ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Καταστατικό Συλλόγου Εργαζομένων σε Δήμους-Περιφέρειες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

**************************

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Παλλήνης».

Άρθρο 2ο: ΕΔΡΑ
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Γέρακα, οδός Ιθάκης, αρ. 12.

Άρθρο 3ο: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
1) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, ηθικών και κοινωνικών γενικά ενδιαφερόντων και συμφερόντων των μελών του,
2) η συνένωση των μελών του για ενιαία συνδικαλιστική δράση και η συμμετοχή σε κάθε μορφής συνδικαλιστικό αγώνα στα πλαίσια του Συντάγματος.
3) η προάσπιση των ελευθεριών των εργαζομένων και η διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων τους,
4) η συμβολή στην ανάπτυξη τωv μορφωτικών. κοινωνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων τον μελών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, μορφωτικού. πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
5) η προαγωγή της Αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και γενικότερα μεταξύ όλων των εργαζομένων καθώς και η διαφώτιση τους για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα.
6) η ηθική και υλική υποστήριξη των αναξιοπαθούντων μελών και των οικογενειών τους,
7) η ικανοποίηση των αιτημάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος των εργαζομένων.
8) η συμβολή για την όσο το δυνατών καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 4ο: ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ TOY ΣΚΟΠΟΥ
Η εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω θα επιδιωχθεί 1) με την εγγραφή και οργάνωση όλων των εργαζομένων στον Δήμο Παλλήνης και τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου που εποπτεύονται ή συντηρούνται από αυτόν, και την λήψη μέτρων για την συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική, ασφαλιστική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών του 2) με την συμμετοχή συνεργασία, αλληλοενίσχυση και αλληλοβοήθεια με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειδικότερα με οργανώσεις εργαζομένων στους Δήμους, συνδικαλιστικούς επιστημονικούς συλλόγους κ.λ.π., το οργανωμένο 'συνδικαλιστικό κίνημα της πατρίδας μας και το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. καθώς επίσης και την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση 3) με την διαφώτιση της κοινής γνώμης και των μελών με κάθε μέσο για τους σκοπούς του σωματείου, τα αιτήματα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.. καθώς και για τη σημασία της θέσης, της αποστολής και της δράσης του Δημοτικού υπαλλήλου μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Κράτος γενικότερα, ακόμα και με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, 4) με την προβολή των αιτημάτων των εργαζομένων και την υποβολή τους για επίλυση στις αρμόδιες Κρατικές και Δημοτικές Αρχές. 5) με την διεξαγωγή αγώνωv για την κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων των εργαζομένων στο χώρο με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, στάσεις εργασίας, απεργίες και όλα τα άλλα νομικά μέσα, 6) με την διοργάνωση επιμορφωτικών, επιστημονικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων ή εκδηλώσεων (ήτοι: διαλέξεων, ομιλιών, συνεδρίων, εκδρομών, προβολών εκθέσεων, παραστάσεων ως και κάθε μορφής εκδήλωση επιμορφωτικής, πολιτιστικής κα ι καλλιτεχνικής καλλιέργειας, με θέμα την επιμόρφωση, την ενημέρωση, την επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, την ψυχανάλυα και ό,τι συναφές άλλο), 7) με την δημιουργία αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών. εντευκτηρίων κ.λ.π καθώς και με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, 8) με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε μέλη του που για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς έχουν ανάγκη από την βοήθειά του, 9) με τη λήψη μέτρων για τη συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματικά, Κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών του, και 10) με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και σύμφωνα πάντα με τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5ο: ΜΕΛΗ
Μέλη τον Σωματείου μπορεί να είναι οι υπάλληλοι και οι εργάτες είτε του Δήμου Παλλήνης, είτε των Ν.Π.Δ.Δ. ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Ενώσεων και Συνδέσμων που εποπτεύονται ή συντηρούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Δήμο Παλλήνης και έχουν συμπληρώσει δύο μήνες εργασίας. Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά και Απλά.
Α. Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι όλα τα μέλη που ιδρύουν τo Σωματείο, καθώς οι μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι ή εργάτες σύμφωνα με τα ανωτέρω (αρθ. 5 παρ. 1), αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
β. Απλά μέλη του Σωματείου είναι οι υπάλληλοι και εργάτες με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα ανωτέρω (αρθρ. 5 παρ. 1). και γενικώς όσα άτομα συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις και εν γένει προγράμματα του Σωματείου και παρακολουθούν ένα η περισσότερους κύκλους σπουδών, σεμιναρίων και εν γένει ειδικών προγραμμάτων του Σωματείου. Τα απλά μέλη δεν έχουν στο Σωματείο, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Όλα τα παραπάνω μέλη αποδέχονται πλήρως τις αρχές του Σωματείου και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό.

Άρθρο 6ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Η απόκτηση ιδιότητος μέλους τακτικού ή απλού κατά περίπτωση. γίνεται με την εγγραφή του στο Σωματείο.
Όποιος έχει τα προσόντα του άρθρου 5, υποβάλλει στο Δ. Σ. του Συλλόγου: αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι o αιτών έχει τα προσόντα να γίνει μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, δήλωση του ότι δεν ανήκει σε άλλη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και ότι αποδέχεται το καταστατικό και όλες τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.
Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτήσεως αποφαίνεται στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση το Δ.Σ., που αποφασίζει ευρισκόμενο σε απαρτία, κατά πλειοψηφία την. εγγραφή ή όχι. Σε περίπτωση απορρίψεως, ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής κατ’ αρχήν στην Γ.Σ., καθώς και στη συνέχεια τα δικαιώματα που του παρέχει ο Νόμος.
Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Η ιδιότητα του μέλους ούτε μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε μπορεί να εκφραστεί με αντιπρόσωπο.

Άρθρο 7ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση της επιθυμίας του αυτής, προς το Λ.Σ. Μέλος του αποχώρησε δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου και ευθύνεται για κάθε υποχρέωση οικονομική ή μη, που ανέλαβε έναντι του Σωματείου, κατά τo χρόνο που ήταν μέλος του.

Άρθρο 8ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
To Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει σε μέλος του σωματείου, ύστερα από σχετική απόφαση του, την πειθαρχική ποινή της σύστασης όταν αυτό αδικαιολόγητα, καθυστερεί τη συνδρομή του πλέον των τριών μηνών.

Άρθρο 9ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Μελών του Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ, τo μέλος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε.
Διαγράφεται από το Μητρώο Μελών του Σωματείου, με αιτιολογημένη πρόταση του Δ. Σ. η οποία στην συνέχεια εγκρίνεται από τη Γ. Σ-, το μέλος που: 1. απειθαρχεί στο παρόν καταστατικό και προβαίνει σε πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς του και στα συμφέροντα των εργαζομένων, 2. είναι μέλος άλλου επαγγελματικού σωματείου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσχωρεί ή συμμετέχει σ' αυτό, 3. καθυστερεί την καταβολή της. μηνιαίας συνδρομής του επί έξι μήνες αδικαιολόγητα, 4. Δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την διοίκηση, χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, 5. απουσίαζε από 3 συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις ή από 5 Γενικές Συνελεύσεις συνολικά, χωρίς να συντρέχει ανωτέρω βία.
Μέλος που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους επανεγράφεται αυτοδίκαια αφού κακοποιήσει τις οφειλόμενες συνδρομές. Σε περίπτωση υποτροπής εφαρμόζονται ότι και στις άλλες περιπτώσεις.
Την περί διαγραφής απόφαση του κοινοποιεί το Δ.Σ., στο ενδιαφερόμενο μέλος, μέσα σε 20 ημέρες από την λήψη της.
To μέλος που διαγράφηκε για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους αυτού του άρθρου, μπορεί να προσφύγει με αίτησή του μέσα σε 20 ημέρες από την σ' αυτό κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής του στο Δ.Σ. του Σωματείου που υποχρεούται να φέρει το θέμα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνέλευση για ανάκληση ή μη της διαγραφής. Στη σχετική συζήτηση μπορεί να συμμετάσχει και το ενδιαφερόμενο μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.
H Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την διαγραφή μέλους του Σωματείου.
Μέλος που διαγράφηκε δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου και ευθύνεται για κάθε υποχρέωση οικονομική ή μη, που ανέλαβε έναντι του Σωματείου, κατά το χρόνο που ήταν μέλος του.
To μέλος που διαγράφηκε από την Γ.Σ. δύναται να ασκήσει τα νόμιμα ένδικα μέσα κατά της απόφασης της διαγραφής του.

Άρθρο 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
A. Τα μέλη δικαιούνται:
1. Τα τακτικά και απλά και επίτιμα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα τακτικά και μόνο μέλη υπό τον όρο ότι είναι ταμιακώς τακτοποιημένα, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Τα απλά και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. To ίδιο άτομο δεν μπορεί να έχει δύο ή περισσότερες ιδιότητες μέλους.
4. Όλα τα μέλη δικαιούνται να ζητούν την υλική και ηθική υποστήριξη του συλλόγου για την. εξασφάλιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων καθώς και την νομική τους προστασία.
5. Όλα τα μέλη δύνανται. να προκαλούν τη σύγκλιση εκτάκτων Γ. Σ., σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
Β. Τα μέλη υποχρεούνται:
1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξει του καταστατικού, της νομοθεσίας περί Σωματείων καθώς και με κάθε απόφαση των νομίμων οργάνων του Σωματείου. Επίσης να δραστηριοποιούνται συμφωνά με τα παραπάνω, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των υπαλλήλων του Δήμου και της εργατοϋπαλληλικής τάξης γενικότερα.
2. Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο, τις τακτικές συνδρομές τους, καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που τυχόν θα επιβληθεί νομίμως, καθώς και άλλο έξοδο.
3. Να παρέχουν συμπαράσταση και συνδρομή στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου, παριστάμενοι ανελλιπώς στις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ διακινώντας τα έντυπα του, προπαγανδίζοντας και συμμετέχοντας στις εκάστοτε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 11ο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Σωματείου είναι :
1ο) α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε τρία Ευρώ.
β. Η μηνιαία συνδρομή των μελών που ορίζεται σε 2 Ευρώ.
Τα ποσά αυτά (των ανωτέρω παραγράφων α και β) δύναται να αναπροσαρμοστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκονται το ½ πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Ταμειακά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος, που δεν οφείλει συνδρομές παραπάνω από δύο συμπληρωμένους μήνες.
2ον) α. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ., καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται είτε από το κράτος είτε από άλλο Οργανισμό ή φορέα.
β. Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις, ψυχαγωγικού ή άλλου περιεχομένου, λαχειοφόρους αγορές, διακίνηση εντύπων, καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.
γ. Οι επώνυμες δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Απαγορεύεται να δέχεται ο σύλλογος εισφορές και ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή πολιτιστικές οργανώσεις.

Άρθρο 12: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 13: ΒΙΒΛΙΑ
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου Παλλήνης τηρεί τα παρακάτω βιβλία που θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:
1. Βιβλίο Μητρώου των μελών, όπου αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, καθώς και το επάγγελμα. (ειδικότητα) η διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το ταμείο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
2. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
4. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
6. Βιβλίο ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονική σειρά είσπραξης και οι πληρωμές. Επίσης γραμμάτια εισπράξεων που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν από τη χρησιμοποίηση τους.
7. Βιβλίο περιουσίας. Όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
8. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από τη Γ. Σ. το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 14ο: ΟΡΓΑΝΑ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:
I. Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ) των μελών, που είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα τον που αφορά.
II. To Διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που είναι το ανώτερο όργανο μετά τη Γ. Σ. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να αποφασίσει η Γ. Σ..
ΙΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Eλ.Επ.) που παρακολουθεί ελέγχει γενικά την οικονομική διαχείριση του Σωματείου από το Δ.Σ και αναφέρεται στη Γ. Σ. σχετικά με την εφαρμογή τωv αποφάσεων της.

Άρθρο 15ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου είναι η Γ.Σ. των μελών και έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με το σύλλογο και την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση. Συγκαλείται απαραίτητα από το Δ. Σ. τουλάχιστον μία φορά, στο πρώτο δίμηνο εκάστου έτους και αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα του συλλόγου, και επίσης:
α) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του συλλόγου.
β) Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Δ.Σ
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγουμένου
Οικονομικού χρόνου και εγκρίνει το προϋπολογισμό τον τρέχοντος.
δ) Εκλέγει τα όργανα του συλλόγου καθώς και τους αντιπροσώπους
για ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.
ε) I. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και για την διάλυση του Σωματείου,
II. Αποφασίζει οριστικά για διαγραφή Μέλους.
III. Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.
IV. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά τους να απαιτήσουν την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί. H Γενική Συνέλευση δύναται να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

Άρθρο 16ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. (ΤΑΚΤΙΚΗ-EKTAKTΗ)
Ι . Η Τακτική Γ. Σ. του συλλόγου συγκαλείται κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο με έγγραφη πρόσκληση του Δ. Σ. προς τα μέλη, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μοιράζεται τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τη σύγκλιση αυτής
Στην Γ. Σ αυτή μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο:
-Ο Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ
-Ο Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος.
-Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής γιο την οικονομική διαχείριση.
-Κάθε άλλο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που υποβάλλεται και εγκρίνεται από τη Γ. Σ. κατά πλειοψηφία.
II. Η Έκτακτη Γ. Σ. συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει γι αυτό το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα από το 1/5 τουλάχιστον, των ταμειακά ταχτοποιημένων μελών. To Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 8 ημέρες από την υποβολή της αίτησης με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ προς τα μέλη του, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μοιράζεται τουλάχιστον 8 μέρες πριν από τη σύγκλιση αυτής. To Δ.Σ. έχει δικαίωμα να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα, που όμως δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης εκτός και αν διαφορετικά αποφασίσει η Γ.Σ. Αν το Δ.Σ της δεν συγκαλέσει την Γ.Σ. τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα.
Στην περίπτωση αυτή πρόσθετο θέμα της ημερησίας διάταξης θα είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του Δ.Σ. ή των μελών που εμπόδισαν την σύγκλιση της Γ.Σ.
To Δ.Σ σε κατεπείγουσες περιπτώσεις. μπορεί να συγκαλέσει της Γ. Σ. σε συντομότερες προθεσμίες από τις ανωτέρω.

Άρθρο 17ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ
A. H Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον πρόεδρο του Δ. Σ. του συλλόγου.
Β. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία κατά την πρώτη ημέρα η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε χρονικό διάστημα από 2 έως 15 ημέρες με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόν το 1/5 του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Γ. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, κατά την δεύτερη ημέρα, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται και πάλι σε 8 ημέρες με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Δ. Αν δεν επιτευχτεί και πάλι απαρτία τότε δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα παρά μόνο εάν περάσει 1 μήνας από την τελευταία σύγκληση. Σε αυτήν την περίπτωση η σύγκληση θα θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαρτία.
Ε. Σε περίπτωση λήψεως αποφάσεως για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου η ύπαρξη απαρτίας διαπιστώνεται ως ο Α.Κ. ορίζει.
ΣΤ. Με ευθύνη του Δ.Σ. συντάσσεται ενημερωμένη και έγκυρη, κατάσταση μελών την οποία τα μέλη μονογράφουν κατά την είσοδό τους χώρο της Γ. Σ.
Ζ. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με αντιπρόσωπο ή οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση

Άρθρο 18ο: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατ’ αρχήν ελέγχεται η απαρτία της Γ.Σ. και αφού αυτή διαπιστωθεί, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της, αμέσως μετά εκλέγεται με απλή πλειοψηφία οι διευθύνοντες την Γ.Σ. ήτοι: ο πρόεδρος Γ.Σ., ο Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας ο οποίος κρατάει και καταγράφει τα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γ.Σ. και στη συνέχεια γίνεται η ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ.

Άρθρο 19ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α. Ο τρόπος ψηφοφορίας, ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία, ανάταση χεριού ή ονομαστική κλήση, εκτός των αρχαιρεσιών όπου πάντα θα είναι μυστική, ποτέ όμως δια βοής.
Β. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος.
Γ. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του συλλόγου απαιτείται πλειοψηφία των ¾ από τα παρόντα μέλη
Δ. Άκυρη είναι η απόφαση: Ι) για θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται ή δεν συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξή της Γ.Σ. και ΙΙ) που πάρθηκε μπροστά σε άτομα που δεν είναι μέλη του Σωματείου και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Ε. Είναι δυνατό να συμπεριληφθεί θέμα που προτείνεται από μέλος ή μέλη του Σωματείο μετά την εκλογή του προεδρείου και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης, όπως επίσης στα ίδια χρονικά πλαίσια να μεταβληθεί η σειρά των θεμάτων.
Στ. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γ.Σ. υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την λήξη της Γ.Σ. στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει το Σωματείο, από το 15% τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση δε του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοσή της.
Την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων όταν γίνεται με ψηφοδέλτιο, διενεργεί 3μελής επιτροπή διαλογής ψήφων ή η εφορευτική επιτροπή αν πρόκειται για αρχαιρεσίες, συντάσσει δε πρακτικό, που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικού των Γ.Σ.

Άρθρο 20ο: ΕΚΛΟΓΕΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., της Ελ.Επ και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε ενώσεις και ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Η θητεία των απερχομένων οργάνων και αντιπροσώπων, λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους που διενεργούνται οι εκλογές και αντίστοιχα τα νεοεκλεγμένα όργανα και οι αντιπρόσωποι αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1 Ιανουαρίου του επομένου έτους. To. Δ.Σ. αναλαμβάνει να ανακοινώσει την προκήρυξη των εκλογών έγγραφα και έγκαιρα σε όλα τα μέλη, τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του και φροντίζει για τη διεξαγωγή τους το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του. Καθορίζει τoν ακριβή τόπο και χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.
Το Δ.Σ. αφού λογοδοτήσει στη Γ.Σ. εισηγείται σ’ αυτή την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και:
1) Στην Γ. Σ. των αρχαιρεσιών εκλέγεται με τo σύστημα της απλής αναλογικής, εφορευτική επιτροπή από 5 μέλη. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο του συλλόγου δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Η 5μελής επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, από τα παρευρισκόμενα μέλη, ύστερα από προφορική υποβολή υποψηφιοτήτων την ώρα εκείνη.
2) Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται και ορίζεται ένα από τα μέλη της 5μελούς επιτροπής εφόσον δεν προσήλθε και δεν παρευρίσκεται στο συνέδριο τον αρχαιρεσιών ο δικαστικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1264/82.
3) Η Εφορευτική Επιτροπή: α) κηρύσσει την λήξη των αρχαιρεσιών και συντάσσει πρακτικό σχετικό με αυτές και τo αποτέλεσμα τους τo οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίδεται στο Δ. Σ που προέκυψε από τις εκλογές. σ' αυτό δε επισυνάπτει και ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν, β) φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων, γ) εποπτεύει κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή και σύμφωνη με τον Νόμο και το Καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Η Γ.Σ. είναι υποχρεωμένη να παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και να προσφέρει σ’ αυτήν. κάθε απαραίτητη βοήθεια ή. στοιχεία κατά τη διάρκεια της θητείας της.
Κάθε μέλος τoυ σωματείου δύναται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διεξαγωγή των εκλογών, να ζητήσει αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής από το νέο Δ.Σ. το οποίο και υποχρεούται να του το χορηγήσει.

Άρθρο 21ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Όποιος από τα μέλη του Σωματείου, διαθέτει τα τυπικά προσόντα και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τα όργανα του Σωματείου ή για τους εκπροσώπους σ’ ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ. που προκηρύσσει τις εκλογές μέσα στην προθεσμία που αυτό έχει θέσει. Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο συνδυασμός στον οποίο ανήκει ή το γεγονός ότι παίρνει μέρος σαν μεμονωμένος υποψήφιος. Αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία το Δ.Σ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους ανακοινώνοντας τα ονόματά τους στα μέλη και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλά στους χώρους εργασίας. Η αίτηση λαμβάνεται υπ’ όψη από τη στιγμή που θα κατατεθεί επίσημα στο Δ.Σ. Επιπλέον δε ορίζεται ότι:
1] Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Παλλήνης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2] Οι έδρες του Δ.Σ., της Ελ.Επ. και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. To σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελ.Επ. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
3] To πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελ.Επ. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει τo εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Ο χωριστός υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
4] Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
5] Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται. σύμφωνα. με τις ,διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6] Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια έδρα, ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας. Γίνεται κλήρωση
7] Από τοv κάθε συνδυασμό εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τις έδρες του οργάνου ή των αντιπροσώπων, κατά σειρά επιτυχίας όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
8] Η αναπλήρωση των μελών των οργάνων της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά σταυρών προτίμησης και κατά συνδυασμό σε περίπτωση ύπαρξης συνδυασμών
9] Εάν όμως δεν εμφανισθούν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί ή και μεμονωμένοι υποψήφιοι, μπορεί η εκλογή να γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 22ο: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1] Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ., Εφ.Επ. και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνονται στον Δήμο Παλλήνης σε χώρο και χρόνο που έχει ορίσει το απερχόμενο Δ.Σ.
2] Τα μέλη παρουσιάζονται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και μόνον με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασθενείας.
3] Η εφορευτική επιτροπή κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου που ψήφισε.
4] Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.
5] Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ ίσοι με τα
εκλεγόμενα για κάθε όργανο μέλη. Αν είναι περισσότεροι, το
ψηφοδέλτιο υπολογίζεται στο συνδυασμό και όχι στους υποψήφιους.
6] Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή, απαγορεύεται η παραμονή στην αίθουσα άλλων προσώπων πλην των μελών της Εφορευτικής Επιτροπή και δύο το πολύ ψηφοφόρων. Δικαιούται όμως να παρίσταται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού. που ορίζεται από τον συνδυασμό, καθώς και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.

Άρθρο 23ο: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Οι εκλογές διεξάγονται με έντυπα ψηφοδέλτια τα οποία πρέπει να έχουν ενιαίο σχήμα και διαστάσεις, χρώμα άσπρο και γράμματα μαύρα.
Στο πάνω μέρος τον ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών. η επωνυμία του Συλλόγου ο τίτλος του συνδυασμού, ή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο τον μεμονωμένου υποψηφίου και ακόλουθα τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του Συλλόγου. Καταχωρούνται πρώτοι οι υποψήφιοι για τo Δ.Σ. έπειτα οι υποψήφιοι για για την Εφ.Επ. και τέλος οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο συνδυασμός υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από κάθε υποψήφιο που παίρνει μέρος σ’ αυτόν. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια δηλώνεται στην Εφορευτική Επιτροπή το όνομα του εκπρόσωπου κάθε συνδυασμού ο οποίος έχει το δικαίωμα ή ο ίδιος ή με αναπληρωτή του να παρακολουθεί την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατανομή των σταυρών προτίμησης.
Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους ομοιόμορφους και ομοιόχρωμούς.
Tα έξοδα της εφορευτικής, επιτροπής για τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια καλύπτονται από τo Σωματείο με φροντίδα και μέριμνα του Δ.Σ.

Άρθρο 24ο: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ο ψηφοφόρος παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή σειρά όλων των ψηφοδελτίων και έναν φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου, ψηφίζει δε σε ιδιαίτερο χώρο βάζοντας σταυρό μπροστά από τo ονοματεπώνυμο των υποψηφίων που προτιμά.
Ο αριθμός των σταυρών ορίζεται σε τρεις. To ψηφοδέλτιο κλείνεται στο σφραγισμένο φάκελο και αφού υπογραφεί από τoν Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή το μέλος που Προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής ρίχνεται στην ψηφοδόχο.
Αφού λήξει η ψηφοφορία, παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου ή του Προέδρου, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.
Επιτυχόντες ανακηρύσσονται εκείνοι οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους για κάθε συλλογικό όργανο, όσοι δε υποψήφιοι εκλέγονται σε κάθε όργανο ως τακτικά μέλη τόσοι εκλέγονται και ως αναπληρωματικά από τους επόμενους υποψηφίους με τη σειρά των ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΟΓΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 25ο: ΕΚΛΟΓΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα ανωτέρω για τρία (3) χρόνια.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το παρόν Δ.Σ. της θητείας του αρχόμενης από της ανάληψης των καθηκόντων του και λήγουσας οπωσδήποτε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου ώστε να υπάρχει συνακολουθία με το άρθρο 15 του παρόντος.
Το Δ.Σ. απολαμβάνει την προστασία και τις διευκολύνσεις συνδικαλιστικής που τάσσει ο Νόμος.
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Δ.Σ. κενωθεί θέση μέλους προερχόμενο υποχρεωτικά από το ίδιο ψηφοδέλτιο με τον αναπληρούμενο.
Η αναπλήρωση γίνεται πάντοτε κατά σειρά επιτυχίας του κάθε συνδυασμού. Σε περίπτωση που κενωθούν περισσότερες των μισών θέσεων, παραλειπόμενου του κλάσματος του Δ.Σ. του Συλλόγου χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, τότε συγκαλείται έκτακτα Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση των κενών θέσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου με εκλογή ίσου αριθμού διοικητικών μελών.
Μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή από πέντε (5) συνεδριάσεις, ανεξάρτητα σειράς, θεωρείται ήδη ότι εκπίπτει από το αξίωμά του και αναπληρώνεται από μέλος, σύμφωνα με ότι ορίζεται περί αναπλήρωσης μέλους ανωτέρω.
Εάν το Δ.Σ. παραμείνει με λιγότερο από πέντε (5) μέλη και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, τότε συγκαλείται Γ.Σ., με σκοπό νέες τις εκλογές, (εκτός και εάν διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του.
Τα έξοδα των μελών του Δ.Σ., των αντιπροσώπων και γενικά όλων των μελών των οργάνων του Συλλόγου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το Σωματείο.

Άρθρο 26ο: ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.
Η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου διαρκεί τρία (3) χρόνια από την εκλογή του. Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν πάντα την θητεία των τακτικών που αναπληρώνουν.
Μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Δ.Σ., το παλιό Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. Επείγουσες εννοούνται αυτές που δεν είναι δυνατό να αναβληθούν ή εκείνης από τις οποίες το Σωματείο κερδίζει αποδεδειγμένα κάτι σημαντικό.
Η άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή άλλου συλλογικού οργάνου μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε ενέργεια που γίνεται ή επιχειρείται από αυτό είναι άκυρη.

Άρθρο 27ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.
1] Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους, που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στο συνδυασμό που πλειοψήφησε.
2] Αν ο συγκεντρώσας τους περισσότερους σταυρούς του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. εμπρόθεσμα, τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης του ίδιου συνδυασμού μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας.
3] Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας καθώς και οι αναπληρωτές τους.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 28ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
To Δ.Σ. εκπροσωπεί τo Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.
To Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύεται από πληρεξούσιο. Στα έγγραφα που εμφανίζουν αυτήν την πληρεξουσιότητα, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός και η έκτασή της.
To Δ.Σ. διοικεί τo Σωματείο και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και για την πιστή τήρηση και εκτέλεση των Γ.Σ., πράττει δε πάντα με αταλάντευτη και ανυποχώρητη προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, με μεθόδους και τρόπους αγωνιστικούς και με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων. Ειδικότερα:
1. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών του.
2. Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία θεωρημένα και με αριθμημένες σελίδες.
2. Αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και των προσόδων του Σωματείου.
4. Συγκαλεί Γ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.
5. Καταρτίζει και εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων των δύο επόμενων ημερολογιακών χρόνων.
6. Ορίζει επιτροπές από τα μέλη του Σωματείου, για τη μελέτη και προώθηση των επαγγελματικών και γενικότερ0ων ζητημάτων του κλάδου, και φροντίζει την διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων.
7. Αποφασίζει την κινητοποίηση των μελών.
8. Αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για την εγγραφή ή διαγραφή μέλους του Σωματείου.
9. Τα μέλη δε του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα και συνυπεύθυνα για κάθε ζημία του Σωματείου που μπορεί να προέλθει από απόφαση ή αμέλειά τoυ. Ευθύνη τους δεν υπάρχει νια αποφάσεις που παίρνονται όταν απουσιάζουν ή με διαφωνία τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
10. To Δ.Σ. με όλα τα μέλη του λογοδοτούν για τη διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Σωματείου στην πρώτη Γ.Σ. εκάστου έτους. Μετά από αυτή τη λογοδοσία το Δ.Σ. απαλλάσσεται από την υποχρέωση να λογοδοτήσει και πάλι για την προηγούμενη χρήση. για την οποία λογοδότησε ήδη, ευθύνεται δε μόνο για τυχόν ανωμαλίες οικονομικής διαχείρισης του χρόνου της θητείας του.

Άρθρο 29ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.
To Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε, αν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη συνεδρίαση ή αν το ζητήσουν έγγραφα τρία (4) μέλη του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, είναι δε δυνατόν να παρακολουθούνται από κάθε μέλος του σωματείου, εκτός εάν τo Δ.Σ. έχει αποφασίσει αιτιολογημένα ότι κάποια από αυτές θα είναι κλειστή.
Η απαρτία στις Συνεδριάσεις, ορίζεται από την παρουσία τουλάχιστον του μισού συν ένα των μελών του. Οι αποφάσεις δε του Δ. Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να κάνουν χρήση της συνδικαλιστικής άδειας, πέραν του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 30ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., φροντίζει και εποπτεύει την καλή λειτουργία των οργάνων και του Σωματείου και την αρμόζουσα οργάνωση των εκδηλώσεων του, καθώς επίσης:
1) Καλεί τo Δ.Σ. και διευθύνει τις :εργασίες του, καθώς επίσης συγκαλεί και τη Γενική Συνέλευση και φροντίζει για την τήρηση πρακτικών.
2] Εκπροσωπεί τo Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής όπως και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3] Σε συνεργασία με τον Γραμματέα του Δ.Σ. ορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4] Κάθε δε έγγραφο που εκδίδει το Δ.Σ συνυπογάφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του.
5] Όλα τα εντάλματα πληρωμής δαπανών, γραμμάτια είσπραξης, συναλλαγματικές και επιταγές, συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Γραμματέα. Επίσης συνυπογράψει ο Πρόεδρος με τον Γραμματέα όλα τα σχετικά με την διαχείριση έγγραφα.

Άρθρο 31ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προέδρου. Τον Αντιπρόεδρο δε αναπληροί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εκτός από τον Ταμία και τον Γραμματέα.

Άρθρο 32ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.
Ο Γραμματέας ο οποίος λογοδοτεί και ελέγχεται από το Δ.Σ., φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα του Συλλόγου, φροντίζει για τη σύνταξη του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, φυλάσσει το αρχείο, τα έγγραφα, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Συλλόγου, συντάσσει και υποβάλει κατά τη λήξη κάθε χρόνου στο Δ.Σ. την έκθεση των πεπραγμένων στο Δ.Σ., τηρεί και ενημερώνει τα ακόλουθα βιβλία: - μητρώο μελών - βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., - βιβλίο πρακτικών τον Γ.Σ., βιβλίο πρωτοκόλλου. Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή κάθε οργανωτικού θέματος του Σωματείου καθώς επίσης φροντίζει, επιβλέπει, συντονίζει και οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις του, Σωματείου (συγκεντρώσεις, συνεργασίες, έκδοση και διακίνηση εντύπων, εκδρομές, χοροεσπερίδες κλπ). Φροντίζει για την ενημέρωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου για κάθε δραστηριότητα και για τις απόψεις του Σωματείου.
Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. πλην του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Ταμία μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Ο αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά και αναπληρώνει, σε όλα τα καθήκοντα τον Γραμματέα ή εκτελεί συγκεκριμένα από τα πιο πάνω καθήκοντα του, που του αναθέτει ο Γραμματέας.

Άρθρο 33ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ TAMΕΙA Δ.Σ.
Ο Ταμίας: 1] εισπράττει τη συνδρομή των μελών και γενικώς κάθε εισφορά ή πρόσοδο του Συλλόγου με διπλότυπη απόδειξη. 2] εκτελεί κάθε πληρωμή βάσει των υπό του Γραμματέα εκδιδόμενων ενταλμάτων που υπογράφονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, κατόπιν ειδικής ή γενικότερης απόφασης του Δ.Σ. και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με την οικονομική διαχείριση, 3] τηρεί ειδικό βιβλίο ταμείου στο οποίο γράφει με λεπτομέρεια τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Συλλόγου καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, 4] εισπράττει εκ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών, ιδιωτών χρηματικά ποσά των οποίων δικαιούχος είναι από οποιαδήποτε αιτία ο Σύλλογος, υπογράφων προς τούτο τις αναγκαίες αποδείξεις, 5] στο τέλος κάθε έτους συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο διαχειριστικό απολογισμό που περιέχει συνοπτική εγγραφή εξόδων και εσόδων, 6] υποβάλλει προς τη Γ.Σ. για επικύρωση τον παρά του Δ.Σ. εγκριθέντα απολογισμό και 7] καταρτίζει τον προϋπολογισμό της χρονιάς.
Σε περίπτωση που κριθεί από το Δ.Σ. απαραίτητο και μόνο κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., ο ταμίας δικαιούται μέχρι και μία (1) ημέρα άδεια το μήνα για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μετά από έγκριση του Προέδρου μπορεί να δαπανήσει μέχρι πενήντα Ευρώ (50 €) Ευρώ με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα εγκριθεί από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του από το χρόνο εκτέλεσης της δαπάνης αυτής. Κάθε ποσό πάνω από πενήντα Ευρώ κατατίθεται σε Τράπεζα Ελληνική ή Ταμιευτήριο σε λογαριασμό όψης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, αυτός αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Ταμία σε όλα του τα καθήκοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 34ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου ανήκει στην Ελεγκτική Επιτροπή.
Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του Συλλόγου από τη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών του Συλλόγου. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά.
Η θητεία της Ελ.Επ., συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Δ.Σ.
Η Ελ.Επ. συνέρχεται σε σώμα, κατά τον ίδιο τρόπο και στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το Δ.Σ. και εκλέγει Πρόεδρο. Η Ελ.Επ. συνεδριάζει μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, με πρόσκληση του Προέδρου του Νόμιμου αναπληρωτή του και θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της.
Η Ελ.Επ. συνεδριάζει έκτακτα όταν ζητηθεί: Α. από τον Πρόεδρό της, Β. από το Δ.Σ. και Γ. από δύο μέλη της.

Άρθρο 35ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ελ.Επ.
1] Η Ελ.Επ. έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση.
2] Εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου και ζητάει την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου καθώς και κάθε άλλη εξήγηση ή πληροφορία οικονομικού περιεχομένου.
3] Έχει υποχρέωση να ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό και να υποβάλλει για αυτά ολοκληρωμένη έκθεση στη Γ.Σ. του Συλλόγου.
4] Έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαχείριση του Συλλόγου μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο και να συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 36ο: ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κάθε δαπάνη ή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης προς τρίτους, είναι έγκυρη εφ’ όσον λήφθηκε προηγούμενα απόφαση του Δ.Σ. γι’ αυτή. Εκτός βέβαια της περίπτωσης εκτάκτου ανάγκης που αναγράφεται παραπάνω για ποσό μέχρι πενήντα Ευρώ. Προκειμένου να γίνει προμήθεια πραγμάτων αναγκαίων για το Σωματείο, αξίας μεγαλύτερης από πενήντα Ευρώ το Δ.Σ. ζητά προσφορές γι’ αυτά και αποφασίζει για την πλέον συμφέρουσα.
Για αγορά ή πώληση ακινήτου ή κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από πεντακόσια Ευρώ (500 €) απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.
Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει σαν συνέπεια την ανάμειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό.
Στα μέλη του Δ.Σ. και κάθε άλλου συλλογικού οργάνου χορηγούνται αποζημιώσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων του Σωματείου όταν απαιτούνται δαπάνες. To ύψος του συνολικού αυτού κονδυλίου καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών. και αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 37ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγονται κατά αναλογία που ορίζει το καταστατικό της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης καθώς και σε ό,τι αφορά τη διάρκεια θητείας των αντιπροσώπων του Συλλόγου ισχύον οι διατάξεις του καταστατικού της υπερκείμενης οργάνωσης.
Για την εκλογή τους εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι περί αρχαιρεσιών διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Οι εκπρόσωποι στις Ενώσεις αντιπροσωπεύουν το Σωματείο και ενεργούν σύμφωνα με την πολιτική και το πνεύμα των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΣΗΜΑ

Άρθρο 38ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ
Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ή συμπλήρωση των διατάξεών του, αποφασίζεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση. Στην Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκεται το ½ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Σε περίπτωση οριστικής διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του θα περιέρχεται όπου αποφασίσει η τελευταία Γ.Σ. του. Σε περίπτωση διάλυσης λόγω δημιουργίας νέου Καταστατικού, τότε στην τελευταία Γ.Σ. του, θα ορίζεται τριμελής επιτροπή ύστερα από ψηφοφορία, στην οποία θα περιέρχεται η περιουσία του Σωματείου για διάστημα τόσο όσο χρειάζεται έως την έκδοση του νέου Καταστατικού, η οποία και θα έχει την απόλυτη ευθύνη για την προστασία και φύλαξη της. Με την έκδοση του νέου Καταστατικού η περιουσία θα αποδίδεται πίσω στο Σωματείο, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια.
Αντίγραφο της αποφάσεως περί διαλύσεως, με φροντίδα του Προέδρου, υποβάλλεται στις δημοσιεύσεις που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 39ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Δ.Σ. θα επιμεληθεί για την σύνταξη Κανονισμού (ή Κανονισμών) εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου.

Άρθρο 40ο: ΣΗΜΑ
Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίσει για την υιοθέτηση παραστάσεως με τον σκοπό να αποτελέσει το σήμα του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος θα έχει σφραγίδα που θα γράφει γύροθεν τις λέξεις «Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Παλλήνης» και στο κέντρο της θα φέρει το σήμα του Συλλόγου.

Άρθρο 41ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι μέχρι σήμερα υπάλληλοι και εργάτες του Δήμου Παλλήνης θεωρούνται αυτοδίκαια και μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 42ο: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 8 κεφάλαια και 42 άρθρα ανεγνώσθη άρθρο προς άρθρο, ενεκρίθη και επικυρώθηκε στην συνεδρίαση των ιδρυτών του.

Παλλήνη, 23 Μαϊου 2013

Το παρόν καταστατικό, τροποποιημένο του αρχικού, το οποίο αποτελείται από 42 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη του Σωματείου και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των Σωματείων του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, υπογραφόμενο από τα μέλη ως κατωτέρω:


συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης