ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Καταστατικό Συλλόγου Φίλων Περιστεριού

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ»

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στο Ελευθέριο - Κορδελιό Θεσσαλονίκης Σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ» με έδρα το Ελευθέριο – Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή και συντονισμένη προσπάθεια με στόχους:
i) Η ανάπτυξη του οικολογικού πνεύματος, του ευγενικού συναγωνισμού, της συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του.
ii) Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη, εξάπλωση, διαιώνιση, προστασία και συντήρηση των περιστεριών.
iii) Η ενημέρωση των μελών του σε θέματα σχετιζόμενα με την ανάπτυξη, φύλαξη και σωστή εκτροφή των περιστεριών.
iv) Η σύσφιξη σχέσεων με όλους τους συλλόγους φίλων περιστεριού ή άλλων πτηνών εντός Ελλάδος.
v) Η σύσφιξη σχέσεων με συλλόγους φίλων πτηνών εξωτερικού.
vi) Η φιλοξενία μελών ημεδαπών και αλλοδαπών συλλόγων φίλων πτηνών.
vii) Η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις ενίσχυσης ΑμΕΑ κά
viii) Η συμμετοχή σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας.
ix) Η ενίσχυση άπορων συμπολιτών μας.
x) Η προώθηση και η διάδοση των αξιών της οικολογίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των εκτροφέων περιστεριών.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του Συλλόγου είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αντίκεινται στους Νόμους, τους Κανονισμούς και την Ηθική• ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε μέσο και ειδικότερα:
1. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύλλογος μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων ή συζητήσεων, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με επιστημονικές ομάδες ή σωματεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αποτελεί μέλος, με εγγραφή ή προσχώρηση του, ενώσεων, ομοσπονδιών κτλ. Ελληνικών ή και διεθνών ομοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συμφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.
2. Η συνεργασία με άλλους παρόμοιους Συλλόγους, Σωματεία και Οργανισμούς Ελληνικούς και ξένους και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την Ορνιθολογία και την Οικολογία γενικότερα. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων ή άλλων εγγράφων στους αρμοδίους, τόσο για ενημέρωση, όσο και για τη λύση προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας
3. Η διενέργεια αλλά και η συμμετοχή του Συλλόγου σε αγώνες, επιδείξεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις, εορταστικές εκδηλώσεις, οικολογικές εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και εκθέσεις σχετικών με τους σκοπούς του Συλλόγου, που να έχουν σχέση με τον τη μελέτη των περιστεριών, την Ορνιθολογία, την Οικολογία γενικότερα, την διάδοση της φιλοσοφίας του, την προστασία του από ιδέες και πρακτικές ξένες προς το πνεύμα του. Το πρόγραμμα, ο χρόνος και ο τρόπος πραγματοποιήσεως και η χρονική τους διάρκεια καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
4. Η περιοδική ή μη έκδοση ενημερωτικού ή άλλου υλικού σχετικού με τους σκοπούς του Συλλόγου ή για διάφορες εργασίες των μελών του, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
5. Οι ανακοινώσεις στο τύπο και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα Περιστεριών και γενικότερα Οικολογίας και κάθε εν γένει μέσο το οποίο το Δ.Σ. και οι αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συλλόγου θα θεωρήσουν απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
6. Η διοργάνωση εκδρομών και εξορμήσεων, κατά κύριο λόγο σε μέρη όπου διοργανώνονται αγώνες ή επιδείξεις περιστεριών, η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών, εκδόσεων βιβλιοθηκών, κ.λπ
7. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλόγου και η συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο, καθώς και άλλη νόμιμη ενέργεια που θα κρίνεται αναγκαία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του Συλλόγου.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
1) Δεν δύναται να είναι μέλος του Συλλόγου όποιος, με απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου, έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
2) Τα μέλη διακρίνονται σε ΕΝΕΡΓΑ, ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.
3α) ΕΝΕΡΓΑ μέλη είναι όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συλλόγου.
3β) ΤΑΚΤΙΚΑ θεωρούνται εκείνα από τα ενεργά μέλη που δεν καθυστερούν τις εκ του καταστατικού οικονομικές υποχρεώσεις τους πέραν των τριών μηνών.
3γ) ΕΠΙΤΙΜΟ μέλος ονομάζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (στην οποία εισηγήθηκε το Δ.Σ.) κάθε πρόσωπο που πρόσφερε στο Σύλλογο διακεκριμένες υπηρεσίες ηθικές ή υλικές. Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και στη διοίκηση του Συνδέσμου.

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΗ
Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνουν κάθε φίλος ή εκτροφέας ή εκπαιδευτής περιστεριών, χωρίς καμιά διάκριση. Η εγγραφή έχει την έννοια της ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Εννοείται πως με την εκδήλωση της βούλησης εγγραφής, πρέπει να καταβληθεί και το ποσό της ετήσιας συνδρομής του Συλλόγου.

Άρθρο 6
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει και να διαγραφεί από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
To μέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Συλλόγου τις οποίες είχε αναλάβει από το Σύλλογο καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου που διετέλεσε αυτός μέλος αυτού και κανένα δικαίωμα δεν έχει επί της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 7
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται κάθε μέλος που:
Α) παραβαίνει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ή του Δ.Σ. ή τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Β) Όταν αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη στους σκοπούς ή κατά των συμφερόντων του Συλλόγου ή δέχεται αθέμιτα πλεονεκτήματα με σκοπό την βλάβη του Συλλόγου ή των μελών αυτού.
Γ) Όταν καταδικασθεί για ατιμωτικό αδίκημα ή στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δ) Όταν καθυστερεί τις συνδρομές ή άλλες από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο πέραν των 6 μηνών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προηγηθούν έγγραφη πρόσκληση του μέλους για καταβολή των καθυστερουμένων εισφορών του και η άπρακτη παρέλευση ενός μήνα από την πρόσκληση.
2. Η απόφαση περί διαγραφής μέλους πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί εγγράφως στον διαγραφόμενο. Ο με αυτόν τον τρόπο διαγραφόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης που τον διέγραψε, στην πρώτη μετά την διαγραφή του Γενική Συνέλευση με γραπτή του προσφυγή που υποβάλλει στο Δ.Σ. μέσα σε τριάντα ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση της διαγραφής του. Στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο Γραμματέας του Δ.Σ. υποχρεούται να πρωτοκολλήσει αμέσως την σχετική προσφυγή. Το Δ.Σ. πρέπει να παραπέμψει τη σχετική προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και να καλέσει τον προσφεύγοντα για να παραστεί, να αναπτύξει τα επιχειρήματα του και να αντικρούσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν με την απόφαση περί διαγραφής του.
Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή ή μη του προσφεύγοντα ενώ στην ψηφοφορία δεν παίρνει μέρος ο προσφεύγων.

Άρθρο 8
Μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από το Σύνδεσμο έχουν δικαίωμα επανεγγραφής σε περίπτωση που εκλείπουν οι λόγοι διαγραφής και καταβάλλουν τα πιθανά οφειλόμενα. Η επανεγγραφή γίνεται κατόπιν αίτησης και απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α) Μέλος που δεν καταβάλλει την τακτική ετήσια συνδρομή προς το Συλλόγου δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση, ούτε έχει τα δικαιώματα μέλους, όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.
Β) Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητές του, να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση του σκοπού του Συλλόγου, να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. και να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς και γενικά να βοηθούν το Δ.Σ. με κάθε δυνατό τρόπο στο έργο του.
Γ) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ.Σ., με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα ημερησίας διάταξης, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου, να ζητούν σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους του παρόντος και να υποβάλλουν προβλήματα και αιτήματα στο Δ.Σ. για προώθηση, λύση και ικανοποίηση.

Άρθρο 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι.
Α) Τακτικοί πόροι είναι: Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές που ανέρχονται στο ποσό των τριάντα Ευρώ (30 €) και καταβάλλονται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους∙ Το ύψος της εφ’ άπαξ εγγραφής των μελών καθορίζεται στο ποσό των δέκα Ευρώ (10 €).
Β) Έκτακτοι πόροι είναι: Οι πρόσοδοι που τυχόν προέρχονται α) από τις γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις β) από τις δωρεές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα, κ.λ.π. γ) από τους τόκους του κεφαλαίου ή την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου δ) οι κρατικές και δημοτικές επιχορηγήσεις καθώς καθώς και κάθε γενική είσπραξη ή έσοδο από νόμιμη αιτία που περιέρχεται στο Σύλλογο.
2. Τα ποσά των συνδρομών και εισφορών που καθορίζονται ανωτέρω μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. που υπόκειται σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
3. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο όνομα του Συλλόγου ή του Ταμία αυτού σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα ή σε ασφαλή χώρο εντός των γραφείων του Συλλόγου τα χρήματα του Συλλόγου. Τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στο Σύλλογο αναλαμβάνονται από τον Ταμία του Δ.Σ. ή των νομίμων αναπληρωτών αυτού με απόφαση του Δ.Σ.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. αναγνωρίζονται ως δωρητές εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό στο Ταμείο.

Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο.
Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου, καθώς και των αντιπροσώπων στα Όργανα που προβλέπονται από το Νόμο γίνεται, από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, κάθε δύο (2) χρόνια και κατά μήνα Νοέμβριο, που συγκαλείται ειδικά για αυτόν τον λόγο, με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Κατά την ψηφοφορία όμως πρέπει να ψηφίσουν μέλη που εκπροσωπούν το ½ των μελών του Συλλόγου.
Οι εκλογές επαναλαμβάνονται για δεύτερη φορά μέσα σε επτά ημέρες εφόσον κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν ψηφίσουν μέλη που εκπροσωπούν το 1/2 των μελών του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Τις αρχαιρεσίες διεξάγει τριμελής εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με ανάταση του χεριού. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε κανένα όργανο.
Η εφορευτική επιτροπή μετά την διαπίστωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο κυρίως σε ότι αφορά την διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως προαναφέρθηκε, με την προϋπόθεση ότι κατά τις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.
Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των εκπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων κατανέμονται ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των εγκύρων ψηφοδελτίων, καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. (εφόσον κατά την διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη) και καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο Δ.Σ. διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εκλογών. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται διαλογή των ψηφοδελτίων, καταμέτρηση των προτιμήσεων των ψηφοφόρων όπως προαναφέρθηκε και ανακήρυξη των επιτυχόντων, τα αποτελέσματα καταγράφονται στα πρακτικά της Γ.Σ. Τις έδρες και τις θέσεις των εκπροσώπων σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του κάθε συνδυασμού κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί πάλι κατά σειρά ψήφων.
Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγόμενων και οι θέσεις του Δ.Σ. κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγόμενων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
Επιτρέπονται όμως μέχρι και τρεις σταυροί για Ε.Ε. και για εκπρόσωπο στην Σ.Ε. υποψηφιότητα και εκλογή γονέα σε όργανο του συλλόγου, δεν εμποδίζει την υποψηφιότητα και εκλογή σε ένωση, ομοσπονδία και συνομοσπονδία γονέων. Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
Ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης των σχετικών ψηφοδελτίων καθορίζονται από την εφορευτική επιτροπή.
Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι διετής.

Άρθρο 12
1. Η άσκηση της διοίκησης του Συλλόγου είναι κοινωνικό λειτούργημα.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το νόμο, από το παρόν καταστατικό καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Το μέλος δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά την οποία δεν παραστάθηκε αυτό ή παρά το γεγονός ότι παραστάθηκε, εντούτοις όμως διαφώνησε και η διαφωνία αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

Άρθρο 13
1. Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις, αφού κληθεί να εξηγήσει εγγράφως τους λόγους της απουσίας του και αρνηθεί ή οι προβληθέντες λόγοι κριθούν αδικαιολόγητοι, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. και καλείτε στη θέση του έναν από τους επιλαχόντες συμβούλους κατά την σειρά πλειοψηφίας.
2. Επίσης στην περίπτωση που κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. πεθάνει ή παραιτηθεί καλείται στη θέση του ο κατά σειρά πλειοψηφίας επιλαχών. Στην περίπτωση που μείνει κενή κάποια θέση στο προεδρείο εκλέγεται από το Δ.Σ. ο αντικαταστάτης του μεταξύ των μελών του, αφού συμπληρωθεί ο αριθμός αυτών από τους επιλαχόντες.
Επίσης σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων και λείπουν τα απαιτούμενα για τη διοίκηση πρόσωπα, τα υπόλοιπα μέλη αυτής, εφόσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν τη συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την πλήρωση των κενών θέσεων.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και προασπίζει τα συμφέροντα του Συνδέσμου.
2. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της χρήσης, η οποία αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
3. Καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των γενικών συνελεύσεων και ορίζει τους Εισηγητές.
4. Εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ., του Καταστατικού και των νομίμως εκλεγόμενων επιτροπών και οργάνων του σωματείου.
5. Υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο.
6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην αρμοδιότητα και τον σκοπό του Συλλόγου.

Άρθρο 15
Το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά δύο φορές το μήνα ή εκτάκτως όσες φορές που θα προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή με αίτηση που θα υποβληθεί εγγράφως από τρία τουλάχιστον μέλη του που θα πρέπει να ορίζουν στην αίτησή τους και τα θέματα προς συζήτηση.
Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρίζονται στο βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Στην αρχή της συνεδριάσεως του Δ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης υπογραφόμενα από τα παρόντα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση μέλη του Συμβουλίου.
Τα μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής παύονται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα αλλά και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

Άρθρο 16
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Συνάπτει έγκυρα συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και είδους, βάση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής καθώς και έναντι κάθε άλλου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Επιπλέον ο πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ασκεί, κοινοποιεί καθώς και να δέχεται αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει με οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με εξαίρεση το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Υπογράφει συνυπεύθυνα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, εντάλματα πληρωμής, τα πρακτικά των Γ.Σ. και καθίσταται με αυτό τον τρόπο αλληλεγγύως με αυτόν υπεύθυνος για κάθε εκ προθέσεως αλλοίωση των αποφάσεων ή των όσων συζητήθηκαν.
Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκαλεί τις Γ.Σ. και προεδρεύει αυτών, δίνει τον λόγο κατά σειρά σε αυτούς που ζητούν να μιλήσουν και τον αφαιρεί. Θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, διατηρεί και επαναφέρει την τάξη στην περίπτωση που κάποιο μέλος παρεκτρέπεται ή εκφεύγει από το θέμα.
Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για κάποιο λόγο, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε κάθε αρμοδιότητα από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κι αυτού από τον πιο ηλικιωμένο των Συμβούλων.

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί: α) το μητρώο των μελών που είναι καταγεγραμμένο κατά αύξοντα αριθμό του ονοματεπωνύμου του κάθε μέλους, την διεύθυνση κατοικίας, το έτος γέννησης, την ιθαγένεια – υπηκοότητα καθώς και την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής τους, β) τα βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοίκησης και των Γενικών Συνελεύσεων, γ) το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και τα υπόλοιπα βιβλία της γραμματείας, δ) Συντάσσει και συνυπογράφει όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον Πρόεδρο, ε) Φυλάει την σφραγίδα και το αρχείο του Συνδέσμου στ) Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, είναι υπεύθυνος για την ομαλή και κανονική λειτουργία αυτών και έχει υπό την επίβλεψή του το προσωπικό. Στις περιπτώσεις που ο Γενικός Γραμματέας είναι απών ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας εισπράττει όλες τις προσόδους του Συνδέσμου, βάσει διπλότυπων αποδείξεων και πληρώνει σύμφωνα με τα εντάλματα πληρωμής υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον Πρόεδρο μετά από απόφαση ή έγκριση του Δ.Σ.
Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρίζονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές καθώς και το βιβλίο περιουσίας στο οποίο παρουσιάζεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αποδείξεων, των ενταλμάτων πληρωμής, χρημάτων, χρεογράφων και των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο Δ.Σ. στην αρχή του κάθε μήνα την ταμιακή κατάσταση του προηγούμενου μήνα, στην οποία είναι καταγεγραμμένες συνοπτικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές, επιπλέον δε κατατοπίζει το Δ.Σ. για την γενική οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
Κάθε έτος συντάσσει τον ταμιακό απολογισμό και το καθιστά γνωστό στην Γ.Σ.
Υποχρεούται να καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου ή στο όνομά του, ή να διατηρεί σε ασφαλή και σφραγισμένο χώρο εντός των γραφείων του Συλλόγου τα χρήματα του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια κατά την διαχείριση αυτών.
Στην περίπτωση που ο ταμίας είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 19
Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 20
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη του Συλλόγου, η οποία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ανά διετία την ίδια ημέρα και με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ.
2. Η εξελεγκτική επιτροπή δεν ασκεί διοίκηση αλλά εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις διαχείρισης του Δ.Σ. και κυρίως ελέγχει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Δικαιούται να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων του Συλλόγου, εγγράφων και αποδείξεων καθώς και να ζητά την επίδειξη του ταμείου οποτεδήποτε.
3. Επιπλέον μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς το Δ.Σ. και συντάσσει κάθε έτος έκθεση, η οποία αναφέρεται στον διαχειριστικό έλεγχο του Δ.Σ. την οποία υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση.
4. Έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει εκτάκτως την Γ.Σ. του Συλλόγου όταν θεωρεί ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος ή διακυβεύονται τα συμφέροντα αυτού.

Άρθρο 21
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική επιτροπή οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις υποψηφιότητας τους προς το Δ.Σ. μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη των εκλογών. Το Δ.Σ. αφού διαπιστώσει ότι οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από το καταστατικό ανακηρύσσει αυτούς υποψήφιους και αναγράφει τα ονόματα των υποψηφίων στον πίνακα κατά αλφαβητική σειρά. Η ψηφοφορία γίνεται με σταυρούς προτίμησης.

Άρθρο 22
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών αυτού. Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου συγκαλείται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε έτος το μήνα Μάιο, κατά την οποία: α) λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά το περασμένο έτος, β) εγκρίνεται ο ισολογισμός του περασμένου έτους, γ) εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και δ) συζητούνται διάφορες προτάσεις. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του δεύτερου έτους της θητείας του Δ.Σ. συζητούνται όλα τα ανωτέρω θέματα και επιπλέον διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και την Εξελεγκτική επιτροπή.
3. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όσες φορές συγκαλέσει αυτές το Δ.Σ. ή ζητήσει την σύγκληση αυτών το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών, δηλαδή οικονομικά τακτοποιημένων, από τα ενεργά μέλη, με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ. στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και τα προς συζήτηση θέματα.
4. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) το πολύ μέρες έκτακτη γενική συνέλευση στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα θέματα που είχαν αναγραφεί στην αίτηση.
5. Η πρόσκληση των γενικών συνελεύσεων, τακτικών ή έκτακτων γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που είναι οριζόμενη να διενεργηθεί η Συνέλευση είτε με ιδιαίτερη ταχυδρομική πρόσκληση είτε με ανάρτηση αυτής στα γραφεία του Συνδέσμου να περιέχει :α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, β) τα θέματα προς συζήτηση και γ) εάν η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη ή δεύτερη τακτική ή έκτακτη. Είναι άκυρη η συζήτηση και η απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος το οποίο δεν είναι αναγεγραμμένο στην κοινοποιούμενη πρόσκληση για την Συνέλευση.
6. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην Γ.Σ., εάν δεν έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται από το καταστατικό και από τις αποφάσεις των Γ.Σ. Στην Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρθρο 23
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία απαιτείται ειδική απαρτία, όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, κατά την πρώτη Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου απαιτείται παρουσία του 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη συνέλευση, καλείται με νέα πρόσκληση νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα και εάν είναι δυνατόν στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, διαφορετικά σε τόπο και ώρα που ορίζονται στην πρόσκληση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνέλευση, απαιτείται παρουσία του 1/4 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
3. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και κατά την δεύτερη Γ.Σ. καλείται τρίτη κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 1/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
4. Εάν και κατά την τρίτη συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία καλείται νέα μετά από ένα μήνα με τα ίδια ή άλλα θέματα. Η Συνέλευση που θα συγκληθεί με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ως η πρώτη.

Άρθρο 24
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
Σε θέματα που ανάγονται α) στην τροποποίηση του καταστατικού και β) στην διάλυση ή συγχώνευση του Συλλόγου απαιτείται να συγκληθεί ειδική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τα 3/5 του όλου αριθμού των μελών.

Άρθρο 25
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Αποφάσεις της Γ.Σ. που ανάγονται: α) σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, β) έγκριση λογοδοσίας και γ) επιβολή έκτακτων εισφορών, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με την μορφή ψηφοδελτίων.
2. Κάθε άλλη απόφαση λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού ή με έγερση του μέλους, ποτέ όμως δια βοής.
3. Οι αποφάσεις κατά τις οποίες δεν επιτεύχθηκε απαρτία της Γ.Σ. είναι άκυρες. Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
4. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Αποφάσεις που λαμβάνονται για θέματα εκτός των αναγραφομένων στην πρόσκληση είναι άκυρες.
5. Η έγγραφη συναίνεση όλων των μελών του Σωματείου σε ορισμένη πρόταση συνεπάγεται τη λήψη απόφασης και χωρίς τη συνέλευση των μελών.
6. Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου είναι δυνατή μόνο με την παρουσία στη Γ.Σ. των μισών τουλάχιστον μελών και κατόπιν πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος να καταρτίζει Επιτροπές εκ των μελών του Συλλόγου.
Μπορούν να συσταθούν ενδεικτικά:
i. Οικονομική Επιτροπή για την μελέτη των κάθε είδους θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
ii. Επιτροπή για την διοργάνωση διαλέξεων και εορταστικών εκδηλώσεων.
iii. Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την έκδοση περιοδικού, εφημερίδας, εντύπων και λοιπή δραστηριότητα για προώθηση των θεμάτων του Συλλόγου και ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου εις το Εσωτερικό και Εξωτερικό.
Όλες οι παραπάνω επιτροπές καθώς και οι υπόλοιπες που ενδεχομένως θα συσταθούν, τελούν υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργούν μέσα στα όρια που καθορίζει αυτό.
2. Ο Σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει και ν’ αποτελέσει μέλος Ένωσης (εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας) που θα ιδρυθεί από παρόμοια Σωματεία με σκοπό την πληρέστερη προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
Για την συμμετοχή του Συλλόγου σε Ένωση (εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας) που θα ιδρυθεί από ομοειδή Σωματεία, πρέπει να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση αυτού μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ
Η σφραγίδα και το έμβλημα του Συνδέσμου έχει κυκλικό σχήμα περιέχοντας δύο κύκλους εντός αυτής. Στον πρώτο (εξωτερικό) που έχει κίτρινο φόντο έχει γραμμένες με μαύρο χρώμα τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ» και στο δεύτερο (εσωτερικό) που έχει κίτρινο φόντο και μαύρη απεικόνιση περιστεριού με ανοιγμένες τις φτερούγες, με τη φορά του σώματος του περιστεριού από τα αριστερά (οπίσθιο μέρος) προς τα δεξιά (κεφάλι).

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης