ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Απόφαση διαγραφής χρέους πολύτεκνης οικογένειας ενστόλων, 149/2014 ΕιρΑλμωπίας


Παραθέτω απόφαση διαγραφής χρέους πολύτεκνης (6μελούς) οικογένειας-ενστόλων (στρατιωτικού και αστυνομικού), όπου ορθά κρίθηκε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις δικαστικής ρύθμισης των δανείων τους. Οι υπογραμμίσεις στα κρίσιμα και ενδιαφέροντα σημεία είναι δικές μου:  


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 149/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αλμωπίας Ανθούλα Καπνιστή και τη Γραμματέα Μαριάνθη Πανέλου-Λαδά.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 6η Ιουνίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ......................................, κατοίκου Αριδαίας (οδός ............ αριθμ .....) του δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας 2) ..............................., κατοίκου Αριδαίας (οδός .......................... αριθμ .....) του δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη.
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.....................» που εδρεύει στη Αθήνα (οδός ........... αριθμ ....) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Στυλιανού Αλιακόζογλου. 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «............................» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ......... αριθμ ....) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Θωμά Παπατάσου.
Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 30-5-2013 και με αριθμ εκθ. καταθ 129/2013 αίτησή τους που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλούνται σ’ αυτή. Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά την συζήτηση της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπό τους και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τους κοινούς πιστωτές τους που αναφέρουν στην αίτηση, ζητούν την ρύθμιση των οφειλών τους που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας τους, συγκυριότητάς τους κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν και αφού ληφθούν υπ’ όψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση, που εκθέτουν αναλυτικά, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή τους από αυτά. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τον διαμεσολαβητή δικηγόρο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών και επίδοση σ’ αυτές των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις συµµετέχουσες πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους).
Ο ισχυρισμός των πιστωτριών-καθ’ ων ότι η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν αναφέρονται τα περιστατικά που συντέλεσαν στην μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών των αιτούντων, όπως τα πραγματικά περιστατικά που συνέτρεχαν στο πρόσωπό τους κατά την περίοδο που κατάρτισαν τις δανειακές συμβάσεις και τα οποία στην συνέχεια μεταβλήθηκαν απρόοπτα, ούτε αναφέρεται σ’ αυτήν (αίτηση) ο χρόνος σύναψης των δανειακών συμβάσεων και ο οποίος ισχυρισμός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν απαιτείται από τον νόμο ν’ αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση αλλά αρκεί απλή αναφορά ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους (αρθρ 1 ν.3869/2010), εξάλλου προκύπτουν τόσο από τις προτάσεις τους όσο και από τα κατατεθειμένα από αυτούς έγγραφα.(βλ Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις ν.3869/2010 σελ 64). Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ) εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ. (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα, αρθ 747 αριθμ 7). Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 και 11 του ν.3869/2010, επομένως πρέπει να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Ο ισχυρισμός των πιστωτών-καθ’ ων ότι οι αιτούντες εκ δόλου περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπταν από τους δανειστές τους την κακή οικονομική τους κατάσταση και την αδυναμία τους ν’ ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και εξακολουθούσαν να κάνουν χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσουν επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου, που τους επέτρεπε το εισόδημα τους πρέπει ν’ απορριφθεί, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν αποδείχθηκαν δε συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες οι αιτούντες απέκρυψαν από τους πιστωτές την οικονομική τους κατάσταση και το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχουν περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές και κυρίως οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψήφιων πελατών τους. Επίσης η επιδίωξη για ρύθμιση των οφειλών τους δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθώς η άσκηση του δικαιώματος του αυτού δεν έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Αντίθετα κρίνεται ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και δεν ασκείται άσκοπα αλλά σύμφωνα και το σκοπό των διατάξεων του Ν 3869/2010 (βλ σχετικά αιτιολογική έκθεση) και σύμφωνα με τους παγιωμένους ηθικούς κανόνες, που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά του μέσου συνετού ανθρώπου.
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος αποδείξεως, την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος αιτών, ηλικίας 38 ετών, είναι παντρεμένος με την δεύτερη αιτούσα, ηλικίας 34 ετών και έχουν αποκτήσει τέσσερα τέκνα ηλικίας 8, 7, 3 ετών και 8 μηνών αντίστοιχα (βλ πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως), εργάζεται δε ως στρατιωτικός με μηνιαίες καθαρές αποδοχές που ανέρχονται το έτος 2014 στο ποσό των 1.134,26 ευρώ (βλ αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου 2014), ενώ η δεύτερη αιτούσα εργάζεται ως αστυνομικός με μηνιαίες καθαρές αποδοχές που ανέρχονται το έτος 2014 στο ποσό των 1.004,09 ευρώ (βλ αναλυτικό σημείωμα αποδοχών μηνός Ιουνίου 2014), ενώ στο οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων προστίθεται και το ποσό των 1.980 ευρώ που λαμβάνουν ετησίως (165 ευρώ μηνιαίως) ως επίδομα πολύτεκνων από τον ΟΓΑ (βλ την από 21-3-2014 βεβαίωση του ΟΓΑ), το δε συνολικό καθαρό μηνιαίο εισόδημα των αιτούντων ανέρχεται στο ποσό των 2.303,35 ευρώ (1.134,26+1.004,09+165). Άλλη πηγή εισοδήματος δεν προέκυψε ότι διαθέτουν οι αιτούντες σύζυγοι, η δε σημερινή οικονομική τους κατάσταση δεν έχει προοπτική βελτίωσης λόγω της ιδιότητάς τους ως δημοσίων υπαλλήλων αφού ο μισθός τους είναι σταθερός και απειλείται περαιτέρω μείωση αυτού λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας. Σύμφωνα με τα προλεχθέντα οι οικογενειακές τους δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών τους και των τεσσάρων ανήλικων τέκνων του ως προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους και ανέρχεται στο ποσό των 1953 ευρώ μηνιαίως. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως οι αιτούντες είχαν αναλάβει ως συνοφειλέτες εις ολόκληρον τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο αυτό (βλ σε Κρητικό ,Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων προσώπων, σελ 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της αποφάσεως (αρθρ 6 παρ 3 ν. 3869/2010). Ειδικότερα οι αιτούντες έχουν προς τους παρακάτω κοινούς πιστωτές τους τις εξής αντίστοιχα οφειλές 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.......................» α) από την υπ’ αριθμ 719873 σύμβαση στεγαστικού δανείου του οποίου το ποσό μαζί με τους τόκους μέχρι την 13-6-2013 ανήλθε στο ποσό των 60.818,67 ευρώ β) από την υπ’ αριθμ 720873 σύμβαση στεγαστικού δανείου του οποίου το ποσό μαζί με τους τόκους μέχρι την 13-6-2013 ανήλθε στο ποσό των 85.996,53 ευρώ, το συνολικό ποσό της οφειλής τους προς την ανωτέρω πιστώτρια ανέρχεται στο ποσό των 146.815,20 ευρώ. Η πρώτη και η δεύτερη απαίτηση της ανωτέρω πιστώτριας είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημειώσεις υποθήκης σε ακίνητο, ιδιοκτησίας του αιτούντος και ειδικότερα σ’ ένα διαμέρισμα του ....ου ορόφου πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού ................. αριθμ ..... στην Αριδαία του δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας, εμβαδού 104,45 τ.μ, συγκυριότητας των αιτούντων κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, που αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Για τις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις στεγαστικών δανείων δεν προσκομίσθηκαν επικαιροποιημένες καταστάσεις για το υπόλοιπο της οφειλής των αιτούντων κατά τον χρόνο της απόφασης, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το άρθρ 6 παρ 3 ν.3869/2010. 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.........................» α) από την υπ’ αριθμ 5278900185071979 σύμβαση πιστωτικής κάρτας του οποίου το ποσό μαζί με τους τόκους μέχρι την 10-6-2013 ανήλθε στο ποσό των 5.183,58 ευρώ δ) από την υπ’ αριθμ 3190950705 σύμβαση καταναλωτικού δανείου του οποίου το ποσό μαζί με τους τόκους μέχρι την 10-6-2013 ανήλθε στο ποσό των 5.250,53 ευρώ, το δε συνολικό ποσό της οφειλής τους προς την ανωτέρω πιστώτρια ανέρχεται στο ποσό των 10.434,11 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό της οφειλής των αιτούντων προς τις ανωτέρω πιστώτριες ανέρχεται στο ποσό των 157.249,31 ευρώ. Οι αιτούντες έχουν περιέλθει χωρίς δική τους υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους στις ανωτέρω πιστώτριές τους. Η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση την σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητας του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει ν’ ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Στην περίπτωση των αιτούντων υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή χρημάτων ικανών για να μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν στα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, ως εκ τούτου ο ισχυρισμός των καθ’ ων περί μη υπαγωγής των αιτούντων στην ρύθμιση του ν.3869/2010 λόγω ελλείψεως μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών τους πρέπει ν’ απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο των αιτούντων αποτελεί ένα διαμέρισμα του ....ου ορόφου πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού ...................... αριθμ ..... στην Αριδαία του δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας, εμβαδού 104,45 τ.μ, συγκυριότητας των αιτούντων κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, έτος κατασκευής 2005, αντικειμενικής αξίας 60.802,44 ευρώ (βλ ΦΑΠ 2013), που αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων και για την οποία υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής της στην προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9 παρ 2 ν.3869/2010 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο με τέσσερα τέκνα, που ανέρχεται στο ποσό των 360.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Επίσης η αιτούσα έχει στην κυριότητα της ένα αυτοκίνητο, μάρκας Daewoo Matiz, μοντέλο 2004, του οποίου η εμπορική αξία εκτιμάται στο ποσό των 1.500 ευρώ και το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί από την κατ’ άρθρο 9 παρ.1 ν.3869/2010 εκποίηση, διότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις της ιδίας και της οικογένειάς της, εξάλλου η προσφορά του προς εκποίηση δεν πρόκειται να αποφέρει σημαντικό τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών τους θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα τους επί πενταετία, που θα αρχίζουν από τον Οκτώβριο του 2014 και θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριήμερου έκαστου μηνός. Το προς διάθεση προς τους πιστωτές των αιτούντων ποσό πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για τον πρώτο αιτούντα και στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως για την δεύτερη αιτούσα επί 60 μήνες (αρθρ 8 παρ 2 Ν.3869/2010), το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές τους δυνατότητες συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών τους. Ειδικότερα ως προς τους αιτούντες το συνολικό ποσό των οφειλών τους ανέρχεται στο ποσό των 157.249,31 ευρώ, το οποίο αναλύεται 1) προς την «....................» το ποσό 146.815,20 των ευρώ 2) προς την «...................» το ποσό των 10.434,11 ευρώ. Ως προς τον πρώτο αιτούντα σε κάθε μία από αυτές αναλογεί από το ποσό των 200 ευρώ, στην μεν πρώτη το ποσό των 186,72 ευρώ (200:157.249,31Χ146.815,20), στην δεύτερη το ποσό των 13,27 ευρώ (200:157.249,31Χ10.434,11). Ως προς την δεύτερη αιτούσα σε κάθε μία από αυτές αναλογεί από το ποσό των 150 ευρώ, στην μεν πρώτη το ποσό των 140,04 ευρώ (150:157.249,31Χ146.815,20), στην δεύτερη το ποσό των 9,95 ευρώ (150:157.249,31Χ10.434,11). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) η «....................» το ποσό των 19.605,60 ευρώ (326,76 Χ 60) ευρώ και θα μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της το ποσό των 127.209,60 ευρώ (146.815,20-19.605,60). 2) η «......................» το ποσό των 1.393,20 ευρώ (23,22Χ60) ευρώ και θα μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της το ποσό των 9.040,91 ευρώ (10.434,11-1.393,20). Η ανωτέρω ρύθμιση θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 5ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών των αιτούντων και προβάλλεται σχετικό αίτημα από αυτούς μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας τους από την εκποίηση (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου αυτού θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, το ποσό των οποίων, σύμφωνα με την διάταξη αυτή, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 17 παρ 1 ν.4161/2013, συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας που ανέρχεται στο ποσό των 60.802,44 ευρώ δηλαδή το ποσό των 48.641,95 ευρώ (60.802,44 Χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο χρόνος δε εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών των αιτούντων, της οικονομικής τους δυνατότητας και της ηλικίας τους. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας από τους αιτούντες στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 202,67 ευρώ επί 240 μήνες. Από τις καταβολές αυτές για την διάσωση της κύριας κατοικίας, ήτοι των 240 ισόποσων μηνιαίων δόσεων, θα ικανοποιηθεί προνομιακά το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πρώτης πιστώτριας που απορρέει από τις υπ’ αριθμ 719873 και υπ’ αριθμ 720873 συμβάσεις στεγαστικών δανείων, που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο της κατοικίας τους και μέχρι του ποσού των 48.641,95 ευρώ, στο οποίο εξαντλείται η υποχρέωση των αιτούντων. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων αυτών καθώς και οι ανέγγυες απαιτήσεις της δεύτερης πιστώτριας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί από τον νόμο άλλη υποχρέωση στους αιτούντες. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση και ως ουσία βάσιμη και να ρυθμισθούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό την απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή των αιτούντων από κάθε οφειλόμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών θα επέλθει σύμφωνα με τον νόμο (αρθρ 11 παρ 1 Ν.3869/2010.) Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη 1) του πρώτου αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες του-καθ’ ων επί μία πενταετία, οι οποίες θα αρχίζουν από τον Οκτώβριο του 2014 και θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, ποσού 200 ευρώ, διανεμόμενο συμμετρικά ως εξής: στην «.................» το ποσό των 186,72 ευρώ και στην «.....................» το ποσό των 13,27 ευρώ 2) της δεύτερης των αιτούντων με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της-καθ’ ων επί μία πενταετία, οι οποίες θα αρχίζουν από τον Οκτώβριο του 2014 και θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, ποσού 150 ευρώ, διανεμόμενο συμμετρικά ως εξής: στην «.....................» το ποσό των 140,04 ευρώ και στην «.......................» το ποσό των 9,95 ευρώ.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, δηλαδή ένα διαμέρισμα του ...ου ορόφου πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού .......... αριθμ .... στην Αριδαία του δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας, εμβαδού 104,45 τ.μ.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας για την διάσωση της κατοικίας τους επί είκοσι έτη (240 μήνες) στην πρώτη πιστώτρια «.................» το ποσό των 202,67 ευρώ το μήνα. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αριδαία στις 12 Αυγούστου 2014 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης