ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Ίδρυση Συλλόγου-Σωματείου: διαδικασία, αιτήσεις, καταστατικό.

Διαδικασίες
Για την εγγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο Σωματείων του Δικαστηρίου οι ιδρυτές ή η διοίκηση του σωματείου υποβάλλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο (άλλαξε η αρμοδιότητα και πλέον από το Πρωτοδικείο έχει μεταφερθεί στο Ειρηνοδικείο) της έδρας του Σωματείου. Στην αίτηση επισυνάπτονται το πρακτικό ίδρυσης του Σωματείου, τα ονόματα των μελών της Προσωρινής Διοίκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της προσωρινής διοίκησης είναι Έλληνες Πολίτες και δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων και το Καταστατικό (συνταγμένο στην έδρα του Σωματείου την ημερομηνία συνέλευσης των μελών) με τις υπογραφές των μελών. Στην Προσωρινή Διοίκηση ανατίθενται οι ενέργειες ίδρυσης του Σωματείου και η εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για την κατάθεση αίτησης αναγνώρισης και δημοσίευσης του Σωματείου.
Ελέγχοντας ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου, το Ειρηνοδικείο την κάνει δεκτή και ταυτόχρονα διατάζει να δημοσιευθεί η περίληψη του Καταστατικού, η οποία θα πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του σε τοπική Εφημερίδα και στο δελτίο δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Ταυτόχρονα εγγράφεται το Σωματείο στο αντίστοιχο βιβλίο του Δικαστηρίου. Το καταστατικό, αφού γίνουν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις, βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του Ειρηνοδικείου και κατατίθεται στο αρχείο. Ειδικότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τα Επαγγελματικά Σωματεία και τα Αθλητικά Σωματεία.
Το καταστατικό για να είναι έγκυρο πρέπει, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης, να αναφέρει:
1) το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του Σωματείου.
2) Τους όρους εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς και αντίστοιχα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
3) Τους πόρους και της πηγές εσόδων του Σωματείου.
4) Τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου.
5) τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.
6) Το πώς αντιπροσωπεύεται τόσο στα Δικαστήρια και Δημόσιες Αρχές αλλά και στις συναλλαγές του με τους τρίτους το Σωματείο.
7) Τους όρους που δύναται να τροποποιηθεί το Καταστατικό.
8) Τον τρόπο που διαλύεται το Σωματείο.
Στις προηγούμενες/παρακάτω αναρτήσεις έχουν παρατεθεί υποδείγματα Καταστατικών από Σωματεία διαφόρων κατηγοριών που έχει χειριστεί το γραφείο μας.

Καταστατικό Αθλητικού Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟN ΝΤΟ ΑΪ.ΤΙ.ΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», με έδρα τη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη.

Σταυρούπολη, την 11η Δεκεμβρίου 2011

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ΑΡΘΡΟ 1ο:
ΊΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ
Στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, στις 14.11.2008 ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟN ΝΤΟ ΑΪ.ΤΙ.ΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ». Η επωνυμία δύναται να αποδοθεί τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες ή με μείξη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2ο :
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του σωματείου είναι: α) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος μεταξύ των κατοίκων της περιοχής της Σταυρούπολης και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, β) Η μελέτη της ιστορίας του, ελληνικού και παγκόσμιου αθλητισμού, με ειδικό βάρος στις πολεμικές τέχνες ως μέσο άμυνας και άθλησης, γ) Η δημιουργία αθλητικών ομάδων: Ταε-Κβον-Ντο I.T.F & Ταε Κβον Ντο W.T.F., Πυγμαχίας, πάλης, Τζούντο, Καράτε, Κικ Μπόξινγκ, Ταε Μπόξινγκ, Μουέϊ Τάϊ, άρση βαρών, ενόργανης γυμναστικής, Τένις Ποδηλασίας, Χαντ μπολ, ποδοσφαίρου, ορειβασίας, σκι, ρυθμικής γυμναστικής, κωπηλασίας, παγκρατίου, Σωματικής Διάπλασης, Κολύμβησης, Βόλεϊ, Μπάσκετ Μπολ, κανό, καγιάκ, Σκοποβολής, Αερόμπικ, Ξιφασκίας, Στίβου, Πίγκ-πονγκ, Σκάκι και των λοιπόν ολυμπιακών αθλημάτων καθώς επίσης και παραδοσιακής μουσικής και χορών, δ) Η διάδοση της ιδέας της υγιεινής διατροφής ως, μέσο παράλληλο με την άθληση, υλοποίησης του πρότυπου του εύρωστου και υγιούς ανθρώπου.
Δηλαδή σκοπός του συλλόγου είναι η συμμετοχή των αθλητών του σε αγώνες τοπικού πανελληνίου και παγκοσμίου επιπέδου, η διάδοση των όρων και κανονισμών του συστήματος, ρυθμικής-τεχνικής και ψυχοσωματικής άσκησης, σαν συντελεστής πνευματικής και σωματικής ευεξίας στην επιδίωξη στενότερων δεσμών φιλαληθείας, κατανόησης, και αγνότητας στις σχέσεις των ανθρώπων. Η διάδοση της φυσιοθεραπείας σαν μέσο προληπτικής και θεραπευτικής αγωγής και η παροχή στα μέλη του ανώτερης σωματικής και ψυχαγωγικής αγωγής. Η καλλιέργεια κοινωνικών και εκπολιτιστικών σχέσεων καθώς και πνευματική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του.
Δύναται δε ο Σύλλογος για την επιδίωξη των σκοπών του να δραστηριοποιείται και να λειτουργεί με την δημιουργία παραρτημάτων σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Για την ίδρυση ή κατάργηση κλάδου άθλησης απαιτείται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., απόφαση της Γ.Σ. και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Μέλη του συλλόγου εγγράφονται άνδρας και γυναίκες εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει σε κάποιο από τα κωλύματα εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται εντός εξήντα ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου πρέπει να δηλώνονται τα εξής: α) η κατοικία του και η ακριβής διεύθυνσή του, β) ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, συγχρόνως δε να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την εισφορά ενός μηνός.
Το Δ.Σ. εκδίδει, εντός δεκαπέντε ημερών αφότου έλαβε γνώση, διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέλους του συλλόγου σε περίπτωση που αυτό εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του πιο πάνω νόμου.
Αθλητές του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν ως μέλη αυτού ένα έτος μετά την τελευταία τους συμμετοχή σε επίσημο αθλητικό αγώνα που έχει διοργανωθεί από την οικεία ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Για την εγγραφή των πρώην αθλητών το Σύλλογο δεν απαιτείται η αίτησή τους να συνοδεύεται από την πρόταση δύο μελών του συλλόγου, εφόσον αυτοί έχουν διακριθεί με τα χρώματα του Συλλόγου και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σε πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα διακριθεί για την προσφορά τους στο Σύλλογο ή στον Αθλητισμό. Τα Επίτιμα μέλη καλούνται και παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 4ο :
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου που εγγράφονται ως τακτικά καταβάλλουν σαν δικαίωμα εγγραφής 20 Ευρώ και για κάθε μήνα συνδρομή 10 Ευρώ. Με αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών, την αναπροσαρμογή των παραπάνω ποσών αλλά και την επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 5ο :
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρώντας το νόμο και το καταστατικό του, τον εσωτερικό κανονισμό του, εφόσον θεσπισθεί, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οφείλουν ακόμη να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που τους ανατίθεται από την Γ.Σ. ή το Δ.Σ. και να προσέρχονται σε κάθε συγκέντρωση του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6ο :
ΠΟΡΟΙ
Τους πόρους του σωματείου καθορίζουν : α) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, β) τα δικαιώματα από την μηνιαία συνδρομή, γ) οι έκτακτες εισφορές που μπορούν να επιβληθούν με απόφαση της Γ.Σ., δ) οι δωρεές, κληρονομιές, τα έσοδα από χορούς κλπ που περιέρχονται σε αυτό και γίνονται αποδεκτά ή όχι με απόφαση του Δ.Σ. ε) οι κάθε είδους κρατικές επιχορηγήσεις, στ) οι χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνάπτονται με την τήρηση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο :
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατ' έτος συντάσσεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται προς έγκριση στην τακτική Γ.Σ. ο προϋπολογισμός του σωματείου στον οποίο αναγράφονται λεπτομερώς τα έσοδα και οι δαπάνες του. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται από το Δ.Σ. προς έγκριση και ο απολογισμός διαχειρίσεως του προηγούμενου έτους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο :
Τη διοίκηση και διαχείριση του σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιό του.

ΑΡΘΡΟ 9ο :
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ. από τα τακτικά του μέλη, οι οποίοι είναι έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο. Απαρτίζεται δε από τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο αθλητικών δραστηριοτήτων και τέσσερα μέλη. Τα τακτικά μέλη του σωματείου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης αθλητικής εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση.

ΑΡΘΡΟ 10ο :
Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά τριετία (3 έτη) από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος. Κατ' εξαίρεση η θητεία του εκλεγέντος από τα ιδρυτικά μέλη προσωρινού Δ.Σ. λήγει με την έγκριση του παρόντος καταστατικού, οπότε αυτό λογίζεται ως αυτοδικαίως υποχρεούμενο να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέου Δ.Σ. εντός τριάντα ημερών από την έγκριση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11ο :
Το Δ.Σ. σε διάστημα δέκα πέντε ημερών (15) από την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση με την φροντίδα του πρώτου σε ψήφους μέλους του και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Avτιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 12ο :
Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες ορίζονται από το νόμο, το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου, εφ' όσον θεσπισθεί με απόφαση του Δ.Σ. και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Τα μέλη δεν ευθύνονται για αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, αφού η απουσία ή η διαφωνία προκύπτει από τα τηρούμενα πρακτικά.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13ο :
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα συμφέροντα του σωματείου, επιτηρεί την λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού του. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση του συλλόγου, ενεργεί όλες τις πράξεις εκείνες οι οποίες τείνουν στην επιδίωξη και εκτέλεση των σκοπών του συλλόγου κατά τον επωφελέστερο τρόπο. Φροντίζει για την εξεύρεση πόρων, την πιστή εφαρμογή του παρόντος, των διατάξεων για τα σωματεία και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης καθώς επίσης για τη συνετή και επωφελή διαχείριση και συντήρηση της περιουσίας του συλλόγου, Προετοιμάζει τις γενικές συνελεύσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν σ' αυτές εισηγείται γι' αυτά διαβιβάζει προς αυτήν όλες τις αιτήσεις και τα έγγραφα που τυχόν υποβάλλονται. Συντάσσει κάθε χρόνο και μετά την λήξη του ημερολογιακού έτους το διοικητικό και οικονομικό προϋπολογισμό και τους υποβάλλει μετά από σχετική εισήγηση προς την γενική συνέλευση για να τους εγκρίνει. Συντάσσει κατ' έτος τον ειδικό απολογισμό διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων τον οποίο υποβάλλει προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εφόσον το σύνολο αυτής (τακτικής και έκτακτης) υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο δραχμές, διαφορετικά υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Δε γίνεται καμία δαπάνη και καμία σύμβαση δεν καταρτίζεται, ούτε αναλαμβάνονται υποχρεώσεις χωρίς απόφαση του Δ. Σ.
Υποβάλλει κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για άδεια διαθέσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου, όπως και όταν αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμιακές διευκολύνσεις προς το Σύλλογο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να ορίσει αντίστοιχο αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, όχι όμως για τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος δύναται, με απόφαση του Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του.
Ο Σύλλογος επιτρέπεται να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο :
Το Δ.Σ. συνεχόμενο με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, συνεδριάζει
τακτικά μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστο τρία από τα μέλη του, με σχετική έγγραφη αίτηση τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, διαφορετικά, σε περίπτωση άρνησης ή αμέλεια του, το συγκαλεί ο Αντιπρόεδρος ή οι ίδιοι οι αιτούντες. ,
Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση η οποία επιδίδεται σε όλα τα μέλη του το αργότερο μέχρι την προηγουμένη ημέρα της συνεδριάσεως, γίνεται εγγράφως και αναφέρει ην ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως, καθώς και τα υπό συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 15ο :
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα όταν βρίσκονται παρόντα τουλάχιστο πέντε (5) από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16ο :
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17ο :
Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3, αφού προηγουμένως το μέλος κληθεί να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 18ο :
Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως έκπτωτου του Προέδρου του, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά για αυτόν το λόγο εντός επτά (7) ημερών και εκλέγει μεταξύ των μελών του νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία ή του Εφόρου Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 19ο :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, προεδρεύει σ' αυτές, κηρύσσοντας την έναρξη και την λήξη τους, δίδει και αφαιρεί το λόγο από τους συμβούλους, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει με το Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα χρηματικά εντάλματα μαζί με το ταμία, φροντίζει για την κανονική λειτουργία του σωματείου και για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού. Γενικά επιμελείται της τήρησης και της επίτευξης των σκοπών του καταστατικού. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20ο :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, σε περίπτωση κωλύματος, ασθένειας ή απουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 21ο :
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την εποπτεία επί των γραφείων του σωματείου, φροντίζει την αλληλογραφία του, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων, τα μητρώα των μελών και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ και τα λοιπά βιβλία του σωματείου, αναγιγνώσκει τα προς το σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα και συντάσσει αντίστοιχα απαντήσεις, φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Δ.Σ.. Τον Γ. Γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά το νεώτερο μέλος του Δ.Σ.
Υποχρεωτικά ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία: α) μητρώου Μελών, β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων - Εξόδων, ε) Περιουσιακών στοιχείων, στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων τα οποία πριν την χρήση του θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 22ο :
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και κάθε εν γένει προς το σωματείο οφε1λής, με βάση τα σχετικά διπλότυπα αποδείξεων, εκτελεί με γραπτή εντολή του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα κάθε πληρωμή για την οποία αποφάσισε το Δ.Σ. υποβάλλει στο Δ.Σ. τριμηνιαία (3 μήνες) σύντομη έκθεση για την κατάσταση του ταμείου, ενώ στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου υποβάλλει αντίστοιχη αναλυτική συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά συντάσσει μαζί με τον Γ. Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τηρεί τα βιβλία ταμείου και τα σχετικά με αυτό έγγραφα και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του νόμου ή των διατάξεων του καταστατικού καθώς και των αποφάσεων της Γ.Σ ή του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 23ο :
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αναλαμβάνει τη διοργάνωση και διεξαγωγή του αθλητικού προγράμματος του σωματείου και έχει τη γενική ευθύνη των διοργανώσεων και της αθλητικής ομάδας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο :
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται προς αυτή, έχει δε γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 25ο :
Εκτός των περιγραφομένων στο προηγούμενο άρθρο η Γ.Σ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στα παρακάτω ζητήματα: α) εγκρίνει το προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την. έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., β) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, γ) εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., δ) τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, ε) λαμβάνει απόφαση περί διάλυσης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 26ο :
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το ημερολογιακό έτος, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/10 των ταμιακά εντάξει μελών του σωματείου, με έγγραφη αίτηση η οποία καθορίζει ημέρα, ώρα, τόπο συνεδριάσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 27ο :
Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση η οποία καθορίζει σαφώς: α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνελεύσεως, β) τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλάτε στα γραφεία του σωματείου δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα συγκλήσεως της συνελεύσεως και δημοσιεύεται παράλληλα στον τοπικό τύπο.

ΑΡΘΡΟ 28ο :
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται παρακάτω, αφού παρίστανται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστο των ταμιακά εντάξει μελών του σωματείου. Μη επιτευχθείσης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, πραγματοποιείται δεύτερη με τα ίδια θέματα μετά πάροδο επτά (7) ημερών, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ 29ο :
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 30ο :
Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα συγκλήσεως της Γ.Σ. ο Πρόεδρος αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα για την διεύθυνση της και κατόπιν αυτή εισέρχεται στα προς συζήτηση και ψηφοφορία θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 31ο :
Στην τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται από το Δ.Σ. προς συζήτηση και έγκριση τα παρακάτω θέματα :α) ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.. Κατόπιν γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία επί των παραπάνω θεμάτων καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο :
Ανά τριετία (3έτη) η τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει το νέο Δ.Σ. αφού προηγηθεί συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των άλλων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 33ο : .
Πριν την διεξαγωγή των εκλογών η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή (3μέλη) Εφορευτική Επιτροπή. Έπειτα ο Γενικός Γραμματέας αναγιγνώσκει τον από το απερχόμενο Δ.Σ. καταρτισμένο κατάλογο υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κατά του καταλόγου μπορούν να διατυπωθούν ενστάσεις τις οποίες συζητά αμέσως η Γ.Σ. και αποφασίζει επί αυτών. Αμέσως μετά διεξάγεται η ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 34ο :
Δικαιούνται ψήφου και είναι εκλόγιμα τα μέλη του σωματείου τα οποία: α) έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εκλογών και εφ' όσον έχουν υποβάλει εγγράφως υποψηφιότητα τρεις (3) ημέρες τουλάχιστο πριν από την ψηφοφορία, β) έχει παρέλθει έτος από την εγγραφή τους στο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 35ο :
Οι εκλογές διενεργούνται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων και διανέμονται από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογεύς επί του ψηφοδελτίου μπορεί να θέσει το σημείο του σταυρού σε επτά (7) ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο φάκελος όπου τοποθετείται το ψηφοδέλτιο έχει σφραγισθεί προηγουμένως από την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τη ρήψη του φακέλου στην κάλπη ο ψηφοφόρος υπογράφει στον πίνακα ψηφισάντων.

ΑΡΘΡΟ 36ο :
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην διαλογή των ψηφοδελτίων και ακυρώνει όσα δεν πληρούν τους ανωτέρω περιγραφόμενους όρους. Το ίδιο κάνει και σε περίπτωση που βρεθούν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια.
Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι πλειοψηφίσαντες και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί. Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις (3) πλειοψηφίσαντες της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των
ισοψηφησάντων.
Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

ΑΡΘΡΟ 37ο :
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εξελεγκτική επιτροπή. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ. Σ. τίθεται σε εξελεγκτική επιτροπή η οποία αποτελείται από 3 μέλη του συλλόγου και εκλέγεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης την ιδία μέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ. Σ.. Συνεδριάζει δε ανά τρίμηνο (3 μήνες).
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Ε.Ε. οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Ε.Ε. έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης αθλητικής εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.
Η θητεία αυτής είναι η ίδια με αυτήν του Δ. Σ. και του ταμία ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού ή τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του συλλόγου και να ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου, οποτεδήποτε. Συντάσσει την αίτηση για την διαχείριση του Δ. Σ. την οποία υποβάλλει στην γενική συνέλευση. Η έκθεση αυτή της εξελεγκτικής επιτροπής κατατίθεται σε αντίγραφο στην ετήσια γενική συνέλευση και διαβάζεται στο συμβούλιο της συνέλευσης από ένα από τα μέλη της. Η εξελεγκτική επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η αντικατάσταση κάποιου μέλους της γίνεται κατά σειρά από τους επιλαχόντες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο :
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. η οποία
βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται σ' αυτήν περισσότερα από τα μισά (1/2) ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου και αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ από τους παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 39ο :
Για κάθε άλλο θέμα που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γ.Σ. πάντα σε συνδυασμό με τις σχετικές περί σωματείων διατάξεις και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους.

Άρθρο 40ο:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει κατά το μήκος των πλευρών της σφραγίδας τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟN ΝΤΟ ΑΪ.ΤΙ.ΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», και στο μέσο της η σφραγίδα φέρει την ανάγλυφη απεικόνιση άνδρα αθλητή τάε κβο ντο με τα δύο χέρια στην ανάταση και σφιγμένα σε στάση χειραψίας.

ΑΡΘΡΟ 41ο :
Το Δ.Σ. δύναται με εσωτερικό κανονισμό τον οποίο εκδίδει το ίδιο και μετά από έγκριση από την Γ.Σ. να ρυθμίζει με λεπτομέρειες θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 42ο :
Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Για να αποφασίσει η Γ.Σ. την διάλυση του πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά (1/2) από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του και να αποφασίσουν με πλειοψηφία τουλάχιστο των ¾ από τους παρόντες. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωματείου περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το παρόν καταστατικό, τροποποιημένο του αρχικού, το οποίο αποτελείται από 42 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη του Σωματείου και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπογραφόμενο από τα μέλη ως κατωτέρω :

Καταστατικό Συλλόγου Εργαζομένων σε Δήμους-Περιφέρειες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

**************************

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Παλλήνης».

Άρθρο 2ο: ΕΔΡΑ
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Γέρακα, οδός Ιθάκης, αρ. 12.

Άρθρο 3ο: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
1) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, ηθικών και κοινωνικών γενικά ενδιαφερόντων και συμφερόντων των μελών του,
2) η συνένωση των μελών του για ενιαία συνδικαλιστική δράση και η συμμετοχή σε κάθε μορφής συνδικαλιστικό αγώνα στα πλαίσια του Συντάγματος.
3) η προάσπιση των ελευθεριών των εργαζομένων και η διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων τους,
4) η συμβολή στην ανάπτυξη τωv μορφωτικών. κοινωνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων τον μελών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, μορφωτικού. πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
5) η προαγωγή της Αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και γενικότερα μεταξύ όλων των εργαζομένων καθώς και η διαφώτιση τους για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα.
6) η ηθική και υλική υποστήριξη των αναξιοπαθούντων μελών και των οικογενειών τους,
7) η ικανοποίηση των αιτημάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος των εργαζομένων.
8) η συμβολή για την όσο το δυνατών καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 4ο: ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ TOY ΣΚΟΠΟΥ
Η εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω θα επιδιωχθεί 1) με την εγγραφή και οργάνωση όλων των εργαζομένων στον Δήμο Παλλήνης και τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου που εποπτεύονται ή συντηρούνται από αυτόν, και την λήψη μέτρων για την συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική, ασφαλιστική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών του 2) με την συμμετοχή συνεργασία, αλληλοενίσχυση και αλληλοβοήθεια με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειδικότερα με οργανώσεις εργαζομένων στους Δήμους, συνδικαλιστικούς επιστημονικούς συλλόγους κ.λ.π., το οργανωμένο 'συνδικαλιστικό κίνημα της πατρίδας μας και το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. καθώς επίσης και την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση 3) με την διαφώτιση της κοινής γνώμης και των μελών με κάθε μέσο για τους σκοπούς του σωματείου, τα αιτήματα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.. καθώς και για τη σημασία της θέσης, της αποστολής και της δράσης του Δημοτικού υπαλλήλου μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Κράτος γενικότερα, ακόμα και με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, 4) με την προβολή των αιτημάτων των εργαζομένων και την υποβολή τους για επίλυση στις αρμόδιες Κρατικές και Δημοτικές Αρχές. 5) με την διεξαγωγή αγώνωv για την κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων των εργαζομένων στο χώρο με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, στάσεις εργασίας, απεργίες και όλα τα άλλα νομικά μέσα, 6) με την διοργάνωση επιμορφωτικών, επιστημονικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων ή εκδηλώσεων (ήτοι: διαλέξεων, ομιλιών, συνεδρίων, εκδρομών, προβολών εκθέσεων, παραστάσεων ως και κάθε μορφής εκδήλωση επιμορφωτικής, πολιτιστικής κα ι καλλιτεχνικής καλλιέργειας, με θέμα την επιμόρφωση, την ενημέρωση, την επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, την ψυχανάλυα και ό,τι συναφές άλλο), 7) με την δημιουργία αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών. εντευκτηρίων κ.λ.π καθώς και με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, 8) με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε μέλη του που για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς έχουν ανάγκη από την βοήθειά του, 9) με τη λήψη μέτρων για τη συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματικά, Κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών του, και 10) με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και σύμφωνα πάντα με τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5ο: ΜΕΛΗ
Μέλη τον Σωματείου μπορεί να είναι οι υπάλληλοι και οι εργάτες είτε του Δήμου Παλλήνης, είτε των Ν.Π.Δ.Δ. ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Ενώσεων και Συνδέσμων που εποπτεύονται ή συντηρούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Δήμο Παλλήνης και έχουν συμπληρώσει δύο μήνες εργασίας. Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά και Απλά.
Α. Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι όλα τα μέλη που ιδρύουν τo Σωματείο, καθώς οι μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι ή εργάτες σύμφωνα με τα ανωτέρω (αρθ. 5 παρ. 1), αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
β. Απλά μέλη του Σωματείου είναι οι υπάλληλοι και εργάτες με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα ανωτέρω (αρθρ. 5 παρ. 1). και γενικώς όσα άτομα συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις και εν γένει προγράμματα του Σωματείου και παρακολουθούν ένα η περισσότερους κύκλους σπουδών, σεμιναρίων και εν γένει ειδικών προγραμμάτων του Σωματείου. Τα απλά μέλη δεν έχουν στο Σωματείο, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Όλα τα παραπάνω μέλη αποδέχονται πλήρως τις αρχές του Σωματείου και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό.

Άρθρο 6ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Η απόκτηση ιδιότητος μέλους τακτικού ή απλού κατά περίπτωση. γίνεται με την εγγραφή του στο Σωματείο.
Όποιος έχει τα προσόντα του άρθρου 5, υποβάλλει στο Δ. Σ. του Συλλόγου: αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι o αιτών έχει τα προσόντα να γίνει μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, δήλωση του ότι δεν ανήκει σε άλλη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και ότι αποδέχεται το καταστατικό και όλες τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.
Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτήσεως αποφαίνεται στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση το Δ.Σ., που αποφασίζει ευρισκόμενο σε απαρτία, κατά πλειοψηφία την. εγγραφή ή όχι. Σε περίπτωση απορρίψεως, ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής κατ’ αρχήν στην Γ.Σ., καθώς και στη συνέχεια τα δικαιώματα που του παρέχει ο Νόμος.
Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Η ιδιότητα του μέλους ούτε μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε μπορεί να εκφραστεί με αντιπρόσωπο.

Άρθρο 7ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση της επιθυμίας του αυτής, προς το Λ.Σ. Μέλος του αποχώρησε δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου και ευθύνεται για κάθε υποχρέωση οικονομική ή μη, που ανέλαβε έναντι του Σωματείου, κατά τo χρόνο που ήταν μέλος του.

Άρθρο 8ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
To Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει σε μέλος του σωματείου, ύστερα από σχετική απόφαση του, την πειθαρχική ποινή της σύστασης όταν αυτό αδικαιολόγητα, καθυστερεί τη συνδρομή του πλέον των τριών μηνών.

Άρθρο 9ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Μελών του Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ, τo μέλος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε.
Διαγράφεται από το Μητρώο Μελών του Σωματείου, με αιτιολογημένη πρόταση του Δ. Σ. η οποία στην συνέχεια εγκρίνεται από τη Γ. Σ-, το μέλος που: 1. απειθαρχεί στο παρόν καταστατικό και προβαίνει σε πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς του και στα συμφέροντα των εργαζομένων, 2. είναι μέλος άλλου επαγγελματικού σωματείου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσχωρεί ή συμμετέχει σ' αυτό, 3. καθυστερεί την καταβολή της. μηνιαίας συνδρομής του επί έξι μήνες αδικαιολόγητα, 4. Δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την διοίκηση, χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, 5. απουσίαζε από 3 συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις ή από 5 Γενικές Συνελεύσεις συνολικά, χωρίς να συντρέχει ανωτέρω βία.
Μέλος που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους επανεγράφεται αυτοδίκαια αφού κακοποιήσει τις οφειλόμενες συνδρομές. Σε περίπτωση υποτροπής εφαρμόζονται ότι και στις άλλες περιπτώσεις.
Την περί διαγραφής απόφαση του κοινοποιεί το Δ.Σ., στο ενδιαφερόμενο μέλος, μέσα σε 20 ημέρες από την λήψη της.
To μέλος που διαγράφηκε για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους αυτού του άρθρου, μπορεί να προσφύγει με αίτησή του μέσα σε 20 ημέρες από την σ' αυτό κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής του στο Δ.Σ. του Σωματείου που υποχρεούται να φέρει το θέμα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνέλευση για ανάκληση ή μη της διαγραφής. Στη σχετική συζήτηση μπορεί να συμμετάσχει και το ενδιαφερόμενο μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.
H Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την διαγραφή μέλους του Σωματείου.
Μέλος που διαγράφηκε δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου και ευθύνεται για κάθε υποχρέωση οικονομική ή μη, που ανέλαβε έναντι του Σωματείου, κατά το χρόνο που ήταν μέλος του.
To μέλος που διαγράφηκε από την Γ.Σ. δύναται να ασκήσει τα νόμιμα ένδικα μέσα κατά της απόφασης της διαγραφής του.

Άρθρο 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
A. Τα μέλη δικαιούνται:
1. Τα τακτικά και απλά και επίτιμα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα τακτικά και μόνο μέλη υπό τον όρο ότι είναι ταμιακώς τακτοποιημένα, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Τα απλά και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. To ίδιο άτομο δεν μπορεί να έχει δύο ή περισσότερες ιδιότητες μέλους.
4. Όλα τα μέλη δικαιούνται να ζητούν την υλική και ηθική υποστήριξη του συλλόγου για την. εξασφάλιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων καθώς και την νομική τους προστασία.
5. Όλα τα μέλη δύνανται. να προκαλούν τη σύγκλιση εκτάκτων Γ. Σ., σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
Β. Τα μέλη υποχρεούνται:
1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξει του καταστατικού, της νομοθεσίας περί Σωματείων καθώς και με κάθε απόφαση των νομίμων οργάνων του Σωματείου. Επίσης να δραστηριοποιούνται συμφωνά με τα παραπάνω, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των υπαλλήλων του Δήμου και της εργατοϋπαλληλικής τάξης γενικότερα.
2. Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο, τις τακτικές συνδρομές τους, καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που τυχόν θα επιβληθεί νομίμως, καθώς και άλλο έξοδο.
3. Να παρέχουν συμπαράσταση και συνδρομή στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου, παριστάμενοι ανελλιπώς στις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ διακινώντας τα έντυπα του, προπαγανδίζοντας και συμμετέχοντας στις εκάστοτε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 11ο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Σωματείου είναι :
1ο) α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε τρία Ευρώ.
β. Η μηνιαία συνδρομή των μελών που ορίζεται σε 2 Ευρώ.
Τα ποσά αυτά (των ανωτέρω παραγράφων α και β) δύναται να αναπροσαρμοστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκονται το ½ πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Ταμειακά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος, που δεν οφείλει συνδρομές παραπάνω από δύο συμπληρωμένους μήνες.
2ον) α. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ., καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται είτε από το κράτος είτε από άλλο Οργανισμό ή φορέα.
β. Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις, ψυχαγωγικού ή άλλου περιεχομένου, λαχειοφόρους αγορές, διακίνηση εντύπων, καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.
γ. Οι επώνυμες δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Απαγορεύεται να δέχεται ο σύλλογος εισφορές και ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή πολιτιστικές οργανώσεις.

Άρθρο 12: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 13: ΒΙΒΛΙΑ
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου Παλλήνης τηρεί τα παρακάτω βιβλία που θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:
1. Βιβλίο Μητρώου των μελών, όπου αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, καθώς και το επάγγελμα. (ειδικότητα) η διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το ταμείο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
2. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
4. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
6. Βιβλίο ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονική σειρά είσπραξης και οι πληρωμές. Επίσης γραμμάτια εισπράξεων που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν από τη χρησιμοποίηση τους.
7. Βιβλίο περιουσίας. Όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
8. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από τη Γ. Σ. το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 14ο: ΟΡΓΑΝΑ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:
I. Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ) των μελών, που είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα τον που αφορά.
II. To Διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που είναι το ανώτερο όργανο μετά τη Γ. Σ. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να αποφασίσει η Γ. Σ..
ΙΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Eλ.Επ.) που παρακολουθεί ελέγχει γενικά την οικονομική διαχείριση του Σωματείου από το Δ.Σ και αναφέρεται στη Γ. Σ. σχετικά με την εφαρμογή τωv αποφάσεων της.

Άρθρο 15ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου είναι η Γ.Σ. των μελών και έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με το σύλλογο και την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση. Συγκαλείται απαραίτητα από το Δ. Σ. τουλάχιστον μία φορά, στο πρώτο δίμηνο εκάστου έτους και αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα του συλλόγου, και επίσης:
α) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του συλλόγου.
β) Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Δ.Σ
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγουμένου
Οικονομικού χρόνου και εγκρίνει το προϋπολογισμό τον τρέχοντος.
δ) Εκλέγει τα όργανα του συλλόγου καθώς και τους αντιπροσώπους
για ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.
ε) I. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και για την διάλυση του Σωματείου,
II. Αποφασίζει οριστικά για διαγραφή Μέλους.
III. Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.
IV. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά τους να απαιτήσουν την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί. H Γενική Συνέλευση δύναται να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

Άρθρο 16ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. (ΤΑΚΤΙΚΗ-EKTAKTΗ)
Ι . Η Τακτική Γ. Σ. του συλλόγου συγκαλείται κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο με έγγραφη πρόσκληση του Δ. Σ. προς τα μέλη, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μοιράζεται τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τη σύγκλιση αυτής
Στην Γ. Σ αυτή μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο:
-Ο Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ
-Ο Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος.
-Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής γιο την οικονομική διαχείριση.
-Κάθε άλλο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που υποβάλλεται και εγκρίνεται από τη Γ. Σ. κατά πλειοψηφία.
II. Η Έκτακτη Γ. Σ. συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει γι αυτό το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα από το 1/5 τουλάχιστον, των ταμειακά ταχτοποιημένων μελών. To Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 8 ημέρες από την υποβολή της αίτησης με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ προς τα μέλη του, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μοιράζεται τουλάχιστον 8 μέρες πριν από τη σύγκλιση αυτής. To Δ.Σ. έχει δικαίωμα να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα, που όμως δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης εκτός και αν διαφορετικά αποφασίσει η Γ.Σ. Αν το Δ.Σ της δεν συγκαλέσει την Γ.Σ. τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα.
Στην περίπτωση αυτή πρόσθετο θέμα της ημερησίας διάταξης θα είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του Δ.Σ. ή των μελών που εμπόδισαν την σύγκλιση της Γ.Σ.
To Δ.Σ σε κατεπείγουσες περιπτώσεις. μπορεί να συγκαλέσει της Γ. Σ. σε συντομότερες προθεσμίες από τις ανωτέρω.

Άρθρο 17ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ
A. H Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον πρόεδρο του Δ. Σ. του συλλόγου.
Β. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία κατά την πρώτη ημέρα η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε χρονικό διάστημα από 2 έως 15 ημέρες με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόν το 1/5 του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Γ. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, κατά την δεύτερη ημέρα, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται και πάλι σε 8 ημέρες με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Δ. Αν δεν επιτευχτεί και πάλι απαρτία τότε δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα παρά μόνο εάν περάσει 1 μήνας από την τελευταία σύγκληση. Σε αυτήν την περίπτωση η σύγκληση θα θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαρτία.
Ε. Σε περίπτωση λήψεως αποφάσεως για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου η ύπαρξη απαρτίας διαπιστώνεται ως ο Α.Κ. ορίζει.
ΣΤ. Με ευθύνη του Δ.Σ. συντάσσεται ενημερωμένη και έγκυρη, κατάσταση μελών την οποία τα μέλη μονογράφουν κατά την είσοδό τους χώρο της Γ. Σ.
Ζ. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με αντιπρόσωπο ή οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση

Άρθρο 18ο: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατ’ αρχήν ελέγχεται η απαρτία της Γ.Σ. και αφού αυτή διαπιστωθεί, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της, αμέσως μετά εκλέγεται με απλή πλειοψηφία οι διευθύνοντες την Γ.Σ. ήτοι: ο πρόεδρος Γ.Σ., ο Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας ο οποίος κρατάει και καταγράφει τα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γ.Σ. και στη συνέχεια γίνεται η ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ.

Άρθρο 19ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α. Ο τρόπος ψηφοφορίας, ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία, ανάταση χεριού ή ονομαστική κλήση, εκτός των αρχαιρεσιών όπου πάντα θα είναι μυστική, ποτέ όμως δια βοής.
Β. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος.
Γ. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του συλλόγου απαιτείται πλειοψηφία των ¾ από τα παρόντα μέλη
Δ. Άκυρη είναι η απόφαση: Ι) για θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται ή δεν συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξή της Γ.Σ. και ΙΙ) που πάρθηκε μπροστά σε άτομα που δεν είναι μέλη του Σωματείου και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Ε. Είναι δυνατό να συμπεριληφθεί θέμα που προτείνεται από μέλος ή μέλη του Σωματείο μετά την εκλογή του προεδρείου και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης, όπως επίσης στα ίδια χρονικά πλαίσια να μεταβληθεί η σειρά των θεμάτων.
Στ. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γ.Σ. υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την λήξη της Γ.Σ. στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει το Σωματείο, από το 15% τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση δε του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοσή της.
Την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων όταν γίνεται με ψηφοδέλτιο, διενεργεί 3μελής επιτροπή διαλογής ψήφων ή η εφορευτική επιτροπή αν πρόκειται για αρχαιρεσίες, συντάσσει δε πρακτικό, που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικού των Γ.Σ.

Άρθρο 20ο: ΕΚΛΟΓΕΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., της Ελ.Επ και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε ενώσεις και ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Η θητεία των απερχομένων οργάνων και αντιπροσώπων, λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους που διενεργούνται οι εκλογές και αντίστοιχα τα νεοεκλεγμένα όργανα και οι αντιπρόσωποι αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1 Ιανουαρίου του επομένου έτους. To. Δ.Σ. αναλαμβάνει να ανακοινώσει την προκήρυξη των εκλογών έγγραφα και έγκαιρα σε όλα τα μέλη, τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του και φροντίζει για τη διεξαγωγή τους το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του. Καθορίζει τoν ακριβή τόπο και χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.
Το Δ.Σ. αφού λογοδοτήσει στη Γ.Σ. εισηγείται σ’ αυτή την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και:
1) Στην Γ. Σ. των αρχαιρεσιών εκλέγεται με τo σύστημα της απλής αναλογικής, εφορευτική επιτροπή από 5 μέλη. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο του συλλόγου δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Η 5μελής επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, από τα παρευρισκόμενα μέλη, ύστερα από προφορική υποβολή υποψηφιοτήτων την ώρα εκείνη.
2) Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται και ορίζεται ένα από τα μέλη της 5μελούς επιτροπής εφόσον δεν προσήλθε και δεν παρευρίσκεται στο συνέδριο τον αρχαιρεσιών ο δικαστικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1264/82.
3) Η Εφορευτική Επιτροπή: α) κηρύσσει την λήξη των αρχαιρεσιών και συντάσσει πρακτικό σχετικό με αυτές και τo αποτέλεσμα τους τo οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίδεται στο Δ. Σ που προέκυψε από τις εκλογές. σ' αυτό δε επισυνάπτει και ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν, β) φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων, γ) εποπτεύει κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή και σύμφωνη με τον Νόμο και το Καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Η Γ.Σ. είναι υποχρεωμένη να παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και να προσφέρει σ’ αυτήν. κάθε απαραίτητη βοήθεια ή. στοιχεία κατά τη διάρκεια της θητείας της.
Κάθε μέλος τoυ σωματείου δύναται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διεξαγωγή των εκλογών, να ζητήσει αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής από το νέο Δ.Σ. το οποίο και υποχρεούται να του το χορηγήσει.

Άρθρο 21ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Όποιος από τα μέλη του Σωματείου, διαθέτει τα τυπικά προσόντα και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τα όργανα του Σωματείου ή για τους εκπροσώπους σ’ ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ. που προκηρύσσει τις εκλογές μέσα στην προθεσμία που αυτό έχει θέσει. Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο συνδυασμός στον οποίο ανήκει ή το γεγονός ότι παίρνει μέρος σαν μεμονωμένος υποψήφιος. Αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία το Δ.Σ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους ανακοινώνοντας τα ονόματά τους στα μέλη και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλά στους χώρους εργασίας. Η αίτηση λαμβάνεται υπ’ όψη από τη στιγμή που θα κατατεθεί επίσημα στο Δ.Σ. Επιπλέον δε ορίζεται ότι:
1] Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Παλλήνης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2] Οι έδρες του Δ.Σ., της Ελ.Επ. και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. To σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελ.Επ. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
3] To πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελ.Επ. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει τo εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Ο χωριστός υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
4] Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
5] Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται. σύμφωνα. με τις ,διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6] Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια έδρα, ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας. Γίνεται κλήρωση
7] Από τοv κάθε συνδυασμό εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τις έδρες του οργάνου ή των αντιπροσώπων, κατά σειρά επιτυχίας όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
8] Η αναπλήρωση των μελών των οργάνων της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά σταυρών προτίμησης και κατά συνδυασμό σε περίπτωση ύπαρξης συνδυασμών
9] Εάν όμως δεν εμφανισθούν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί ή και μεμονωμένοι υποψήφιοι, μπορεί η εκλογή να γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 22ο: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1] Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ., Εφ.Επ. και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνονται στον Δήμο Παλλήνης σε χώρο και χρόνο που έχει ορίσει το απερχόμενο Δ.Σ.
2] Τα μέλη παρουσιάζονται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και μόνον με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασθενείας.
3] Η εφορευτική επιτροπή κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου που ψήφισε.
4] Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.
5] Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ ίσοι με τα
εκλεγόμενα για κάθε όργανο μέλη. Αν είναι περισσότεροι, το
ψηφοδέλτιο υπολογίζεται στο συνδυασμό και όχι στους υποψήφιους.
6] Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή, απαγορεύεται η παραμονή στην αίθουσα άλλων προσώπων πλην των μελών της Εφορευτικής Επιτροπή και δύο το πολύ ψηφοφόρων. Δικαιούται όμως να παρίσταται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού. που ορίζεται από τον συνδυασμό, καθώς και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.

Άρθρο 23ο: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Οι εκλογές διεξάγονται με έντυπα ψηφοδέλτια τα οποία πρέπει να έχουν ενιαίο σχήμα και διαστάσεις, χρώμα άσπρο και γράμματα μαύρα.
Στο πάνω μέρος τον ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών. η επωνυμία του Συλλόγου ο τίτλος του συνδυασμού, ή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο τον μεμονωμένου υποψηφίου και ακόλουθα τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του Συλλόγου. Καταχωρούνται πρώτοι οι υποψήφιοι για τo Δ.Σ. έπειτα οι υποψήφιοι για για την Εφ.Επ. και τέλος οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο συνδυασμός υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από κάθε υποψήφιο που παίρνει μέρος σ’ αυτόν. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια δηλώνεται στην Εφορευτική Επιτροπή το όνομα του εκπρόσωπου κάθε συνδυασμού ο οποίος έχει το δικαίωμα ή ο ίδιος ή με αναπληρωτή του να παρακολουθεί την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατανομή των σταυρών προτίμησης.
Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους ομοιόμορφους και ομοιόχρωμούς.
Tα έξοδα της εφορευτικής, επιτροπής για τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια καλύπτονται από τo Σωματείο με φροντίδα και μέριμνα του Δ.Σ.

Άρθρο 24ο: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ο ψηφοφόρος παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή σειρά όλων των ψηφοδελτίων και έναν φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου, ψηφίζει δε σε ιδιαίτερο χώρο βάζοντας σταυρό μπροστά από τo ονοματεπώνυμο των υποψηφίων που προτιμά.
Ο αριθμός των σταυρών ορίζεται σε τρεις. To ψηφοδέλτιο κλείνεται στο σφραγισμένο φάκελο και αφού υπογραφεί από τoν Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή το μέλος που Προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής ρίχνεται στην ψηφοδόχο.
Αφού λήξει η ψηφοφορία, παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου ή του Προέδρου, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.
Επιτυχόντες ανακηρύσσονται εκείνοι οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους για κάθε συλλογικό όργανο, όσοι δε υποψήφιοι εκλέγονται σε κάθε όργανο ως τακτικά μέλη τόσοι εκλέγονται και ως αναπληρωματικά από τους επόμενους υποψηφίους με τη σειρά των ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΟΓΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 25ο: ΕΚΛΟΓΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα ανωτέρω για τρία (3) χρόνια.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το παρόν Δ.Σ. της θητείας του αρχόμενης από της ανάληψης των καθηκόντων του και λήγουσας οπωσδήποτε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου ώστε να υπάρχει συνακολουθία με το άρθρο 15 του παρόντος.
Το Δ.Σ. απολαμβάνει την προστασία και τις διευκολύνσεις συνδικαλιστικής που τάσσει ο Νόμος.
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Δ.Σ. κενωθεί θέση μέλους προερχόμενο υποχρεωτικά από το ίδιο ψηφοδέλτιο με τον αναπληρούμενο.
Η αναπλήρωση γίνεται πάντοτε κατά σειρά επιτυχίας του κάθε συνδυασμού. Σε περίπτωση που κενωθούν περισσότερες των μισών θέσεων, παραλειπόμενου του κλάσματος του Δ.Σ. του Συλλόγου χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, τότε συγκαλείται έκτακτα Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση των κενών θέσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου με εκλογή ίσου αριθμού διοικητικών μελών.
Μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή από πέντε (5) συνεδριάσεις, ανεξάρτητα σειράς, θεωρείται ήδη ότι εκπίπτει από το αξίωμά του και αναπληρώνεται από μέλος, σύμφωνα με ότι ορίζεται περί αναπλήρωσης μέλους ανωτέρω.
Εάν το Δ.Σ. παραμείνει με λιγότερο από πέντε (5) μέλη και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, τότε συγκαλείται Γ.Σ., με σκοπό νέες τις εκλογές, (εκτός και εάν διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του.
Τα έξοδα των μελών του Δ.Σ., των αντιπροσώπων και γενικά όλων των μελών των οργάνων του Συλλόγου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το Σωματείο.

Άρθρο 26ο: ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.
Η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου διαρκεί τρία (3) χρόνια από την εκλογή του. Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν πάντα την θητεία των τακτικών που αναπληρώνουν.
Μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Δ.Σ., το παλιό Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. Επείγουσες εννοούνται αυτές που δεν είναι δυνατό να αναβληθούν ή εκείνης από τις οποίες το Σωματείο κερδίζει αποδεδειγμένα κάτι σημαντικό.
Η άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή άλλου συλλογικού οργάνου μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε ενέργεια που γίνεται ή επιχειρείται από αυτό είναι άκυρη.

Άρθρο 27ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.
1] Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους, που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στο συνδυασμό που πλειοψήφησε.
2] Αν ο συγκεντρώσας τους περισσότερους σταυρούς του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. εμπρόθεσμα, τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης του ίδιου συνδυασμού μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας.
3] Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας καθώς και οι αναπληρωτές τους.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 28ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
To Δ.Σ. εκπροσωπεί τo Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.
To Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύεται από πληρεξούσιο. Στα έγγραφα που εμφανίζουν αυτήν την πληρεξουσιότητα, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός και η έκτασή της.
To Δ.Σ. διοικεί τo Σωματείο και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και για την πιστή τήρηση και εκτέλεση των Γ.Σ., πράττει δε πάντα με αταλάντευτη και ανυποχώρητη προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, με μεθόδους και τρόπους αγωνιστικούς και με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων. Ειδικότερα:
1. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών του.
2. Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία θεωρημένα και με αριθμημένες σελίδες.
2. Αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και των προσόδων του Σωματείου.
4. Συγκαλεί Γ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.
5. Καταρτίζει και εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων των δύο επόμενων ημερολογιακών χρόνων.
6. Ορίζει επιτροπές από τα μέλη του Σωματείου, για τη μελέτη και προώθηση των επαγγελματικών και γενικότερ0ων ζητημάτων του κλάδου, και φροντίζει την διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων.
7. Αποφασίζει την κινητοποίηση των μελών.
8. Αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για την εγγραφή ή διαγραφή μέλους του Σωματείου.
9. Τα μέλη δε του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα και συνυπεύθυνα για κάθε ζημία του Σωματείου που μπορεί να προέλθει από απόφαση ή αμέλειά τoυ. Ευθύνη τους δεν υπάρχει νια αποφάσεις που παίρνονται όταν απουσιάζουν ή με διαφωνία τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
10. To Δ.Σ. με όλα τα μέλη του λογοδοτούν για τη διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Σωματείου στην πρώτη Γ.Σ. εκάστου έτους. Μετά από αυτή τη λογοδοσία το Δ.Σ. απαλλάσσεται από την υποχρέωση να λογοδοτήσει και πάλι για την προηγούμενη χρήση. για την οποία λογοδότησε ήδη, ευθύνεται δε μόνο για τυχόν ανωμαλίες οικονομικής διαχείρισης του χρόνου της θητείας του.

Άρθρο 29ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.
To Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε, αν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη συνεδρίαση ή αν το ζητήσουν έγγραφα τρία (4) μέλη του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, είναι δε δυνατόν να παρακολουθούνται από κάθε μέλος του σωματείου, εκτός εάν τo Δ.Σ. έχει αποφασίσει αιτιολογημένα ότι κάποια από αυτές θα είναι κλειστή.
Η απαρτία στις Συνεδριάσεις, ορίζεται από την παρουσία τουλάχιστον του μισού συν ένα των μελών του. Οι αποφάσεις δε του Δ. Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να κάνουν χρήση της συνδικαλιστικής άδειας, πέραν του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 30ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., φροντίζει και εποπτεύει την καλή λειτουργία των οργάνων και του Σωματείου και την αρμόζουσα οργάνωση των εκδηλώσεων του, καθώς επίσης:
1) Καλεί τo Δ.Σ. και διευθύνει τις :εργασίες του, καθώς επίσης συγκαλεί και τη Γενική Συνέλευση και φροντίζει για την τήρηση πρακτικών.
2] Εκπροσωπεί τo Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής όπως και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3] Σε συνεργασία με τον Γραμματέα του Δ.Σ. ορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4] Κάθε δε έγγραφο που εκδίδει το Δ.Σ συνυπογάφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του.
5] Όλα τα εντάλματα πληρωμής δαπανών, γραμμάτια είσπραξης, συναλλαγματικές και επιταγές, συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Γραμματέα. Επίσης συνυπογράψει ο Πρόεδρος με τον Γραμματέα όλα τα σχετικά με την διαχείριση έγγραφα.

Άρθρο 31ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προέδρου. Τον Αντιπρόεδρο δε αναπληροί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εκτός από τον Ταμία και τον Γραμματέα.

Άρθρο 32ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.
Ο Γραμματέας ο οποίος λογοδοτεί και ελέγχεται από το Δ.Σ., φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα του Συλλόγου, φροντίζει για τη σύνταξη του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, φυλάσσει το αρχείο, τα έγγραφα, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Συλλόγου, συντάσσει και υποβάλει κατά τη λήξη κάθε χρόνου στο Δ.Σ. την έκθεση των πεπραγμένων στο Δ.Σ., τηρεί και ενημερώνει τα ακόλουθα βιβλία: - μητρώο μελών - βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., - βιβλίο πρακτικών τον Γ.Σ., βιβλίο πρωτοκόλλου. Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή κάθε οργανωτικού θέματος του Σωματείου καθώς επίσης φροντίζει, επιβλέπει, συντονίζει και οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις του, Σωματείου (συγκεντρώσεις, συνεργασίες, έκδοση και διακίνηση εντύπων, εκδρομές, χοροεσπερίδες κλπ). Φροντίζει για την ενημέρωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου για κάθε δραστηριότητα και για τις απόψεις του Σωματείου.
Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. πλην του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Ταμία μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Ο αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά και αναπληρώνει, σε όλα τα καθήκοντα τον Γραμματέα ή εκτελεί συγκεκριμένα από τα πιο πάνω καθήκοντα του, που του αναθέτει ο Γραμματέας.

Άρθρο 33ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ TAMΕΙA Δ.Σ.
Ο Ταμίας: 1] εισπράττει τη συνδρομή των μελών και γενικώς κάθε εισφορά ή πρόσοδο του Συλλόγου με διπλότυπη απόδειξη. 2] εκτελεί κάθε πληρωμή βάσει των υπό του Γραμματέα εκδιδόμενων ενταλμάτων που υπογράφονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, κατόπιν ειδικής ή γενικότερης απόφασης του Δ.Σ. και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με την οικονομική διαχείριση, 3] τηρεί ειδικό βιβλίο ταμείου στο οποίο γράφει με λεπτομέρεια τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Συλλόγου καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, 4] εισπράττει εκ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών, ιδιωτών χρηματικά ποσά των οποίων δικαιούχος είναι από οποιαδήποτε αιτία ο Σύλλογος, υπογράφων προς τούτο τις αναγκαίες αποδείξεις, 5] στο τέλος κάθε έτους συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο διαχειριστικό απολογισμό που περιέχει συνοπτική εγγραφή εξόδων και εσόδων, 6] υποβάλλει προς τη Γ.Σ. για επικύρωση τον παρά του Δ.Σ. εγκριθέντα απολογισμό και 7] καταρτίζει τον προϋπολογισμό της χρονιάς.
Σε περίπτωση που κριθεί από το Δ.Σ. απαραίτητο και μόνο κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., ο ταμίας δικαιούται μέχρι και μία (1) ημέρα άδεια το μήνα για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μετά από έγκριση του Προέδρου μπορεί να δαπανήσει μέχρι πενήντα Ευρώ (50 €) Ευρώ με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα εγκριθεί από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του από το χρόνο εκτέλεσης της δαπάνης αυτής. Κάθε ποσό πάνω από πενήντα Ευρώ κατατίθεται σε Τράπεζα Ελληνική ή Ταμιευτήριο σε λογαριασμό όψης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, αυτός αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Ταμία σε όλα του τα καθήκοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 34ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου ανήκει στην Ελεγκτική Επιτροπή.
Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του Συλλόγου από τη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών του Συλλόγου. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά.
Η θητεία της Ελ.Επ., συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Δ.Σ.
Η Ελ.Επ. συνέρχεται σε σώμα, κατά τον ίδιο τρόπο και στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το Δ.Σ. και εκλέγει Πρόεδρο. Η Ελ.Επ. συνεδριάζει μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, με πρόσκληση του Προέδρου του Νόμιμου αναπληρωτή του και θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της.
Η Ελ.Επ. συνεδριάζει έκτακτα όταν ζητηθεί: Α. από τον Πρόεδρό της, Β. από το Δ.Σ. και Γ. από δύο μέλη της.

Άρθρο 35ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ελ.Επ.
1] Η Ελ.Επ. έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση.
2] Εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου και ζητάει την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου καθώς και κάθε άλλη εξήγηση ή πληροφορία οικονομικού περιεχομένου.
3] Έχει υποχρέωση να ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό και να υποβάλλει για αυτά ολοκληρωμένη έκθεση στη Γ.Σ. του Συλλόγου.
4] Έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαχείριση του Συλλόγου μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο και να συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 36ο: ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κάθε δαπάνη ή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης προς τρίτους, είναι έγκυρη εφ’ όσον λήφθηκε προηγούμενα απόφαση του Δ.Σ. γι’ αυτή. Εκτός βέβαια της περίπτωσης εκτάκτου ανάγκης που αναγράφεται παραπάνω για ποσό μέχρι πενήντα Ευρώ. Προκειμένου να γίνει προμήθεια πραγμάτων αναγκαίων για το Σωματείο, αξίας μεγαλύτερης από πενήντα Ευρώ το Δ.Σ. ζητά προσφορές γι’ αυτά και αποφασίζει για την πλέον συμφέρουσα.
Για αγορά ή πώληση ακινήτου ή κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από πεντακόσια Ευρώ (500 €) απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.
Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει σαν συνέπεια την ανάμειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό.
Στα μέλη του Δ.Σ. και κάθε άλλου συλλογικού οργάνου χορηγούνται αποζημιώσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων του Σωματείου όταν απαιτούνται δαπάνες. To ύψος του συνολικού αυτού κονδυλίου καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών. και αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 37ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγονται κατά αναλογία που ορίζει το καταστατικό της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης καθώς και σε ό,τι αφορά τη διάρκεια θητείας των αντιπροσώπων του Συλλόγου ισχύον οι διατάξεις του καταστατικού της υπερκείμενης οργάνωσης.
Για την εκλογή τους εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι περί αρχαιρεσιών διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Οι εκπρόσωποι στις Ενώσεις αντιπροσωπεύουν το Σωματείο και ενεργούν σύμφωνα με την πολιτική και το πνεύμα των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΣΗΜΑ

Άρθρο 38ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ
Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ή συμπλήρωση των διατάξεών του, αποφασίζεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση. Στην Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκεται το ½ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Σε περίπτωση οριστικής διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του θα περιέρχεται όπου αποφασίσει η τελευταία Γ.Σ. του. Σε περίπτωση διάλυσης λόγω δημιουργίας νέου Καταστατικού, τότε στην τελευταία Γ.Σ. του, θα ορίζεται τριμελής επιτροπή ύστερα από ψηφοφορία, στην οποία θα περιέρχεται η περιουσία του Σωματείου για διάστημα τόσο όσο χρειάζεται έως την έκδοση του νέου Καταστατικού, η οποία και θα έχει την απόλυτη ευθύνη για την προστασία και φύλαξη της. Με την έκδοση του νέου Καταστατικού η περιουσία θα αποδίδεται πίσω στο Σωματείο, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια.
Αντίγραφο της αποφάσεως περί διαλύσεως, με φροντίδα του Προέδρου, υποβάλλεται στις δημοσιεύσεις που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 39ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Δ.Σ. θα επιμεληθεί για την σύνταξη Κανονισμού (ή Κανονισμών) εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου.

Άρθρο 40ο: ΣΗΜΑ
Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίσει για την υιοθέτηση παραστάσεως με τον σκοπό να αποτελέσει το σήμα του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος θα έχει σφραγίδα που θα γράφει γύροθεν τις λέξεις «Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Παλλήνης» και στο κέντρο της θα φέρει το σήμα του Συλλόγου.

Άρθρο 41ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι μέχρι σήμερα υπάλληλοι και εργάτες του Δήμου Παλλήνης θεωρούνται αυτοδίκαια και μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 42ο: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 8 κεφάλαια και 42 άρθρα ανεγνώσθη άρθρο προς άρθρο, ενεκρίθη και επικυρώθηκε στην συνεδρίαση των ιδρυτών του.

Παλλήνη, 23 Μαϊου 2013

Το παρόν καταστατικό, τροποποιημένο του αρχικού, το οποίο αποτελείται από 42 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη του Σωματείου και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των Σωματείων του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, υπογραφόμενο από τα μέλη ως κατωτέρω:


Καταστατικό Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία:
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στην Αριδαία Σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία ««ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με έδρα την Αριδαία, το οποίο και θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις σφραγίδες, τη σημαία, τα σήματα και τα υπόλοιπα έγγραφα και σύμβολα που προβάλλουν τον ΑΛΜΩΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή και συντονισμένη προσπάθεια με στόχους:
i) Η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, του ευγενικού συναγωνισμού, της συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του.
ii) Η συμμετοχή και η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων ενίσχυσης αναξιοπαθούντων ποδοσφαιριστών.
iii) Η σύσφιξη σχέσεων με όλους τους συλλόγους βετεράνων εντός Ελλάδος.
iv) Η σύσφιξη σχέσεων με ομογενειακούς συλλόγους εξωτερικού.
v) Η φιλοξενία Βετεράνων Εξωτερικού.
vi) Η ηθική και υλική ενίσχυση της ομάδας μας, δηλαδή του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
vii) Η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις ενίσχυσης ΑμΕΑ κά
viii) Η συμμετοχή σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας.
ix) Η φιλοξενία ομογενειακών ομάδων βετεράνων.
x) Η ενίσχυση άπορων συμπολιτών μας (μη ποδοσφαιριστών).
xi) Η προώθηση και η διάδοση των αξιών του ποδοσφαίρου και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των νέων ποδοσφαιριστών.
xii) Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την συνένωση κάτω από κοινό φορέα όλων των βετεράνων του ποδοσφαίρου έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η εκπλήρωση όλων των σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του Συνδέσμου είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αντίκεινται στους Νόμους, τους Κανονισμούς και την Ηθική• ο Σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε μέσο και ειδικότερα:
1. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων ή συζητήσεων, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με επιστημονικές ομάδες ή σωματεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αποτελεί μέλος, με εγγραφή ή προσχώρηση του, ενώσεων, ομοσπονδιών κτλ. Ελληνικών ή και διεθνών ομοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συμφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.
2. Η συνεργασία με άλλους παρόμοιους Συλλόγους, Σωματεία και Οργανισμούς Ελληνικούς και ξένους και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο Ποδόσφαιρο και τον Αθλητισμό γενικότερα. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων ή άλλων εγγράφων στους αρμοδίους, τόσο για ενημέρωση, όσο και για τη λύση προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας
3. Η διενέργεια αλλά και η συμμετοχή του Συνδέσμου σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις, εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και εκθέσεις σχετικών με τους σκοπούς του Συνδέσμου, που να έχουν σχέση με τον το Ποδόσφαιρο, τον Αθλητισμό γενικότερα, την διάδοση της φιλοσοφίας του, την προστασία του από ιδέες και πρακτικές ξένες προς το πνεύμα του. Το πρόγραμμα, ο χρόνος και ο τρόπος πραγματοποιήσεως και η χρονική τους διάρκεια καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου.
4. Η περιοδική ή μη έκδοση ενημερωτικού ή άλλου υλικού σχετικού με τους σκοπούς του Συνδέσμου ή για διάφορες εργασίες των μελών του, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και η δημιουργία ιστορικού αρχείου και εκδηλώσεων σχετικά με τον ΑΛΜΩΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.
5. Οι ανακοινώσεις στο τύπο και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα Ποδοσφαίρου και γενκότερα Αθλητισμού και κάθε εν γμέσο το οποίο το Δ.Σ. και οι αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συνδέσμου θα θεωρήσουν απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
6. Η διάθεση υλικών και υπηρεσιών σχετικά τους σκοπούς και τις δράσεις του Συνδέσμου θα χορηγούνται δωρεάν στα μέλη του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, του Φιλαθλητικού Ομίλου Αριδαίας, σε άλλα αθλητικά σωματεία της Αλμωπίας και της Πέλλας που προάγουν επιτυχώς και δραστήρια το Ποδόσφαιρο και τον Αθλητισμό εν γένει, σε Δημόσια σχολεία, σε Κοινωφελή Ιδρύματα.
7. Η διοργάνωση εκδρομών και εξορμήσεων, κατά κύριο λόγο σε μέρη όπου διοργανώνονται αγώνες ποδοσφαίρου, η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών, εκδόσεων βιβλιοθηκών, κ.λπ
8. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλόγου και η συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο, καθώς και άλλη νόμιμη ενέργεια που θα κρίνεται αναγκαία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του Συλλόγου.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
1) Μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι οι όσοι διατέλεσαν κατά το παρελθόν αθλητές της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.
2) Δεν δύναται να είναι μέλος του Συλλόγου όποιος, με απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου, έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
3) Τα μέλη διακρίνονται σε ΕΝΕΡΓΑ, ΤΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΑ και ΑΡΩΓΑ.
3α) ΕΝΕΡΓΑ μέλη είναι όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συνδέσμου.
3β) ΤΑΚΤΙΚΑ θεωρούνται εκείνα από τα ενεργά μέλη που δεν καθυστερούν τις εκ του καταστατικού οικονομικές υποχρεώσεις τους πέραν των τριών μηνών.
3γ) ΕΠΙΤΙΜΟ μέλος ονομάζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (στην οποία εισηγήθηκε το Δ.Σ.) κάθε πρόσωπο που πρόσφερε στο Σύνδεσμο ή στην ομάδα του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ή και στα δύο διακεκριμένες υπηρεσίες ηθικές ή υλικές. Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και στη διοίκηση του Συνδέσμου.
3δ) ΑΡΩΓΑ μέλη δύνανται να εγγραφούν και όσοι δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες, αλλά επιθυμούν να συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου, μετά από έγγραφη αίτηση και έγκριση από το Δ.Σ. και ειδικότερα οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δε διατέλεσε αθλητής αλλά στέλεχος του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ σε άλλη θέση (φροντιστής, γυμναστής, έφορος κ.λπ) αλλά και οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν παίκτης ή στέλεχος του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ το οποίο επιθυμεί να συμβάλλει ηθικά και υλικά στην εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού του Συνδέσμου εκπληρώνοντας τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Τα αρωγά μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά εκτός δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΗ
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι παλαίμαχοι αθλητές του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ και νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι των παλαίμαχων αθλητών και, εφόσον οι παλαίμαχοι αθλητές δεν κατοικούν στην έδρα του Συνδέσμου, αλλά πρέπει να έχουν έγγραφη την εντολή αντιπροσώπευσης και αφού οι παραπάνω δηλώσουν τη βούληση για εγγραφή, δεν χρειάζεται καμία άλλη διατύπωση ή διαδικασία. Η εκπροσώπηση των παλαίμαχων αθλητών μέσω άλλου προσώπου επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Η εγγραφή έχει την έννοια της ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Εννοείται πως με την εκδήλωση της βούλησης εγγραφής, πρέπει να καταβληθεί και το ποσό της ετήσιας συνδρομής του Συλλόγου.

Άρθρο 6
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει και να διαγραφεί από το Σύνδεσμο με έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο αποχωρών υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές και οποιαδήποτε οικονομική του υποχρέωση διαφορετικά η δήλωση αποχώρησης είναι άκυρη και άνευ αποτελέσματος. Επίσης εξακολουθεί να ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου τις οποίες είχε αναλάβει από τον Σύνδεσμο καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου που διετέλεσε αυτός μέλος αυτού και κανένα δικαίωμα δεν έχει επί της περιουσίας του Συνδέσμου.

Άρθρο 7
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται κάθε μέλος που:
Α) παραβαίνει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ή του Δ.Σ. ή τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Β) Όταν αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη στους σκοπούς ή κατά των συμφερόντων του Συνδέσμου ή δέχεται αθέμιτα πλεονεκτήματα με σκοπό την βλάβη του Συνδέσμου ή των μελών αυτού.
Γ) Όταν καταδικασθεί για ατιμωτικό αδίκημα ή στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δ) όταν καθυστερεί τις συνδρομές ή άλλες από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο πέραν των 6 μηνών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προηγηθούν έγγραφη πρόσκληση του μέλους για καταβολή των καθυστερουμένων εισφορών του και η άπρακτη παρέλευση ενός μήνα από την πρόσκληση.
2. Η απόφαση περί διαγραφής μέλους πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί εγγράφως στον διαγραφόμενο. Ο με αυτόν τον τρόπο διαγραφόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης που τον διέγραψε, στην πρώτη μετά την διαγραφή του Γενική Συνέλευση με γραπτή του προσφυγή που υποβάλλει στο Δ.Σ. μέσα σε τριάντα ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση της διαγραφής του. Στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο Γραμματέας του Δ.Σ. υποχρεούται να πρωτοκολλήσει αμέσως την σχετική προσφυγή. Το Δ.Σ. πρέπει να παραπέμψει τη σχετική προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και να καλέσει τον προσφεύγοντα για να παραστεί, να αναπτύξει τα επιχειρήματα του και να αντικρούσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν με την απόφαση περί διαγραφής του.
Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή ή μη του προσφεύγοντα ενώ στην ψηφοφορία δεν παίρνει μέρος ο προσφεύγων.

Άρθρο 8
Μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από το Σύνδεσμο έχουν δικαίωμα επανεγγραφής σε περίπτωση που εκλείπουν οι λόγοι διαγραφής και καταβάλλουν τα πιθανά οφειλόμενα. Η επανεγγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως και απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α) Μέλος που δεν καταβάλλει την τακτική ετήσια συνδρομή προς το Σύνδεσμο δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση, ούτε έχει τα δικαιώματα μέλους, όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.
Β) τα μέλη του Συνδέσμου είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητές του, να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση του σκοπού του Συλλόγου, να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. και να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς και γενικά να βοηθούν το Δ.Σ. με κάθε δυνατό τρόπο στο έργο του.
Γ) τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ.Σ., με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα ημερησίας διάταξης, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου και εκπροσώπων του στην ένωση Γονέων και όργανα διοίκησης του Νηπιαγωγείου, να ζητούν σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους του παρόντος και να υποβάλλουν προβλήματα και αιτήματα στο Δ.Σ. για προώθηση, λύση και ικανοποίηση.

Άρθρο 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι.
Α) Τακτικοί πόροι είναι: Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές που ανέρχονται στο ποσό των δέκα πέντε Ευρώ (15 €) και καταβάλλονται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους∙ Το ύψος της εφ’ άπαξ εγγραφής των μελών καθορίζεται στο ποσό των πέντε Ευρώ (5 €).
Β) Έκτακτοι πόροι είναι: Οι πρόσοδοι που τυχόν προέρχονται α) από τις γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις β) από τις δωρεές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα, κ.λ.π. γ) από τους τόκους του κεφαλαίου ή την αξιοποίηση της περιουσίας του Συνδέσμου δ) οι κρατικές και δημοτικές επιχορηγήσεις καθώς καθώς και κάθε γενική είσπραξη ή έσοδο από νόμιμη αιτία που περιέρχεται στο Σωματείο.
2. Τα ποσά των συνδρομών και εισφορών που καθορίζονται ανωτέρω μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. που υπόκειται σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
3. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο όνομα του Συνδέσμου ή του Ταμία αυτού σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα τα χρήματα του Συνδέσμου. Τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στο Σύνδεσμο αναλαμβάνονται από τον Ταμία του Δ.Σ. ή των νομίμων αναπληρωτών αυτού με απόφαση του Δ.Σ.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. αναγνωρίζονται ως δωρητές εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό στο Ταμείο.

Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο.
Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου, καθώς και των αντιπροσώπων στα Όργανα που προβλέπονται από το Νόμο γίνεται, από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, κάθε δύο (2) χρόνια και κατά μήνα Νοέμβριο, που συγκαλείται ειδικά για αυτόν τον λόγο, με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Κατά την ψηφοφορία όμως πρέπει να ψηφίσουν μέλη που εκπροσωπούν το 1/2 των μελών του Συνδέσμου.
Οι εκλογές επαναλαμβάνονται για δεύτερη φορά μέσα σε επτά ημέρες εφόσον κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν ψηφίσουν μέλη που εκπροσωπούν το 1/2 των μελών του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. του Συνδέσμου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Τις αρχαιρεσίες διεξάγει τριμελής εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με ανάταση του χεριού. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε κανένα όργανο.
Η εφορευτική επιτροπή μετά την διαπίστωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο κυρίως σε ότι αφορά την διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως προαναφέρθηκε, με την προϋπόθεση ότι κατά τις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.
Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των εκπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων κατανέμονται ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των εγκύρων ψηφοδελτίων, καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. (εφόσον κατά την διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη) και καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο Δ.Σ. διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εκλογών. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται διαλογή των ψηφοδελτίων, καταμέτρηση των προτιμήσεων των ψηφοφόρων όπως προαναφέρθηκε και ανακήρυξη των επιτυχόντων, τα αποτελέσματα καταγράφονται στα πρακτικά της Γ.Σ. Τις έδρες και τις θέσεις των εκπροσώπων σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του κάθε συνδυασμού κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί πάλι κατά σειρά ψήφων.
Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγόμενων και οι θέσεις του Δ.Σ. κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγόμενων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
Επιτρέπονται όμως μέχρι και τρεις σταυροί για Ε.Ε. και για εκπρόσωπο στην Σ.Ε. υποψηφιότητα και εκλογή γονέα σε όργανο του συλλόγου, δεν εμποδίζει την υποψηφιότητα και εκλογή σε ένωση, ομοσπονδία και συνομοσπονδία γονέων. Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
Ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης των σχετικών ψηφοδελτίων καθορίζονται από την εφορευτική επιτροπή.
Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. Συνδέσμου είναι διετής.

Άρθρο 12
1. Η άσκηση της διοίκησης του Συνδέσμου είναι κοινωνικό λειτούργημα.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το νόμο, από το παρόν καταστατικό καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Το μέλος δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά την οποία δεν παραστάθηκε αυτό ή παρά το γεγονός ότι παραστάθηκε, εντούτοις όμως διαφώνησε και η διαφωνία αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

Άρθρο 13
1. Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις, αφού κληθεί να εξηγήσει εγγράφως τους λόγους της απουσίας του και αρνηθεί ή οι προβληθέντες λόγοι κριθούν αδικαιολόγητοι, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. και καλείτε στη θέση του έναν από τους επιλαχόντες συμβούλους κατά την σειρά πλειοψηφίας.
2. Επίσης στην περίπτωση που κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. πεθάνει ή παραιτηθεί καλείται στη θέση του ο κατά σειρά πλειοψηφίας επιλαχών. Στην περίπτωση που μείνει κενή κάποια θέση στο προεδρείο εκλέγεται από το Δ.Σ. ο αντικαταστάτης του μεταξύ των μελών του, αφού συμπληρωθεί ο αριθμός αυτών από τους επιλαχόντες.
Επίσης σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων και λείπουν τα απαιτούμενα για τη διοίκηση πρόσωπα, τα υπόλοιπα μέλη αυτής, εφόσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν τη συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την πλήρωση των κενών θέσεων.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και προασπίζει τα συμφέροντα του Συνδέσμου.
2. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της χρήσης, η οποία αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
3. Καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των γενικών συνελεύσεων και ορίζει τους Εισηγητές.
4. Εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ., του Καταστατικού και των νομίμως εκλεγόμενων επιτροπών και οργάνων του σωματείου.
5. Υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο.
6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην αρμοδιότητα και τον σκοπό του Συλλόγου.

Άρθρο 15
Το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά δύο φορές το μήνα ή εκτάκτως όσες φορές που θα προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή με αίτηση που θα υποβληθεί εγγράφως από τρία τουλάχιστον μέλη του που θα πρέπει να ορίζουν στην αίτησή τους και τα θέματα προς συζήτηση.
Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρίζονται στο βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Στην αρχή της συνεδριάσεως του Δ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης υπογραφόμενα από τα παρόντα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση μέλη του Συμβουλίου.
Τα μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής παύονται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα αλλά και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

Άρθρο 16
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Συνάπτει έγκυρα συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και είδους, βάση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής καθώς και έναντι κάθε άλλου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Επιπλέον ο πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ασκεί, κοινοποιεί καθώς και να δέχεται αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει με οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με εξαίρεση το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Υπογράφει συνυπεύθυνα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, εντάλματα πληρωμής, τα πρακτικά των Γ.Σ. και καθίσταται με αυτό τον τρόπο αλληλεγγύως με αυτόν υπεύθυνος για κάθε εκ προθέσεως αλλοίωση των αποφάσεων ή των όσων συζητήθηκαν.
Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκαλεί τις Γ.Σ. και προεδρεύει αυτών, δίνει τον λόγο κατά σειρά σε αυτούς που ζητούν να μιλήσουν και τον αφαιρεί. Θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, διατηρεί και επαναφέρει την τάξη στην περίπτωση που κάποιο μέλος παρεκτρέπεται ή εκφεύγει από το θέμα.
Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για κάποιο λόγο, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε κάθε αρμοδιότητα από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κι αυτού από τον πιο ηλικιωμένο των Συμβούλων.

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί: α) το μητρώο των μελών που είναι καταγεγραμμένο κατά αύξοντα αριθμό του ονοματεπωνύμου του κάθε μέλους, την διεύθυνση κατοικίας, το έτος γέννησης, την ιθαγένεια – υπηκοότητα καθώς και την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής τους, β) τα βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοίκησης και των Γενικών Συνελεύσεων, γ) το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και τα υπόλοιπα βιβλία της γραμματείας, δ) Συντάσσει και συνυπογράφει όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον Πρόεδρο, ε) Φυλάει την σφραγίδα και το αρχείο του Συνδέσμου στ) Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, είναι υπεύθυνος για την ομαλή και κανονική λειτουργία αυτών και έχει υπό την επίβλεψή του το προσωπικό. Στις περιπτώσεις που ο Γενικός Γραμματέας είναι απών ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας εισπράττει όλες τις προσόδους του Συνδέσμου, βάσει διπλότυπων αποδείξεων και πληρώνει σύμφωνα με τα εντάλματα πληρωμής υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον Πρόεδρο μετά από απόφαση ή έγκριση του Δ.Σ.
Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρίζονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές καθώς και το βιβλίο περιουσίας στο οποίο παρουσιάζεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αποδείξεων, των ενταλμάτων πληρωμής, χρημάτων, χρεογράφων και των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο Δ.Σ. στην αρχή του κάθε μήνα την ταμιακή κατάσταση του προηγούμενου μήνα, στην οποία είναι καταγεγραμμένες συνοπτικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές, επιπλέον δε κατατοπίζει το Δ.Σ. για την γενική οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
Κάθε έτος συντάσσει τον ταμιακό απολογισμό και το καθιστά γνωστό στην Γ.Σ.
Υποχρεούται να καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα στο όνομα του Συνδέσμου ή στο όνομά του, τα χρήματα του Συνδέσμου και είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια κατά την διαχείριση αυτών.
Στην περίπτωση που ο ταμίας είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 19
Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 20
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη του Συλλόγου, η οποία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ανά διετία την ίδια ημέρα και με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ.
2. Η εξελεγκτική επιτροπή δεν ασκεί διοίκηση αλλά εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις διαχείρισης του Δ.Σ. και κυρίως ελέγχει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Δικαιούται να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων του Συλλόγου, εγγράφων και αποδείξεων καθώς και να ζητά την επίδειξη του ταμείου οποτεδήποτε.
3. Επιπλέον μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς το Δ.Σ. και συντάσσει κάθε έτος έκθεση, η οποία αναφέρεται στον διαχειριστικό έλεγχο του Δ.Σ. την οποία υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση.
4. Έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει εκτάκτως την Γ.Σ. του Συλλόγου όταν θεωρεί ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος ή διακυβεύονται τα συμφέροντα αυτού.

Άρθρο 21
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική επιτροπή οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις υποψηφιότητας τους προς το Δ.Σ. μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη των εκλογών. Το Δ.Σ. αφού διαπιστώσει ότι οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από το καταστατικό ανακηρύσσει αυτούς υποψήφιους και αναγράφει τα ονόματα των υποψηφίων στον πίνακα κατά αλφαβητική σειρά. Η ψηφοφορία γίνεται με σταυρούς προτίμησης.

Άρθρο 22
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών αυτού. Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου συγκαλείται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε έτος το μήνα Μάιο, κατά την οποία:α) λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά το περασμένο έτος, β) εγκρίνεται ο ισολογισμός του περασμένου έτους, γ) εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και δ) συζητούνται διάφορες προτάσεις. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του δεύτερου έτους της θητείας του Δ.Σ. συζητούνται όλα τα ανωτέρω θέματα και επιπλέον διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και την Εξελεγκτική επιτροπή.
3. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όσες φορές συγκαλέσει αυτές το Δ.Σ. ή ζητήσει την σύγκληση αυτών το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών, δηλαδή οικονομικά τακτοποιημένων, από τα ενεργά μέλη, με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ. στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και τα προς συζήτηση θέματα.
4. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) το πολύ μέρες έκτακτη γενική συνέλευση στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα θέματα που είχαν αναγραφεί στην αίτηση.
5. Η πρόσκληση των γενικών συνελεύσεων, τακτικών ή έκτακτων γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που είναι οριζόμενη να διενεργηθεί η Συνέλευση είτε με ιδιαίτερη ταχυδρομική πρόσκληση είτε με ανάρτηση αυτής στα γραφεία του Συνδέσμου να περιέχει :α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, β) τα θέματα προς συζήτηση και γ) εάν η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη ή δεύτερη τακτική ή έκτακτη. Είναι άκυρη η συζήτηση και η απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος το οποίο δεν είναι αναγεγραμμένο στην κοινοποιούμενη πρόσκληση για την Συνέλευση.
6. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην Γ.Σ., εάν δεν έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται από το καταστατικό και από τις αποφάσεις των Γ.Σ. Στην Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρθρο 23
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία απαιτείται ειδική απαρτία, όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, κατά την πρώτη Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου απαιτείται παρουσία του 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη συνέλευση, καλείται με νέα πρόσκληση νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα και εάν είναι δυνατόν στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, διαφορετικά σε τόπο και ώρα που ορίζονται στην πρόσκληση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνέλευση, απαιτείται παρουσία του 1/4 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
3. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και κατά την δεύτερη Γ.Σ. καλείται Τρίτη κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 1/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
4. Εάν και κατά την Τρίτη συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία καλείται νέα μετά από ένα μήνα με τα ίδια ή άλλα θέματα. Η Συνέλευση που θα συγκληθεί με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ως η πρώτη.

Άρθρο 24
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
Σε θέματα που ανάγονται α) στην τροποποίηση του καταστατικού και β) στην διάλυση ή συγχώνευση του Συνδέσμου απαιτείται να συγκληθεί ειδική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τα 3/5 του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 25
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Αποφάσεις της Γ.Σ. που ανάγονται :α) σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, β) έγκριση λογοδοσίας και γ) επιβολή έκτακτων εισφορών, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με την μορφή ψηφοδελτίων.
2. Κάθε άλλη απόφαση λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού ή με έγερση του μέλους, ποτέ όμως δια βοής.
3. Οι αποφάσεις κατά τις οποίες δεν επιτεύχθηκε απαρτία της Γ.Σ. είναι άκυρες. Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
4. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Αποφάσεις που λαμβάνονται για θέματα εκτός των αναγραφομένων στην πρόσκληση είναι άκυρες.
5. Η έγγραφη συναίνεση όλων των μελών του Σωματείου σε ορισμένη πρόταση συνεπάγεται τη λήψη απόφασης και χωρίς τη συνέλευση των μελών.
6. Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου είναι δυνατή μόνο με την παρουσία στη Γ.Σ. των μισών τουλάχιστον μελών και κατόπιν πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος να καταρτίζει Επιτροπές εκ των μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
Μπορούν να συσταθούν ενδεικτικά:
i. Οικονομική Επιτροπή για την μελέτη των κάθε είδους θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
ii. Επιτροπή για την διοργάνωση διαλέξεων και εορταστικών εκδηλώσεων.
iii. Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την έκδοση περιοδικού, εφημερίδας, εντύπων και λοιπή δραστηριότητα για προώθηση των θεμάτων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου εις το Εσωτερικό και Εξωτερικό.
Όλες οι παραπάνω επιτροπές καθώς και οι υπόλοιπες που ενδεχομένως θα συσταθούν, τελούν υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργούν μέσα στα όρια που καθορίζει αυτό.
2. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μπορεί να συμμετάσχει και ν’ αποτελέσει μέλος Ένωσης (εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας) που θα ιδρυθεί από παρόμοια Σωματεία με σκοπό την πληρέστερη προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
Για την συμμετοχή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ σε Ένωση (εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας) που θα ιδρυθεί από ομοειδή Σωματεία, πρέπει να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση αυτού μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ
Η σφραγίδα και το έμβλημα του Συνδέσμου έχει κυκλικό σχήμα περιέχοντας δύο κύκλους εντός αυτής. Στον πρώτο (εξωτερικό) που έχει κυανό φόντο έχει γραμμένες με λευκό χρώμα τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» και στο δεύτερο (εσωτερικό) που έχει λευκό φόντο και κυανή προφίλ απεικόνιση αρχαίου Άλμωπα, στραμμένου προς τα δεξιά.

Άρθρο 28
ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται παρά μόνο εάν αποφασίσει την διάλυση του η Γ.Σ. των μελών που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και με την ειδική απαρτία του παρόντος καταστατικού.
2. Το καθαρό υπόλοιπο της περιουσίας του Συνδέσμου σε περίπτωση διάλυσης αυτού, περιέρχεται στον ΑΛΜΩΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.

Άρθρο 29
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τους νόμους για τα σωματεία και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή με αποφάσεις της Γ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα νόμιμα επιτρεπτά όρια.

Άρθρο 30
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 30 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ και συγκεκριμένα στην Αριδαία, στην οποία και συνήλθε και υπογράφεται παρακάτω.

Αριδαία, 10.01.2011

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης