ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Καταστατικό Αθλητικού Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟN ΝΤΟ ΑΪ.ΤΙ.ΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», με έδρα τη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη.

Σταυρούπολη, την 11η Δεκεμβρίου 2011

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ΑΡΘΡΟ 1ο:
ΊΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ
Στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, στις 14.11.2008 ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟN ΝΤΟ ΑΪ.ΤΙ.ΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ». Η επωνυμία δύναται να αποδοθεί τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες ή με μείξη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2ο :
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του σωματείου είναι: α) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος μεταξύ των κατοίκων της περιοχής της Σταυρούπολης και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, β) Η μελέτη της ιστορίας του, ελληνικού και παγκόσμιου αθλητισμού, με ειδικό βάρος στις πολεμικές τέχνες ως μέσο άμυνας και άθλησης, γ) Η δημιουργία αθλητικών ομάδων: Ταε-Κβον-Ντο I.T.F & Ταε Κβον Ντο W.T.F., Πυγμαχίας, πάλης, Τζούντο, Καράτε, Κικ Μπόξινγκ, Ταε Μπόξινγκ, Μουέϊ Τάϊ, άρση βαρών, ενόργανης γυμναστικής, Τένις Ποδηλασίας, Χαντ μπολ, ποδοσφαίρου, ορειβασίας, σκι, ρυθμικής γυμναστικής, κωπηλασίας, παγκρατίου, Σωματικής Διάπλασης, Κολύμβησης, Βόλεϊ, Μπάσκετ Μπολ, κανό, καγιάκ, Σκοποβολής, Αερόμπικ, Ξιφασκίας, Στίβου, Πίγκ-πονγκ, Σκάκι και των λοιπόν ολυμπιακών αθλημάτων καθώς επίσης και παραδοσιακής μουσικής και χορών, δ) Η διάδοση της ιδέας της υγιεινής διατροφής ως, μέσο παράλληλο με την άθληση, υλοποίησης του πρότυπου του εύρωστου και υγιούς ανθρώπου.
Δηλαδή σκοπός του συλλόγου είναι η συμμετοχή των αθλητών του σε αγώνες τοπικού πανελληνίου και παγκοσμίου επιπέδου, η διάδοση των όρων και κανονισμών του συστήματος, ρυθμικής-τεχνικής και ψυχοσωματικής άσκησης, σαν συντελεστής πνευματικής και σωματικής ευεξίας στην επιδίωξη στενότερων δεσμών φιλαληθείας, κατανόησης, και αγνότητας στις σχέσεις των ανθρώπων. Η διάδοση της φυσιοθεραπείας σαν μέσο προληπτικής και θεραπευτικής αγωγής και η παροχή στα μέλη του ανώτερης σωματικής και ψυχαγωγικής αγωγής. Η καλλιέργεια κοινωνικών και εκπολιτιστικών σχέσεων καθώς και πνευματική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του.
Δύναται δε ο Σύλλογος για την επιδίωξη των σκοπών του να δραστηριοποιείται και να λειτουργεί με την δημιουργία παραρτημάτων σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Για την ίδρυση ή κατάργηση κλάδου άθλησης απαιτείται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., απόφαση της Γ.Σ. και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Μέλη του συλλόγου εγγράφονται άνδρας και γυναίκες εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει σε κάποιο από τα κωλύματα εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται εντός εξήντα ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου πρέπει να δηλώνονται τα εξής: α) η κατοικία του και η ακριβής διεύθυνσή του, β) ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, συγχρόνως δε να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την εισφορά ενός μηνός.
Το Δ.Σ. εκδίδει, εντός δεκαπέντε ημερών αφότου έλαβε γνώση, διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέλους του συλλόγου σε περίπτωση που αυτό εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του πιο πάνω νόμου.
Αθλητές του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν ως μέλη αυτού ένα έτος μετά την τελευταία τους συμμετοχή σε επίσημο αθλητικό αγώνα που έχει διοργανωθεί από την οικεία ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Για την εγγραφή των πρώην αθλητών το Σύλλογο δεν απαιτείται η αίτησή τους να συνοδεύεται από την πρόταση δύο μελών του συλλόγου, εφόσον αυτοί έχουν διακριθεί με τα χρώματα του Συλλόγου και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σε πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα διακριθεί για την προσφορά τους στο Σύλλογο ή στον Αθλητισμό. Τα Επίτιμα μέλη καλούνται και παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 4ο :
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου που εγγράφονται ως τακτικά καταβάλλουν σαν δικαίωμα εγγραφής 20 Ευρώ και για κάθε μήνα συνδρομή 10 Ευρώ. Με αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών, την αναπροσαρμογή των παραπάνω ποσών αλλά και την επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 5ο :
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρώντας το νόμο και το καταστατικό του, τον εσωτερικό κανονισμό του, εφόσον θεσπισθεί, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οφείλουν ακόμη να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που τους ανατίθεται από την Γ.Σ. ή το Δ.Σ. και να προσέρχονται σε κάθε συγκέντρωση του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6ο :
ΠΟΡΟΙ
Τους πόρους του σωματείου καθορίζουν : α) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, β) τα δικαιώματα από την μηνιαία συνδρομή, γ) οι έκτακτες εισφορές που μπορούν να επιβληθούν με απόφαση της Γ.Σ., δ) οι δωρεές, κληρονομιές, τα έσοδα από χορούς κλπ που περιέρχονται σε αυτό και γίνονται αποδεκτά ή όχι με απόφαση του Δ.Σ. ε) οι κάθε είδους κρατικές επιχορηγήσεις, στ) οι χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνάπτονται με την τήρηση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο :
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατ' έτος συντάσσεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται προς έγκριση στην τακτική Γ.Σ. ο προϋπολογισμός του σωματείου στον οποίο αναγράφονται λεπτομερώς τα έσοδα και οι δαπάνες του. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται από το Δ.Σ. προς έγκριση και ο απολογισμός διαχειρίσεως του προηγούμενου έτους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο :
Τη διοίκηση και διαχείριση του σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιό του.

ΑΡΘΡΟ 9ο :
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ. από τα τακτικά του μέλη, οι οποίοι είναι έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο. Απαρτίζεται δε από τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο αθλητικών δραστηριοτήτων και τέσσερα μέλη. Τα τακτικά μέλη του σωματείου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης αθλητικής εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση.

ΑΡΘΡΟ 10ο :
Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά τριετία (3 έτη) από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος. Κατ' εξαίρεση η θητεία του εκλεγέντος από τα ιδρυτικά μέλη προσωρινού Δ.Σ. λήγει με την έγκριση του παρόντος καταστατικού, οπότε αυτό λογίζεται ως αυτοδικαίως υποχρεούμενο να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέου Δ.Σ. εντός τριάντα ημερών από την έγκριση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11ο :
Το Δ.Σ. σε διάστημα δέκα πέντε ημερών (15) από την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση με την φροντίδα του πρώτου σε ψήφους μέλους του και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Avτιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 12ο :
Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες ορίζονται από το νόμο, το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου, εφ' όσον θεσπισθεί με απόφαση του Δ.Σ. και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Τα μέλη δεν ευθύνονται για αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, αφού η απουσία ή η διαφωνία προκύπτει από τα τηρούμενα πρακτικά.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13ο :
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα συμφέροντα του σωματείου, επιτηρεί την λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού του. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση του συλλόγου, ενεργεί όλες τις πράξεις εκείνες οι οποίες τείνουν στην επιδίωξη και εκτέλεση των σκοπών του συλλόγου κατά τον επωφελέστερο τρόπο. Φροντίζει για την εξεύρεση πόρων, την πιστή εφαρμογή του παρόντος, των διατάξεων για τα σωματεία και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης καθώς επίσης για τη συνετή και επωφελή διαχείριση και συντήρηση της περιουσίας του συλλόγου, Προετοιμάζει τις γενικές συνελεύσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν σ' αυτές εισηγείται γι' αυτά διαβιβάζει προς αυτήν όλες τις αιτήσεις και τα έγγραφα που τυχόν υποβάλλονται. Συντάσσει κάθε χρόνο και μετά την λήξη του ημερολογιακού έτους το διοικητικό και οικονομικό προϋπολογισμό και τους υποβάλλει μετά από σχετική εισήγηση προς την γενική συνέλευση για να τους εγκρίνει. Συντάσσει κατ' έτος τον ειδικό απολογισμό διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων τον οποίο υποβάλλει προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εφόσον το σύνολο αυτής (τακτικής και έκτακτης) υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο δραχμές, διαφορετικά υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Δε γίνεται καμία δαπάνη και καμία σύμβαση δεν καταρτίζεται, ούτε αναλαμβάνονται υποχρεώσεις χωρίς απόφαση του Δ. Σ.
Υποβάλλει κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για άδεια διαθέσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου, όπως και όταν αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμιακές διευκολύνσεις προς το Σύλλογο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να ορίσει αντίστοιχο αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, όχι όμως για τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος δύναται, με απόφαση του Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του.
Ο Σύλλογος επιτρέπεται να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο :
Το Δ.Σ. συνεχόμενο με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, συνεδριάζει
τακτικά μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστο τρία από τα μέλη του, με σχετική έγγραφη αίτηση τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, διαφορετικά, σε περίπτωση άρνησης ή αμέλεια του, το συγκαλεί ο Αντιπρόεδρος ή οι ίδιοι οι αιτούντες. ,
Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση η οποία επιδίδεται σε όλα τα μέλη του το αργότερο μέχρι την προηγουμένη ημέρα της συνεδριάσεως, γίνεται εγγράφως και αναφέρει ην ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως, καθώς και τα υπό συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 15ο :
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα όταν βρίσκονται παρόντα τουλάχιστο πέντε (5) από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16ο :
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17ο :
Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3, αφού προηγουμένως το μέλος κληθεί να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 18ο :
Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως έκπτωτου του Προέδρου του, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά για αυτόν το λόγο εντός επτά (7) ημερών και εκλέγει μεταξύ των μελών του νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία ή του Εφόρου Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 19ο :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, προεδρεύει σ' αυτές, κηρύσσοντας την έναρξη και την λήξη τους, δίδει και αφαιρεί το λόγο από τους συμβούλους, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει με το Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα χρηματικά εντάλματα μαζί με το ταμία, φροντίζει για την κανονική λειτουργία του σωματείου και για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού. Γενικά επιμελείται της τήρησης και της επίτευξης των σκοπών του καταστατικού. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20ο :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, σε περίπτωση κωλύματος, ασθένειας ή απουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 21ο :
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την εποπτεία επί των γραφείων του σωματείου, φροντίζει την αλληλογραφία του, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων, τα μητρώα των μελών και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ και τα λοιπά βιβλία του σωματείου, αναγιγνώσκει τα προς το σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα και συντάσσει αντίστοιχα απαντήσεις, φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Δ.Σ.. Τον Γ. Γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά το νεώτερο μέλος του Δ.Σ.
Υποχρεωτικά ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία: α) μητρώου Μελών, β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων - Εξόδων, ε) Περιουσιακών στοιχείων, στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων τα οποία πριν την χρήση του θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 22ο :
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και κάθε εν γένει προς το σωματείο οφε1λής, με βάση τα σχετικά διπλότυπα αποδείξεων, εκτελεί με γραπτή εντολή του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα κάθε πληρωμή για την οποία αποφάσισε το Δ.Σ. υποβάλλει στο Δ.Σ. τριμηνιαία (3 μήνες) σύντομη έκθεση για την κατάσταση του ταμείου, ενώ στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου υποβάλλει αντίστοιχη αναλυτική συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά συντάσσει μαζί με τον Γ. Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τηρεί τα βιβλία ταμείου και τα σχετικά με αυτό έγγραφα και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του νόμου ή των διατάξεων του καταστατικού καθώς και των αποφάσεων της Γ.Σ ή του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 23ο :
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αναλαμβάνει τη διοργάνωση και διεξαγωγή του αθλητικού προγράμματος του σωματείου και έχει τη γενική ευθύνη των διοργανώσεων και της αθλητικής ομάδας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο :
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται προς αυτή, έχει δε γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 25ο :
Εκτός των περιγραφομένων στο προηγούμενο άρθρο η Γ.Σ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στα παρακάτω ζητήματα: α) εγκρίνει το προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την. έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., β) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, γ) εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., δ) τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, ε) λαμβάνει απόφαση περί διάλυσης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 26ο :
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το ημερολογιακό έτος, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/10 των ταμιακά εντάξει μελών του σωματείου, με έγγραφη αίτηση η οποία καθορίζει ημέρα, ώρα, τόπο συνεδριάσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 27ο :
Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση η οποία καθορίζει σαφώς: α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνελεύσεως, β) τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλάτε στα γραφεία του σωματείου δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα συγκλήσεως της συνελεύσεως και δημοσιεύεται παράλληλα στον τοπικό τύπο.

ΑΡΘΡΟ 28ο :
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται παρακάτω, αφού παρίστανται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστο των ταμιακά εντάξει μελών του σωματείου. Μη επιτευχθείσης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, πραγματοποιείται δεύτερη με τα ίδια θέματα μετά πάροδο επτά (7) ημερών, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ 29ο :
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 30ο :
Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα συγκλήσεως της Γ.Σ. ο Πρόεδρος αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα για την διεύθυνση της και κατόπιν αυτή εισέρχεται στα προς συζήτηση και ψηφοφορία θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 31ο :
Στην τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται από το Δ.Σ. προς συζήτηση και έγκριση τα παρακάτω θέματα :α) ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.. Κατόπιν γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία επί των παραπάνω θεμάτων καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο :
Ανά τριετία (3έτη) η τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει το νέο Δ.Σ. αφού προηγηθεί συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των άλλων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 33ο : .
Πριν την διεξαγωγή των εκλογών η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή (3μέλη) Εφορευτική Επιτροπή. Έπειτα ο Γενικός Γραμματέας αναγιγνώσκει τον από το απερχόμενο Δ.Σ. καταρτισμένο κατάλογο υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κατά του καταλόγου μπορούν να διατυπωθούν ενστάσεις τις οποίες συζητά αμέσως η Γ.Σ. και αποφασίζει επί αυτών. Αμέσως μετά διεξάγεται η ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 34ο :
Δικαιούνται ψήφου και είναι εκλόγιμα τα μέλη του σωματείου τα οποία: α) έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εκλογών και εφ' όσον έχουν υποβάλει εγγράφως υποψηφιότητα τρεις (3) ημέρες τουλάχιστο πριν από την ψηφοφορία, β) έχει παρέλθει έτος από την εγγραφή τους στο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 35ο :
Οι εκλογές διενεργούνται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων και διανέμονται από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογεύς επί του ψηφοδελτίου μπορεί να θέσει το σημείο του σταυρού σε επτά (7) ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο φάκελος όπου τοποθετείται το ψηφοδέλτιο έχει σφραγισθεί προηγουμένως από την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τη ρήψη του φακέλου στην κάλπη ο ψηφοφόρος υπογράφει στον πίνακα ψηφισάντων.

ΑΡΘΡΟ 36ο :
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην διαλογή των ψηφοδελτίων και ακυρώνει όσα δεν πληρούν τους ανωτέρω περιγραφόμενους όρους. Το ίδιο κάνει και σε περίπτωση που βρεθούν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια.
Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι πλειοψηφίσαντες και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί. Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις (3) πλειοψηφίσαντες της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των
ισοψηφησάντων.
Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

ΑΡΘΡΟ 37ο :
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εξελεγκτική επιτροπή. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ. Σ. τίθεται σε εξελεγκτική επιτροπή η οποία αποτελείται από 3 μέλη του συλλόγου και εκλέγεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης την ιδία μέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ. Σ.. Συνεδριάζει δε ανά τρίμηνο (3 μήνες).
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Ε.Ε. οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Ε.Ε. έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης αθλητικής εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.
Η θητεία αυτής είναι η ίδια με αυτήν του Δ. Σ. και του ταμία ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού ή τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του συλλόγου και να ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου, οποτεδήποτε. Συντάσσει την αίτηση για την διαχείριση του Δ. Σ. την οποία υποβάλλει στην γενική συνέλευση. Η έκθεση αυτή της εξελεγκτικής επιτροπής κατατίθεται σε αντίγραφο στην ετήσια γενική συνέλευση και διαβάζεται στο συμβούλιο της συνέλευσης από ένα από τα μέλη της. Η εξελεγκτική επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η αντικατάσταση κάποιου μέλους της γίνεται κατά σειρά από τους επιλαχόντες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο :
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. η οποία
βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται σ' αυτήν περισσότερα από τα μισά (1/2) ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου και αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ από τους παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 39ο :
Για κάθε άλλο θέμα που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γ.Σ. πάντα σε συνδυασμό με τις σχετικές περί σωματείων διατάξεις και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους.

Άρθρο 40ο:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει κατά το μήκος των πλευρών της σφραγίδας τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟN ΝΤΟ ΑΪ.ΤΙ.ΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», και στο μέσο της η σφραγίδα φέρει την ανάγλυφη απεικόνιση άνδρα αθλητή τάε κβο ντο με τα δύο χέρια στην ανάταση και σφιγμένα σε στάση χειραψίας.

ΑΡΘΡΟ 41ο :
Το Δ.Σ. δύναται με εσωτερικό κανονισμό τον οποίο εκδίδει το ίδιο και μετά από έγκριση από την Γ.Σ. να ρυθμίζει με λεπτομέρειες θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 42ο :
Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Για να αποφασίσει η Γ.Σ. την διάλυση του πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά (1/2) από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του και να αποφασίσουν με πλειοψηφία τουλάχιστο των ¾ από τους παρόντες. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωματείου περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το παρόν καταστατικό, τροποποιημένο του αρχικού, το οποίο αποτελείται από 42 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη του Σωματείου και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπογραφόμενο από τα μέλη ως κατωτέρω :

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης