οι µηνιαίες δαπάνες των αιτούντων = 295,16 ευρώ). Το καταβλητέο από τους αιτούντες ποσό προς κάθε πιστωτή προκύπτει από το κλάσµα µε αριθµητή το ποσό της συνολικής καταβλητέας µηνιαίας δόσης πολλαπλασιαζόµενο µε το 6ψος της απαίτησης κάθε πιστωτή και παρονοµαστή το ποσό του συνόλου των απαιτήσεων. Ο πρώτος των αιτούντων οφείλει στο δεύτερο των καθ' ων πιστωτών µε την επωνυµία «…………………….», το ποσό των 56.020,60 ευρώ εις ολόκληρον µε τη δεύτερη των αιτούντων. Η δεύτερη των αιτούντων οφείλει: 1) στην πρώτη των καθ' ων πιστώτρια τράπεζα µε την επωνυµία «………………..» το παραπάνω αναφερόµενο ποσό των  5.869,62 ευρώ και 2) στο δεύτερο των καθ' ων µε την επωνυµία «………………………….» το παραπάνω αναφερόµενο ποσό των 56.020,60 ευρώ εις ολόκληρον µε τον πρώτο των αιτούντων. Το σύνολο των απαιτήσεων των µετεχόντων στη δίκη πιστωτών ανέρχεται στο ποσό των 61.890,22 ευρώ. Συνεπώς, σε κάθε έναν από τους ως άνω πιστωτές αναλογούν από το ποσό των 295,16 ευρώ: Α) για τον πρώτο των αιτούντων, τα εξης ποσά: 1) στο «………………….» το ποσό των ευρώ 267,17 το µηνα (295,16 Χ 56.020,60 : 61.890,22) εις ολόκληρον µε τη δεύτερη των αιτούντων και Β) για τη δεύτερη των αιτούντων, τα εξ ης ποσά: 1) στο «………………….» το ποσό των 267,17 ευρώ το µηνα (295,16 Χ 56.020,60 : 61.890,22) εΙς ολόκληρον µε τον πρώτο των αιτούντων και Ζ) στην «……………………..», το ποσό των 27,99 Ευρώ το µηνα (295,16 Χ 5.869,62 : 61.890,22). Στο τέλος της τριετίας κάθε ένας από τους παραπάνω πιστωτές θα έχει λάβει τα εξης ποσά: Α) το …………………………. κατά
προτίµηση από τον πρώτο η τη δεύτερη των αιτούντων, ως εις ολόκληρον
συνοφειλετών : α) το ποσό των 9.618,12 ευρώ (267,17 ευρώ Χ 36 µηνες) και Β) η «………………», από τη δεύτερη των αιτούντων, το ποσό των 1.007,64 ευρώ (27,99 ευρώ Χ 36 µηνες). Περαιτέρω, το Δικαστήριο, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της δεύτερης των αιτούντων .από την εκποίηση, πρέπει να προχωρήσει και στη ρύθµιση των οφειλών, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της µε το άρθρο 17 παρ. 1 Ν.
4161/2013, οπότε και θα πρέπει να οριστούν µηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, συνολικού ποσού ίσου µε το 80% της αντικειµενικής της αξίας που ανέρχεται σε 42.618,06 ευρώ (βλ. προσκοµιζόµενο φύλλο υπολογισµού αξιας ακινήτου), δηλαδή το ποσό των 34.094,448 ευρώ (42.618,06 Χ 80%), στο οποίο ποσό εξαντλείται η
υποχρέωση της. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωµής του ποσού αυτού, θα πρέπει να οριστεί σε 12ετη, λαµβανοµένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει για τη διάσωση της κατοικίας της, της οικονοµικής της δυνατότητας  και της ηλικίας της. Έτσι, το ποσό κάθε µηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 236,767 ευρώ, δηλαδή 34.094,448 ευρώ : 144 (12 έτη Χ 12). Παράλληλα, θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος τριών ετών, ώστε να µη συµπέσει η τελευταία αυτή ρύθµιση µε την πιο πάνω των καταβολών επί τριετία και να επιβαρυνθεί µε δύο µηνιαίες δόσεις µε κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις
υποχρεώσεις της. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δεύτερης των αιτούντων θα ξεκινήσει την πρώτη ηµέρα του πρώτου µήνα τρία έτη µετά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 12 ετών (144 δόσεις) και θα γίνει χωρίς ανατοκισµό µε το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε το κυµαινόµενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωµής, σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα
της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με το επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν  προνοµιακά η απαίτησητης πρωτης µετέχουσας πιστώτριας τραπεζας µε την επωνυµία «…………………….» από την ως άνω υπ' αριθ. 3642/22-11-2000 σύµβαση στεγαστικού δανείου (σεισµοδάνειο»), που είναι εξοπλισµένη µε εµπράγµατη ασφάλεια και, συγκεκριµένα, µε υποθήκη στο ακίνητο της κύριας κατοικίας Α' σειρας και, ακολούθως, η απαίτηση του δεύτερου µετέχοντος πιστωτή µε την επωνυµία «…………………………….» από την από 06-03-2001 και µε αριθµό λογαριασµού 1/86316 σύµβαση στεγαστικού δανείου, που είναι εξοπλισµένη µε εµπράγµατη ασφάλεια και, σuγκεκρμένα, µε υποθήκη στο ακίνητο της κύριας κατοικίας Β' σειράς και µέχρι του ποσού των 34.094,448 ευρώ (80% της αντικειµενικής αξίας), στο οποίο εξαντλείται η υποχρέωση της δεύτερης των αιτούντων, Το υπόλοιπο της απαιτήοεως του δεύτερου µετέχοντος πιστωτή µε την επωνυµία «…………….» δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί δεν µπορεί από το νόµο
να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στη δεύτερη των αιτούντων. Κατά συνέπεια των
ανωτέρω, πρέπει η αίτηση να γίνει εν µέρει δεκτή ως βάσιµη και κατ' ουσίαν και να ρυθµιστουν τα χρέη των αιτούντων µε σκοπό την απαλλαγή τους µε την τηρηση των όρων της ρύθµισης, εξαιρουµένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της δεύτερης των αιτούντων, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύµφωνα µε το αρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιµωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη των αιτούντων, για τα οποία ευθύνονται εις ολόκληρον, µε τη µηνιαία καταβολή προς τον πιστωτη τους επί µία τριετία, αρχής γενοµένης από την πρωτη ηµέρα του πρώτου µήνα από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης και, Ειδικότερα, στο δεύτερο µετέχοντα πιστωτή «………………..» του ποσού των 267,17 ευρώ, εις ολόκληρον ο καθένας από τους αιτούντες.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα υπόλοιπα χρέη της δεύτερης των αιτούντων, µε τη µηνιαία καταβολή προς την πιστώτρια της επί µία τριετία) αρχής γενοµένης από την πρώτη ηµέρα του πρώτoυ µήνα από τη δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης και ειδικότερα, στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια τράπεζα «...................................» του ποσού των 27,99 ευρώ.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων, δηλαδή µία ισόγεια µε υπόγειο µονοκατοικία, εµβαδού καθαρού µέτρων τετραγωνικών 111,63τ.µ ανεγερθείσα επί του υπ' αριθ. 6 οικοπέδου, εκτάσεως µέτρων τετραγωνικών 423,15τ.µ, το οποίο βρίσκεται στο συνοικισµό …………………… Πτολεµαϊδας.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στη δεύτερη των αιτούντων την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της µηνιαίως το ποσό των 236,767 επί δώδεκα (12) έτη, ήτοι 144 µήνες, προς την πρώτη µετέχουσα πιστώτρια «……………………..», της οποίας η απαίτηση ικανοποιείται πλήρως, και, εν συνεχεία, προς το δεύτερο µετέχοντα πιστωτή «……………………» για την ικανοποίηση µέρους των
απαιτήσεών του από την από 06-03-2001 και µε αριθµό λογαριασµού 1/86316 σύµβαση στεγαστικού δανείου. Η καταβολή των µηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την θα ξεκινήσει την πρώτη ηµέρα του πρώτου µήνα τρία έτη µετά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, και θα γίνει χωρίς ανατοκισµό µε το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε το κυµαινόµενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωµής, σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση του στην Πτολεµαίδα την 12 Μαίου 2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης