ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Υπάγεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως μοναδικός πιστωτής στα "υπεχρεωμένα νοικοκυριά". Χωρίς δόλο μεταβίβαση ακινήτου. Επίκληση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.


Υπαγωγή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως μοναδικός πιστωτής, σε ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Δίχως δόλο μεταβίβαση εμπραγμάτου δικαιώματος του οφειλέτη, εντός τριετίας από την κατάθεση της αίτησης, με διάθεση του τιμήματος υπέρ του πιστωτή και άλλων δανειακών οφειλών. Επίκληση συνταγματικών άρθρων προστασίας ατόμου, προσωπικότητας, οικογένειας και κοινωνικού κράτους. 
Προς δημοσίευση σε nomos


Αριθμός Αποφάσεως:661/Φ3696/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνο Νταλαχάνη που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Δήμητρα Τσούνη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 29 Απριλίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση:


ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: .............. ..............' του ..............., κατοίκου ................... Αττικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Εμμανουήλ EMΜANOYHΛIΔH.


ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑ'ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Του ΝΠΔΔ με. την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.


Ο αιτών με την από 23.7.2012 αίτηση του, που απευθύνεται προς το δικαστήριο αυτό, που νόμιμα κατατέθηκε και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 3696/25.7.2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζητεί όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του ειδικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο, άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους που είχαν καταθέσει,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑΤΟ ΝΟΜΟ


Όπως έχει γίνει νομολογιακά δεκτό, η εξαίρεση του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων από τη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθότι οι δανειολήπτες του εν λόγω ταμείου σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου τούτου, καθότι από τον Ν. 3867/2010 δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες του ν. 3869/2010, καθώς η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του ν. 3867/2010 προβλέπει όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείων και όχι απαλλαγής όπως προβλέπει ο προκείμενος νόμος (ΕιρΚρωπ 214/2013, ΕιρΚαλ 1/2012 ΤΝΠ/ΔΣΑ).


Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ο οποίος δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών του, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαίτηση που διατηρεί σε βάρος του το καθ' ον, περιλαμβάνοντας στην αίτηση του κατάσταση της περιουσιακής του κατάστασης, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους και σχέδιο διευθέτησης. οφειλών. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται παραδεκτώς για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντα, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό. της προσκομίζεται νομίμως η προβλεπόμενη από- το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α.- της περιουσίας του και των εισοδημάτων του και β.- των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα, ούτε ότι έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ίδιου Νόμου και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, απορριπτομένης της ένστασης αοριστίας του καθ' ου, δεδομένου ότι τα ελλιπή στοιχεία της αίτησης αντικείμενα απόδειξης 'και' ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης και ειδικότερα των  όρων της υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ (αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, :Εφ.Θ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ- ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7).


Από τη διαδικασία στο ακροατήριο που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής: Ο αιτών, στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του, λόγω υπερχρέωσης. Είναι ηλικίας σήμερα 49 ετών, άγαμος, και εργάζεται ως ................ καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στο .................... με μηνιαίες αποδοχές καθαρά 810,27€ κατά μέσο όρο, όπως προκύπτει από τα υπηρεσιακά σημειώματα αποδοχών μηνών Δεκεμβρίου 2014 και Απριλίου 2015, εκ των οποίων το καθ' ου του παρακρατεί το ποσό των 194,11 €. Όπως αποδείχθηκε ο αιτών πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, είναι ινσουλινοεξαρτώμενος και διαμένει με την υπερήλικη μητέρα του ........................, η οποία λαμβάνει μηνιαία σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ύψους 506,43€  καθαρά, με προβλήματα υγείας και η ίδια (βλ. αρ. πρ. ........... πιστοποιητικό νοσηλείας νοσοκομείου «.....................»), χωρίς να έχει ο αιτών καμία βοήθεια πλέον από την αδελφή του ή άλλη πηγή. Ο αιτών διαμένει με τη μητέρα του σε ένα ακίνητο, και δη ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, πολυκατοικίας κειμένης στο δήμο ................. νομού Αττικής, στην οδό ................. αριθμός ......, που κέκτηται σε πλήρη κυριότητα, επιφανείας 79,50 μ2, έτους κατασκευής 1980, με αντικειμενική αξία 65.110,50 €, κατά το με επίκληση προσκομιζόμενο έντυπο ΕΝΦΙΑ έτους 2014. Το ακίνητο αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντα και της οικογένειας του και ζητεί με την αίτηση την προστασία της. 


Αναφορικά με τη μεταβίβαση που έκανε ο αιτών το έτος 2010 και την οποία αναφέρει στην ένδικη αίτησή του, σχετικά με την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος επιφανείας 42 μ2 στον τρίτο όροφο οικοδομής, στα .......................... Αττικής, έτους αποπεράτωσης 1982 (βλ. ηλεκτρονικό έντυπο ΥπΟικ 1-1-2011), εισπράττοντας, όπως αναφέρει, το ποσό των 36.000 € πέραν του ότι ο ίδιος εκθέτει ότι με αυτά εξόφλησε την οφειλή του στην «ΤΡΑΠΕΖΑ .........» ύψους 15.000 €, στην « TΡΑΠΕΖΑ ........» ύψους 3.000 €, αλλά και στο καθ' ου με την μερική εξόφληση της ένδικης οφειλής αφού κατέβαλε σε αυτό 13.623,83 € (βλ. με επίκληση προσκομιζόμενο με αριθμό 206022/22.7.2010 γραμμάτιο είσπραξης), πέρα και ανεξάρτητα των ανωτέρω, κρίνεται από το-δικαστήριο ότι αυτή η περιουσιακή αποξένωση δεν αποτελεί ένδειξη δολιότητας καθόσον αφενός δηλώθηκε από, τον αιτούντα στη διαδικασία αυτή και αφετέρου δεν θα εκποιείτο σήμερα λόγω του ότι αποτελεί κόλουρη κυριότητα που δεν θα προκαλούσε λόγω της επιτεινόμενης οικονομικής κρίσης πλέον αγοραστικό ενδιαφέρον άλλως θα ήταν ασύμφορη η εκποίησή του, αν υφίστατο, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή -εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.). Εξάλλου, η αποξένωση του οφειλέτη από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελεί εξ ορισμού πράξη που εμπλέκεται με την αδυναμία πληρωμών του οφειλέτη, ούτε επηρεάζει τη διαδικασία καθώς οι πιστωτές διατηρούν εν πάση περιπτώσει το δικαίωμά τους να προσφύγουν στις διατάξεις περί καταδολίευσης δανειστών της Α.Κ. 939 επ. Α.Κ. και να διεκδικήσουν την ικανοποίησή τους. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει από το καθ' ον το παρακάτω χρέος, το οποίο επειδή αφορά ενέγγυο πιστωτή, συνεχίζει να εκτοκίζεται, μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής (αρθρ. 6 παρ. 3. Ν. 3869/2010), ήτοι από το με ημερομηνία συνομολόγησης 13.07.2009 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο αρχικού κεφαλαίου 99.000 €, λήξης την 31.12.2039, συνολικής οφειλής κατόπιν τόκων με τη λήξη 178.342,32 €, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ήδη ύψους 80.821,38 € και τρέχον τοκοχρεωλύσιο 2.964,66 €, σύμφωνα με την από 27.4.2015 βεβαίωση οφειλών του καθ' ου. 


Περαιτέρω από τα εισοδήματα του αιτούντα, από τη συνεκτίμηση των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του, ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και έχουν προκαλέσει μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων (ο αιτών είχε καθαρές αποδοχές, κατά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 ύψους 17.391,24 €, 18.543,37 €, 17.062,86 €, 15.778,35 € και 12.674,52 € αντίστοιχα), και των εν γένει φορολογικών επιβαρύνσεων, που έχουν επιβληθεί από το κράτος, προκύπτει ότι αυτός βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του απέναντι στο καθ’ ου και υπάγεται στο Ν. 3869/2010, οπότε το δικαστήριο πρέπει να προβεί κατ' αρχήν στην ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών, τηρουμένων των άρθρων του Συντάγματος: 21 περί της υποχρέωσης ειδικής μέριμνας του κράτους για προστασία της οικογένειας, 2 παρ. 1 που καθορίζει ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 1 παρ. 1 & 2 περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας υπό συνθήκες απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, και 25 που καθιερώνει την αρχή του κοινωνικού κράτους (ΕιρΛαυρ 100/2013). Η συνολική μηνιαία καταβολή, λαμβανομένων υπόψη, όπως προαναφέρθηκε των εισοδημάτων του και του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 100,00 ευρώ, σε 60 άτοκες δόσεις. Το χρέος του αιτούντα προς το «ΤΑΜΕΙΟ ΠAPΑΚΑTAΘΗΚΩN ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», πρέπει και για τους λόγους, που προ εκτέθηκαν, να υπαχθεί στην ρύθμιση με την παρούσα απόφαση, προκειμένου να αποδεσμευθεί μέρος των χρημάτων, που κρατούνται απευθείας από τη μισθοδοσία του υπέρ αυτού, προκειμένου αυτά να καταβληθούν στον πιστωτή. Η άνω εκχώρηση με την ρύθμιση του Ν. 3869/2010 θα εξακολουθεί να ισχύει και απλώς θα μεταβάλλεται το ποσοστό του μισθού, που θα παρακρατείται από τον μισθό του αιτούντα υπέρ του Τ.Π.Δ. 


Το Δικαστήριο επομένως θα πρέπει να προβεί σε αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής του αιτούντα προς το καθ' ου με αναπροσαρμογή της μηνιαίας δόσης προς αυτό. Επομένως, το ποσό της μηνιαίας δόσης προς τον άνω πιστωτή θα κρατείται και πάλι από το μισθό του αιτούντα, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης. Για το χρονικό διάστημα των πέντε ετών ο αιτών, έναντι της οφειλής του στο καθ' ον που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του, θα καταβάλλει το ποσό των 6.000€ και ως εκ τούτου θα απομείνει υπόλοιπο 83.786,04€-6.000=77.786,04€. Με βάση την παλαιά ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρο 8 παρ. 2 υπερβαίνουν το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντάς του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 85%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον, δε, τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού (ΕιρΠατρών 3,4/2011 ΤΝΠΝομος). Κατά το άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, η ικανοποίηση της ένδικης ενέγγυας απαίτηση; του καθ' ου θα γίνει με καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και θα ανέλθει στο συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας (ΕιρΠατρών 407/2013, Κρητικός, Ν. 3869/2010, έκδοση 2014, σελίδα 337, παρ. 51).Το υπόλοιπο του χρέους του αιτούντα μετά τις καταβολές της πενταετίας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 77.786,04€ και είναι μεγαλύτερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντα (65.110,50€X80%=) 52.088,40€ και επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το χρέος θα ρυθμισθεί σε ποσό ίσο με το ποσό αυτό του 80%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών του με την τήρηση της ρύθμισης. Το καταβλητέο από, τον αιτούντα ανωτέρω ποσό των 52.088,40 ευρώ, θα καλυφθεί με καταβολές ύψους 289,38 ευρώ το μήνα και για χρονικό διάστημα 180 μηνών (15 ετών), εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας (άρθρο 9 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το με τα ν. 3996/2011 άρθρο 85). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού από τον αιτούντα, θα ξεκινήσει μετά την πάροδο πέντε ετών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, επειδή κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα αντίστοιχη περίοδο χάριτος. Ως προς την υπόλοιπη απαίτηση του πιστωτή κατά το μέρος, που αυτή δεν καλύπτεται από τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές, που προαναφέρθηκαν μετά και την εξόφληση του ποσού των 52.088,40€ (του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου-κύριας κατοικίας του αιτούντα), δεν μπορεί ναικανοποιηθεί και συνεπώς ως προς αυτό το υπόλοιπο οφειλής απαλλάσσεται ο αιτών. Κατά συνέπεια η ένδικη αίτηση θα πρέπει να γίνει και κατ' ουσία δεκτή και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό, απορριπτομένης της ενστάσεως του καθ' ου περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, ως αβασίμου. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων.Δέχεται την αίτηση.Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντα προς το καθ' ον πιστωτή επί μια πενταετία στο ποσό των εκατό (100 €) ευρώ, οι δε δόσεις θα καταβάλλονται μέσα εις το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντα πού αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα στο καθ' ον, συνολικό ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του σε 52.088,40 ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί με μηνιαίες καταβολές στον ανωτέρω πιστωτή ύψους 289,38 ευρώ προς εξόφληση μέρους της εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαιτήσεως του πιστωτή αυτού, και για χρονικό διάστημα 180 μηνών (15 ετών) που θα αρχίσουν να καταβάλλονται την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση της πενταετίας και θα γίνονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας. -


Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαϊου 2015, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση


Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης